contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

05 март 2009

„Заведи ме на реката”

english version after bulgarian one

„Заведи ме на реката”

Мултинационална, мултимедийна изложба в рамките на с 5-то издание на Световния
форум на водата/ 8-19 март 2009/ ИстанбулКуратор - Кон Дренан

Директор на музея за изкуство в Уичита Фолс, Тексас (САЩ).

Координатор на проекта - Мансора Хасан

(проект „Заведи ме на реката” – съосновател)Участващи артисти:

Туран Аксов

Светозара Александрова

Нено Белчев

З. Джон Браун, младши

Дейвид Карлсон

Ричард Л. Дана

Ашраф Фоуад

Джанет Гауси

Мансора Хасан

Джуди Юшински

Дона Кукума

Хасан Меер

Маги Майкъл

Нур Мускура

Гунтаг Йоздемир

Ивана Панизиi

Патриша Секо

Руза Спак

Бетси Стюарт

Андрюс Д. ТремолсВ проекта са представени следните страни:

Афганистан - Бразилия - България - Куба - България - Германия - Оман - Пакистан
- Южна Африка - Турция - САЩ„Заведи ме на реката” е международно мултикултурно и мултидисциплинарно
обединение от художници, които споделят и градят разбирания извън границите на
различията и приликите между хората от различни страни. Предните издания на
проекта са били реализирани в Кайро (Египет), Вашингтон (САЩ), Претория (Южна
Африка) и Уичита Фолс (САЩ). Тази година проектът „Заведи ме на реката” има
честта да бъде представен в Истанбул от DEPO Tutun Deposu (НПО) и включва
гост-художници от Турция, Българи, Афганистан и Оман. Проектът „Заведи ме на
реката” представя също така художници от Бразилия, Куба, Египет, Германия, Пакистан,
Южна Африка и САЩ.Проектът
„Заведи ме на реката” в Истанбул е избран за официално културно събитие в
рамките на петото издание на Световния форум на водата, който ще се проведе в
Истанбул от 16 до 22 март 2009. Петият Световния форум на водата, на
всеобхватната тема „Bridging Divides for Water” („Преодоляване разделенито на водата”), не преминава незабелязано от
художниците-членове
на проекта „Заведи
ме до реката”, чиято мисия и успех са били постигани именно чрез изграждане на такива „мостове”. С помощта на своята
изложба в DEPO проектът „Заведи ме на реката” се надява да подчертае, не само
географския кръстопът между Европа и Азия, Близкия изток и Африка, Северна и
Южна, представляван от Истанбул, но също така и бариерите между съвременните
модерни и традиционните култури и нужди, свързани със водата, между богати и бедни, както и между развитите и
развиващите се региони на света. Изложбата говори за необходимостта от
по-голямо взаимодействие, комуникации и функционално хармонизиране на
различните субекти, участващи в/ или засегнатите от процесите на управлението на
водите. Изложбата също така изпраща съобщение към обществата свързани със
Световния Океан, че водата не е самоцел, сама по себе си, но по-скоро означава
средство за нашето развитие и благополучие.

Take
Me to the River

A
Multinational, Multimedia Exhibition in conjunction with 5th World Water Forum/ 8-19 March 2009/ IstanbulAddress:
DEPO, Tütün Deposu, Lüleci Hendek caddesi, no. 12, Tophane, İstanbulCURATOR

Cohn
Drennan

Director,
Wichita Falls Art Museum, TexasPROJECT
COORDINATOR

Mansoora
Hassan

Take
Me To The River Project Co-FounderParticipating
Artists:

Turan
Aksoy

Svetozara Alexandrova

Neno Belchev

John H. Brown, Jr.

David Carlson

Richard L. Dana

Ashraf Fouad

Jeanette Gaussi

Mansoora Hassan

Judy Jashinsky

Donna Kukuma

Hassan Meer

Maggie Michael

Nur Muskara

Güntaç Özdemir

Ivana Panizzi

Patricia Secco

Ruza Spak

Betsy Stewart

Andres E. TremolsCountries
Represented:

Afghanistan - Brazil - Bulgaria - Cuba
- Egypt - Germany - Oman -
Pakistan - South Africa - Turkey
- USATake Me to the River is an international multi-cultural,
multi-disciplinary consortium of artists, the purpose of which is to
create bridges of mutual understanding across borders by reflecting both the
diversities and similarities between people of different countries. Previous
Take Me to the River projects have been hosted by museums and arts
organizations in: Cairo, Egypt; Washington,
DC; Pretoria, South Africa, and; Wichita Falls, Texas.
The Take Me to the River Project is honored to be hosted in Istanbul
by DEPO Tutun Deposu and to include guest artists from Turkey and the Turkish Diaspora countries of Bulgaria and Afghanistan,
and Oman.
The Take Me to the River Project, itself, is comprised of artists from Brazil, Cuba,
Egypt, Germany, Pakistan,
South Africa, and the United States.The
Take Me to the River - Istanbul Project has been selected as an official
cultural event of the 5th World Water Forum being held in Istanbul from the 16th to the 22nd of March
2009. The 5th World Water Forum’s overarching theme, Bridging Divides for
Water, did not go unnoticed by the artist members of Take Me to the River,
whose mission and success has been achieved by building such bridges. By means
of its exhibition at DEPO, Take Me to the River hopes to underline not just the
geographical crossroads between Europe and Asia, the Middle East and Africa,
North and South, represented by Istanbul, but also the barriers between
modern-age and traditional water cultures and uses, between rich and poor, and
between developed and developing regions of the world. The exhibition speaks to
the need for greater interaction, communication and functional harmonization of
the various entities involved in or affected by water management. It also sends
out a message to the water community that water is not an end in itself, but
rather a means for our development and well-being.

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks