contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

25 октомври 2020

POKANA T.A.G. Ивайло Христов | Галерия АРОСИТА
T.A.G.

Ивайло Христов | Галерия АРОСИТА

28/10 – 10/11/2020

Откриване, при спазване на мерките за безопасност: 28 oктомври, 17:00 – 20:00 ч.

 

English below


Докосване и заминаване.
Астероид. Америка. Аросита.
Земни и небесни нови територии.


Touch-American-Ground е изложба за пътуването и пребиваването едновременно на "безкрайно" отдалечени места
на Земята и в космоса.
За случваща
та се космическа мисия, която Ивайло артистично претворява и за неговото скорошно творческо пътуване до другата страна на планетата.

 

Изложбата представя артистичните му опити на американска територия, вплетени с научни изследвания за произхода на благородните елементи, неутронни звезди и гравитационни вълни, близки и далечни пространства, и случващото ни се бъдеще сега – всичко това, през погледа и в контраст с извънредната 2020-та година.

 

Докосване.

Ивайло Христов работи с многопластови връзки и търси интересни философски смисли в творбите си.

В настоящата изложба провокира с игра на думи, като заимства името от кулминационната фаза TAG (Touch-And-Go) на 7-годишната мисия на НАСА до астероида Bennu и прехвърля космическия си разказ към невъзможното в момента докосване в ситуация на световна пандемия.

 

Астероид и Америка.

Ивайло развива работите си в контекста на исторически събития и съвременни космически изследвания, специално свързани с мястото му на пребиваванеСанта Круз, Калифорния, през есента на 2019, като участник в резидентската програма на CEC ArtsLink, NY.

Там създава нова си серия рисунки и светещи обекти, и записва поредица от интервюта, посветени на темата за космоса, пътя на човека и новите научни постижения.


Земни и небесни територии.

Ивайло Христов е последователен в търсенията си и „обича да открива нови артистични предизвикателства", както сам казва за работата си.

Стъпка по стъпка: През 2016 Ивайло печели наградата FutureFest Art Prize 2016: FutureWork в Лондон за един от своите светещи работни инструменти от серията Lighting Tools, с концепция за археология на бъдещето.
Същата работа изпраща на НАСА за
#WeTheExpolorers в подготовка на настоящата мисия OSIRIS-REx до астероида Bennu, като включва още две знакови творби - един свой автопортрет с червено сияние, за който печели специалната наградата на СБХ от биенале на рисунката (2015 г.), и един светещ жив обект (растение Юка в RGB), показван на изложби във Варна и в Мексико.
За да отбележи старта на мисията през 2018 г., създава своя проект LIGHTFLIGHT (UniCredit Studio) със серия светещи обекти, живопис и въглеродни космически рисунки, а след това прави и следващата важна стъпка с участието си в селекцията на ArtsLink 2019.
По време на
своя творчески престой в САЩ и въз основа на работата си в университета Санта Круз и Open Lab, Digital Art Research Center, UCSC, открива кратка изложбаSearching for gold high and low" – Open Studio. В нея прави препратка към златната треска в средата на 19 век (най-масовата миграция на хора в американската история до тогава) и космическата надпревара на технологичните центрове от Калифорния днес.

Като гостуващ художник презентира своята работа в Thimann Lecture Hall, към факултета за естествени науки на университета.

Една от творбите му от Калифорния е показана веднага след това на изложба в Ню Йорк, а други донася обратно със себе си.


В изложбата T.A.G. Ивайло ще ни разкаже за своите близки и далечни пътувания
, за астероида и звездите. Ще видим негови нови серии рисунки, светещи обекти и живопис, както и видео, показано по време на пребиваването му в САЩ. Всичко това, подкрепено от серия текстове за пътя и бъдещето.


За автора.
Ивайло Христов открива своята девета самостоятелна изложба.

В биографията си има 22 национални и международни награди, не само за изкуство, но и за реклама и дизайн, участвал е в над 70 различни изложби.
Завършил е Живопис в Националната художествена академия, а първата си изложба показва в Националната художествена галерия през 2006 г.

ivaylohristov.art

 

Cover:

The new one, 2020. Drawing on paper, 21x42cm. New American territories I, Series 2020.

 

---

 

T.A.G.

Ivaylo Hristov | AROSITA Gallery

28/10 – 10/11/2020

Opening in compliance with all safety measures: 28 October, 17:00 – 20:00 h.

Touch and go.
Asteroid. America. Arosita.
Ground surface and Celestial New Territories


Touch-American-Ground is an exhibition for the travelling and stay at the same time in spaces extremely distant one from another – the Earth and the Outer Space.
It is about the space mission artistically reproduced by Ivaylo and his recent creative travelling to the other side of the planet.

 

The exhibition presents Ivaylo's artistic works in the USA intermixed with scientific research on the origin of the precious metals, neutron stars and gravitational waves, near and far spaces and the future that happens to us now and everything of these is presented in the light of and in contrast to the extraordinary 2020.

 

Touch

Ivaylo Hristov explores multilayer interconnections, striving to convey the philosophic meaning of his artworks.  

This exhibition provokes interest by a wordplay embedded in its name borrowed from the culmination phase TAG (Touch-And-Go) of the 7-year NASA Mission to Bennu asteroid. It transfers its cosmic narrative to the current impossibility of realizing physical contact between people due to the global pandemic.

 

Asteroid and America

Ivaylo creates his artworks in the context of historical events and contemporary cosmic research especially such related to his place of residing – Santa Cruz, California in the autumn of 2019 as a participant in the CEC ArtsLink, NY residency programme.

There he created a new series of drawing and lighting objects dedicated to cosmic topics, human development and the new scientific achievements.


Ground surface and celestial territories

Ivaylo Hristov is consistent in his aspirations. "I love working on new artistic challenges", he said.

Step by step: In 2016 Ivaylo won the award FutureFest Art Prize 2016: FutureWork in London for one of his lighting tools of the Lighting Tools series, with a concept for archaeology of the future.
He sent the same work to NASA for #WeTheExplorers in preparation of the current mission OSIRIS-REx to Bennu asteroid, adding as well other two very representative of his artworks – a self-portrait with red glow
which won him the special award of the Union of Bulgarian Artists in the 3rd National Biennial of Drawing (2015) and one illuminated living object (a Yukka plant in RGB), that was presented on exhibitions in Varna and Mexico.
To celebrate the start of the mission, in
2018 he launches his project LIGHTFLIGHT (UniCredit Studio) with a series of illuminated objects, paintings and carbonaceous cosmic drawings and after that he made another important step as an artist by his participation in the selection of ArtsLink 2019.
During his residence in the USA and based on his work in the University of Santa Cruz and Open Lab, Digital Art Research Center, UCSC, he opens the exhibition
Searching for gold high and low" – Open Studio. He refers to the California Gold Rush at the middle of the 19-th century (the largest mass migration in American history until then) and to the rapid development of the cosmic research by the technological centres in California nowadays.

As a guest artist, he presented his artworks in Thimann Lecture Hall, to the Division of Physical & Biological Sciences at the University.

One of his works created in California was presented immediately after that on an exhibition in New York. Other works he brought back to Bulgaria.


The T.A.G. exhibition tells us about the travels of Ivaylo near and far, about the asteroid and the stars
. We will see his new series of drawings, lighting objects and painting, as well as a video that was shown during his stay in the USA. All of these are supported with references to the human way and future.


The author
Ivaylo Hristov opens his ninth solo exhibition. He has 22 national and international awards for art, advertising and design so far. He has more than 70 participations in artistic exhibitions.
He is a MA graduate of the National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria. His first exhibition was presented in the National Art Gallery, Sofia in 2006.

ivaylohristov.art

 

Cover:

The new one, 2020. Drawing on paper, 21x42cm. New American territories I, Series 2020.

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

22 октомври 2020

Ивана Петрова / Граничности на ефимерното

Галерия Depoo представя: 

ИВАНА ПЕТРОВА

Граничности на ефимерното. Между светлина и сянка, между
образ и неговото отсъствие, между обекта и неговата следа


16 – 30 октомври 2020 г. Вернисаж: 16 октомври, 18:00 – 20:00 ч.

„Цветът ме владее. Няма нужда да се опитвам да го уловя. Притежава ме. Ето смисъла на този щастлив момент: цветът и аз сме едно. Аз съм художник.", Пол Клее

В своята работа аз съм изцяло погълната от това, което искам да изразя като чувство, а не от следването на определен стил в изкуството. За мен най-важният акцент е човекът и начина, по който той преживява заобикалящия го свят. Интересуват ме образи, които са на границата между реалното и абстрактното. Вълнува ме силната светлина, която променя възприятието ни за формите и обектите, които губят своите контури. Серията картини „Граничности на ефимерното" е посветена на темата за светлината. Конкретното място, което ме вдъхнови за създаването ѝ е град Хамамет в Тунис. Специфичната светлина на това място привлича художниците Пол Клее (Paul Klee), Август Маке (August Macke) и Луи Молие (Louis Moilliet), които са изследвали влиянието на светлината върху цвета.

Играта на светлината върху една стена е обектът, който изчезва в ефимерността на сянката. Отделните компоненти на светлосянката, с тяхното богатство на нюанси се сблъскват, създавайки неочаквани пространства и светлинни пиршества. Малките случки от ежедневието се превръщат внезапно в монументални битки, грандиозни срещи на светлина и сянка, пронизващи краткия момент, за да му придадат смисъл и сила. Също както компонентите на светлосянката се сблъскват за да създадат един образ, който съдържа характеристиките и нюансите на цялото, така и хората срещащи се за момент в пространството, създават образа на нашето съвремие - богат на нюанси, наситен с различия, обединен от общото, оживен и осмислен от човешкото присъствие.


Ивана Петрова 
2018 - 2021  Докторант към катедра „Живопис", НХА, София, България
2017  Стаж в галерия Берес (Berès), Париж, Франция 
2017  Завършила специалност „Живопис", Магистър в НХА, София, България 
2015  Завършила специалност „Живопис", Бакалавър в НХА, София, България 
2012  Еразъм студент в École Estienne, Париж, Франция 
2010  Завършила специалност Рекламна графика в НГПИ „Св. Лука", София, България
Участия / Изложби: 
2019 Национална изложба - конкурс за живопис и скулптура, Млади български художници, галерия „Райко Алексиев", София, България
2019  Изложба на лауреатите. Биенале по живопис, Франция 
2019  Шеста международна изложба „Пътят на коприната", Сиан, Китай 
2019  Международен симпозиум по живопис и скулптура, Хамамет, Тунис 
2019  Изложба живопис и скулптура, Млади български художници, галерия Академия, София 
2018  Участие в изложба "Проф. Андрей Даниел и ученици", ГХГ, Варна, България 
2018  Участие в изложба "ALTER EGO", галерия "Нирвана'', София, България 
2017  Първа международна изложба на съвременно изкуство, Анхуей, Китай 
2017  8-ми международен живописен симпозиум "Пол Рикар", остров Бендор, Франция 
2017  Международен симпозиум по живопис и скулптура, Самоков, България 
Награди: 
2018  Втора награда, Биенале по живопис, Франция

facebook / depoo
Галерия Depoo, ул. Врабча 12б, София 1000, +359 888 703 168, 
www.depoo.space / creative@depoo.space 
работно време: понеделник – петък, 15:00-19:00 часа
Copyright © 2020, Depoo, All rights reserved.

Our mailing address is:
creative@depoo.space

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


Fw: СБХ - галерия "Райко Алексиев" - "Невидимото", куратори: Станислав Памукчиев и Петер Цанев, от 22 октомври_ 

 

 

Куратори: Станислав Памукчиев и Петер Цанев

Откриване – 22 октомври, четвъртък, 18:00 (Възможна е промяна в съответствие с ограничителните мерки)

 

Изложбата обхваща исторически период от точно 100 години. Най-ранната творба в експозицията е създадена през 1920 г. от Николай Райнов, а някои работи са специално проектирани, за да бъдат реализирани в галерията само дни и часове преди откриването на изложбата. Със свои произведения участват 32 български художници, които са представители на различни поколения.

 

Автори: Атанас Парушев, Васил Симитчиев, Вито Валентинов, Галя Благоева, Георги Георгиев-Жорррас, Група 7 + 1, Даниела Ляхова, Емил Попов, Жорж Папазов, Ивайло Аврамов, Иван Георгиев – Рембранда, Иван Русев, Йордан Кацамунски, Калина Димитрова, Кирил Кузманов, Красимир Добрев – Доктора, Надежда Ляхова, Николай Райнов, Николай Петков, Лика Янко, Петер Цанев, Петър Дочев, Станислав Памукчиев, Стоян Дечев, Съпромат, Филип Попов, Христо Антонов, Цветан Кръстев.

 

Повече за изложбата – в прикачения файл.

 

 

Юлия Портарова

Секретар-координатор Международен отдел и PR към СБХ,

редактор на Бюлетин на СБХ

Тел.: 02/943 44 21; 02/948 37 14; 0879 14 95 63

E-mail: press@sbhart.com; press.sbhart@gmail.com

www.sbhart.com

 

09 октомври 2020

Fw: POKANA
Галерия Аросита представя / AROSITA Gallery presents

Александър Вълчев / Alexander Valchev

12.10.2020 – 25.10.2020

 

„2020: Една Одисея в Ателието" / "2020: A Studio Odyssey"

 

В най-новата си самостоятелна изложба художникът Александър Вълчев представя произведения от шест различни серии. Някои от тях са инспирирани от случващото се около нас през последните месеци, като „Бъдещ свят" и "Are We the Champions?", а други продължение на основни теми в творчеството му - „Колебания в конструкцията" и „Неокубизъм".

Ето какво казва авторът:

Земята спря да се върти. Изпаднахме в безтегловност. Някои останаха без работа, без хляб. Зрелищата спряха. Останаха революциите. Те пък заприличаха на рекламни кампании и пърформанси. Болезнено Déjà vu с предизвестен край.

Вгледан в звездите потъвам все по-навътре в себе си. Търся спасение в абстрактния лабиринт на подсъзнанието. Дълго и пречистващо приключение. Отвсякъде дебнат от засада реминисценции от един друг свят, толкова близък и толкова далечен.

В изложбата са представени голямо разнообразие от най-новите произведения на автора, изпълнени в различни медии -  скулптура, рисунка, фотография и живопис. Това е един визуален експеримент пълен с изненади и провокации, богата смес от образи, техники и емоции, за които виртуалното пространство не е достатъчно, те могат да бъдат усетени единствено на живо.

 

Александър Вълчев е роден през 1973 в София, България, където живее и работи. През 1998 завършва НХА, специалност „Скулптура" при проф. Крум Дамянов, степен магистър, а през 2013 - магистърска степен по фотография в НБУ. През 2004 специализира в "Сите Итернатионал Дез`Ар" Париж, а през 2008 получава стипендия за пребиваване и работа в "CCN", Грац, Австрия.

Избрани колективни изложби:

2020 „Къде е скулптурата?" – куратор К. Василев, галерия „Кредо Бонум", София, България

            „Дуализъм" – галерия ONE, София , България

2019 – „Благодаря г-н Руф" – куратор В. Ножарова, галерия „Кредо Бонум", София, България

„Поглед в депото / или как да колекционираме съвременно/"  куратор М. Василева, СКЛАД в Тютюневия град, Пловдив, България

„Бележки и бележки под линия" - куратор В. Млечевска, галерия „Капана", Пловдив, БГ

„Портрет на приятел" – куратор Иглика Трифонова, СГХГ, София, БГ

2018 – „В ясен ден погледът ти стига безкрая" – куратор Каролина Лио, Гьоте Институт

„Произведения на изкуството от България" – Европейски парламент, Брюксел, Белгия

Избрани самостоятелни изложби:

2019 - „Конструктивни колебания" – галерия ИСИ – София, София, България

2019 - „Как да се държим с обекта" – куратор Яра Бубнова, галерия „Кредо Бонум", София

2018 - „Тухла по тухла" – галерия „Аросита", София, България

 

Откриване на 12 октомври от 17.00 - 20.00 ч, София, ул. Врабча 12 Б/ Sofia, Vrabcha Str. 12 B

www.arosita.info , arosita12@gmail.com

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks