contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

09 декември 2014

POKANA "For fans"
Галерия Аросита
 
представя
САМО ЗА ФЕНОВЕ/ FOR FANS
Поканени участници
в проекта:
 
Венци Занков, Димитър Грозданов,  Христо Харалампиев, Румен Статков,  Любен Генов,  Любен Костов, Дойчин Русев, Сашо Стоицов, Катрин Томова, Иван Русев, Нина Русева, Генчо Накев, Иваило Мирчев, Иваило Стоянов, Георги Донов, Татяна Антонова, Ромил Калинов, Слав Недев, Стефан Янев, Спартак  Дерменджиев, РАСИМ, Генади Гатев, Моника Попова, Даниела Петрова, Соня Ковачева, Еслица Попова, Ани Подикова, Михаил Лалев, Екатерина Гецова, Дарина Цурева, Златка Андреева, Иво Бистрички, Людмил Лазаров, Йонко Василев, Ралица Стефанова, Алексаандър Вълчев, Галя Йотова Живко Мутавчиев, Росен Тошев, Йордан Панков и много други, запазени за изненада.
 
Всички произведения, които ще излагаме ще бъдат на цена от 50.00 лв.
Това е реверанс към нашите настоящи и бъдещи фенове!
 
Галерия "Аросита"
 
 
Откриване на  12. 12. 2013 г. от 11.00 до 20.00 ч.

 
 Вградено изображение 1

 
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя – неработни
тел.: +359 885 87 28 04
 


THAT THING by Borjana Ventzislavova

THAT THING by Borjana Ventzislavova

english below

ОНОВА НЕЩО

мулти-канална видео инсталация 

на Боряна Венциславова


ОТКРИВАНЕ 11 Декември 2014, 19:00ч.

След представянето на част от проекта Онова нещо в СГХГ в рамките на изложбата Български художници живеещи във Виена, миналата година, сега в The Fridge е представена новата, доразвита и много по-пълна версия на инсталацията. Онова нещо е дългосрочен, амбициозен и мащабен проект на Боряна Венциславова. Tя стига до идеята да направи моментна и доста монументална снимка на основните играчи в това, което наричаме „сцена на съвременното българско изкуство".
В основата на проекта е залегнала формата на монолог. Така разказите на интервюираните придобиват значението на лични манифести и дори изповеди. 
Има още две важни условия. Първото е, че всеки трбва да използва не повече или не по-малко от зададените му 5 минути. Второто условие е да не се споменават понятия от сорта: „българска съвременна арт сцена".
Съвременното българско изкуство от години наред се нуждае от осмисляне, сериозен анализ, критическа оценка и позициониране спрямо националните или глобалните реалности. Именно затова, авторката решава, че най-обективния поглед към тази проблематика ще бъде да се срещне лично със всеки, за да документира неговия поглед към тематиката. Участниците разбира се са тези личности, които задават посока на процесите – художници, куратори, галеристи, критици, арт мениджъри.
Другото смислово ниво е базирано на една важна особеност за съвременните художници родени в България, а именно че голяма част от тях живеят и работят в чужбина. Така Венциславова мести своята камера от София, Пловдив, или Черноморец до Виена и от Ню Йорк до Париж. Целта е да обедини иначе разпокъсаната арт сцена и индиректно да противопостави или съпостави позициите на различни индивиди и групи от професионалисти.
С участието на: Алла Георгиева (художник, София), Борис Костадинов (куратор и критик, Виена), Боряна Росса (художник, София), Божидар Бояджиев (художник, София), Даниела Радева (куратор и културен мениджър, София), Десислава Димова (куратор и писател, Брюксел), Хубен Черкелов (художник, Ню Йорк ), Греди Асса (художник, София), Емил Миразчиев (художник и куратор, Пловдив), Галина Димитрова - Димова (куратор, София), Гауденц Руф (колекционер), Яра Бубнова (куратор, София), Калин Серапионов (художник, София), Кирил Прашков (художник, София), Красимир Терзиев (художник, София), Илина Коралова (куратор, Лайпциг), Мария Василева (куратор и критик, София), Недко Солаков (художник, София), Петко Дурмана (художник, София), Правдолюб Иванов (художник, София), Светлана Куюмджиева (куратор, София/Пловдив), Венцислав Занков (художник, София), Весела Ножарова (куратор и критик, София), Валентин Стефанов и Нина Ковачева (художници, Париж), Владия Михайлова (куратор и теоретик, София), Веселина Сариева (галерист, Пловдив), Йово Панчев (куратор и критик, София), Златин Орлов (художник, София).


Проектът е подкрепен от ГауденцБ. Руф – награда за ново българско изкуство, Австрийско посолство и  Гьоте Институт.

Работно време: 16:00-20:00ч.
Дати: 11 - 25 Декември 2014

http://borjana.net/
THAT THING
MULTI CHANNEL VIDEO INSTALLATION

by Borjana Ventzislavova

OPENING 11 DECEMBER 2014, at 19:00h.

After the presentation of part of the project That Thing at the Sofia City Gallery in the exhibitionBulgarian artists living in Vienna last year, The Fridge presents newfurther developed and morecomplete version of the installation.
"That Thing" is long-term and large-scale project of Borjana Ventzislavova. The core of the project is the form of monologue. The stories of the respondents acquired the importance of personal statements, manifests and even confessions. The scenario is the same for all - they sit in their favourite chair outside on the street in urban environments and have exactly five minutes to present their views on the Bulgarian scene - what defines it, what processes are relevant to it, what is appreciated or not, what is their personal relation to and position in this cultural space, etc. There are two important conditions. The first is that each participant should use no more or no less than the specified 5 min. If his/her story ends earlier, he/she remains sitting on the chair until the 5 minutes are over. The second condition is not to mention expressions like, "the Bulgarian contemporary art scene".
The title of the project is "That Thing". On one hand, it feels like a jealously guarded secret - something that is not often and openly discussed, on the other hand moving away the interviews  from pure documentary and associates them with an artistic gesture, something hard to be defined and explained.
The motives of Borjana Ventzislavova are clear.  Bulgarian contemporary art requires for years reflection, rigorous analysis, critical evaluation and positioning to the national or global realities. And that is why the artist decides that the most objective view to this question would be to meet personally with each and to capture his/her view on these subjects. The participants are of course those individuals who set the direction of the process - artists, curators, gallery owners, critics, art managers.
Another semantic level is based on an important specific about contemporary artists who was born in Bulgaria - the fact that many of them live and work abroad. Local professionals are mixed with those who do not physically attend daily events in Bulgaria. Depending on that fact Ventzislavova moves her camera from Sofia, Plovdiv or Chernomorets to Vienna and from New York to Paris.
Starring Alla Georgieva (Artist, Sofia), Boris Kostadinov (Curator, Vienna), Boryana Rossa (Artist, Sofia), Bozhidar Boyadzhiev (Artist, Sofia), Daniela Radeva (Curator, Sofia), Dessislava Dimova (Critic, Brussels),  Houben Tcherkelov (Artist, New York), Gredi Assa (Artist, Sofia), Emil Mirazchiev (Artist, Plovdiv), Galina Dimitrova - Dimova (Curator, Sofia), Gaudenz Ruf (Collector), Iara Boubnova (Curator, Sofia), Kalin Serapionov (Artist, Sofia), Kiril Prashkov (Artist, Sofia), Krassimir Terziev (Artist, Sofia), Ilina Koralova (Curator, Leipzig), Maria Vassileva (Curator, Sofia),  Nedko Solakov (Artist, Sofia), Petko Dourmana (Artist, Sofia), Pravdoliub Ivanov (Artist, Sofia), Svetlana Kuyumdzhieva (Curator, Sofia/Plovdiv), Vencislav Zankov (Artist, Sofia),  Vessela Nozharova (Curator, Sofia), Valentin Stefanoff & Nina Kovacheva (Artists, Paris),  Vladiya Michailova (Curator, Sofia), Vesselina Sarieva (Gallerist, Plovdiv),  Yovo Panchev (Curator, Sofia), Zlatin Orlov (Artist, Sofia)
Supported by Gaudenz B. Ruf , Goethe-Institut Bulgaria and Austrian Embassy Sofia.

OPENING 11 DECEMBER 2014, at 19:00h.

Open hours: 4pm. – 8pm. and by apointment
Dates: 11- 25 December 2014

http://borjana.net/
 

03 ноември 2014

Рада Букова и Ангелина Кръстева - Небето е цвят - 7 ноември 2014
Галерия SARIEV Contemporary, Пловдив
представя:

Рада Букова и Ангелина Кръстева
Небето е цвят
7 ноември, 2014 – 18 януари, 2015


Откриване 7 ноември, 18 ч.                           
SARIEV Contemporary, ул. Отец Паисий 40 и SARIEV Project Space, ул. Хр. Дюкмеджиев 12, кв. Капана


Sariev Contemporary има удоволствието да представи втора самостоятелна експозиция на Рада Букова. Изложбата "Небето е цвят" се реализира съвместно с Ангелина Кръстева и ще се състои между 7 ноември, 2014 – 18 януари, 2015 на две локации в Пловдив - в пространството на галерия SARIEV Contemporary на ул. Отец Паисий 40, както и в сателитното изложбено пространство – SARIEV Project Space в кв. Капана.


"Рада Букова иска да работи с „две очи и четири ръце". Как става това? Става буквално – допълнителните две ръце не са нейни, в работата върху изложбата е въвлечен още един човек, Ангелина Кръстева – тя не е художник, нито изкуствовед и не може да гледа художествени произведения (буквално). Тя владее други сетива и способности за възприемане на пространството, които при художниците обичайно са подтиснати, заради зрението. Освен това, тя се интересува от изкуство.
Какво ще се случи? Изложба на Рада Букова и Ангелина Кръстева. Съвместната работа, обсъждането, експериментите, няма да останат на тъмно. Тези действия са част от изложбата. Ще се виждат. Ще може да се гледат. Доколкото е възможно, правенето ще става с равнопоставени или равно развити сетива, и ще протича паралелно с общуване.
Защо Рада Букова прави това? Независимо от това, че съвременните художници имат права над всички възможни изразни средства (и съответно над всички сетива), зрението остава базисно, първостепенно и най-развито. Затова Рада Букова намира начин за усъвършенстване, като компенсира своята професионална сетивност с чужда помощ. Целта, както винаги е било при нея, е да се получи максимално припокриване на мисълта и формата. Най-накрая, всичко това трябва да има физическо изразно средство. Щом ще се коментира зрението и виждането, средството трябва да е светлина. Светлината или отсъствието на светлина може да моделира формата, а в случая може и да регулира общата работа на сетивата. "

Даниела Радева
-

Рада Букова е родена в София, България. Живее и рабори в Париж, Истанбул и София. Сред нейните самостоятелни изложби са: "Start A New Victory" FUTURA, Прага; "Un sage est sans idée" (A sage is without idea), галерия Patricia Dorfmann, Париж; "One, Two, Three…"; галерия Sariev Contemporary, Пловдив, "Colour Blue", галерия Stork, Руан; "Me and a German girl", галерия Patricia Dorfmann, Париж; „Пейзаж с камък", галерия Васка Емануилова, София; "STILL LIFE… the rest is fog and wind", Институт за съвременно изкуство, София. Изложбата в края на 2014-та е второто ѝ самостоятелно представяне в Sariev. Нейни творби галерията е представяла на изложенията Istanbul Contemporary 2011, 2013, Viennafair 2013, 2014, ArtBrussels 2014.-

SARIEV Contemporary
www.sariev-gallery.com

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

www.facebook.com/sariev.gallery


29 октомври 2014

"От албума на майка" 5.11.2014 Спартак Дерменджиев


Здравей
а пък аз ви изпращам покана за  изложбата
"От  албума на майка"

„От албума на майка"
скулптура и семейни снимки
Всичко хубаво, което имам, имам го от майка си! А лошото... лошото е от сатаната.

„Майко, майко, това ти ли си?"
Кой от нас, като дете, разглеждайки семейния албум, не е изричал тези думи?
Кой от нас не е бил изненадан или стъписан да види майка си като младо безгрижно момиче?
Така и аз, като малък, разглеждайки старите семейни снимки, не вярвах и многократно питах: „Майко, майко, това ти ли си?".
Дали защото пораснах, или направо остарях, но вече не питам: „Майко, майко, това ти ли си?".
Може би са „виновни" старите снимки от албума на майка.
Те ме преведоха назад във времето и аз я видях така, както не я бях виждал и каквато отказвах да приема, че е била.

Но нека започна отначало...
Тази изложба е пътуване във времето. Тя ще ви върне 75 години назад, в края на 30-те и началото на 40-те години на миналия век. Стари снимки разказват за младо момиче, за съученици и приятелки, за нейното семейство. За достойни хора и години, незаслужено а може би и преднамерено забравени.
Тази изложба включва и всички мои запазени рисунки и скулптурни портрети на майка ми, правени през целия ми досегашен 60-годишен живот.
Не знам дали има художник, който да не е рисувал майка си поне веднъж?
Много са произведенията „Портрет на майка ми", създадени от различни художници в различни епохи. От всеки от тези портрети ни гледа спокойно възрастна жена, уморена, излъчваща достойнство и чувството за изпълнен дълг.
И това е сякаш „задължителната" представа на обществото. Такъв е и художественият образ, създаван от творците. 
И аз, с ваше позволение, ще се причисля към тези художници.
Още като дете нееднократно съм рисувал майка си.
От всичките ми ранни рисунки е запазен един портрет – етюд, рисуван, когато съм бил на 19 ггодини, през далечната 1973 г., след завършване на Художествената гимназия.
По-късно, през 1984 г., след завършване на Академията, вече 30-годишен, отново правя портрет на майка си. Този път скулптурен, в мрамор.
Тези ранни портрети изцяло следват официалната представа, стереотипа, „догмата", установени през вековете от религии и идеологии, както и художествения стил на времето.
И с тези портрети сякаш бях изпълнил артистичния си и синовен дълг.
Трудно бих ви обяснил, затова няма да го правя, как и защо споменът за майка ми отново и настойчиво изплува в съзнанието ми.
Случи се така, може би случайно, може би не, но аз отново разглеждах стария семеен албум. Отново бях дете и отново питах:
„Майко, майко, това ти ли си?".
Кой от нас, като дете, разглеждайки семейния албум, не е изричал тези думи? „Майко, майко, това ти ли си?".
Кой от нас не е бил изненадан или стъписан да види майка си като младо, безгрижно момиче?
Така и аз, като малък, разглеждайки старите семейни снимки, не вярвах и многократно питах: „Майко, майко, това ти ли си?".  
Дали защото съм третото й дете и този въпрос е бил задаван многократно или поради друга причина, но не получавах отговор.
Сякаш и майка ми не вярваше, че това дете от снимките, това безгрижно момиче, е била тя.
Сякаш винаги е била майка, отказала се от себе си, от мечтите си, от собствения си живот.
Дали защото пораснах, или направо остарях, но вече не питам: „Майко, майко, това ти ли си?".
А може би са „виновни" старите снимки от албума на майка.
Те ме преведоха назад във времето и аз я видях така, както не я бях виждал и каквато отказвах да приема, че е била.
Видях младо, красиво, засмяно, безгрижно момиче.
Видях мечти.
Видях решимост.
Видях предчувствие.
Видях живот, който предстои.
Видях майка.
И повярвах!

През настоящата 2014 г. отбелязвам своята 60-годишнина и успях да подготвя три изложби, както и да открия един виртуален паметник – този на Георги Марков.
Започнах годината с „Края на света" в „Червената къща", последва изложбата „Колоните, които крепят небето" в галерия „Възраждане"...  Щастлив съм, че с настоящата „От албума на майка" в галерия „Дебют" завършвам своеобразното отбелязване на своята 60-годишнина.

Разрешете ми да завърша с думите, с които започнах: Всичко, хубаво което имам, имам го от майка си! А лошото... лошото е от сатаната.

И ако съм предизвикал интереса ви, очаквам ви в галерията…


Спартак Дерменджиев
26 октомври 2014 г.
 
 
10 октомври 2014

VASE WITH FLOWERS by Iv Ruseva, opening Friday, October 3rd
text in English below

===
ВАЗА С ЦВЕТЯ
от Ив Русева
откриване: 3 октомври, 2014, петък, 8 ч.
ПИСТОЛЕТ (в коридора на Neu!Berlin Club, Султан Тепе 18, София)

Обект от бита с естетическа функция поставен и увеличен в галерийното пространство за да го допълни и обогати с цел визуална наслада. Хиперболизация до обсебване.

=====
VASE WITH FLOWERS
by Iv Ruseva
opening: October 3, 2014, Friday, 8pm
PISTOLET Gallery (in the corridor of Neu!Berlin Club, 18 Sultan Tepe Str, Sofia)

An everyday object with aesthetical function, put and augmented in the gallery space in order to complement and enrich it with the aim of visual pleasure. Hyperbolization to obsession.

06 септември 2014

БИСТРА ЛЕШЕВАЛИЕ: POKANA “ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ”


Галерия  Аросита
Представя
 
"ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ"
 
БИСТРА  ЛЕШЕВАЛИЕ
 
16 - 30 септември 2014 г.
 
 
Откриване: 16 септември (вторник) 2014, 18 ч.
Пространство и времеОт дълго време се интересувам от космологията, като Néophyte. Следя зашеметяващите постижения на математиката, физиката и астрономията.Следя ги, но малко разбирам.Тогава взимам моя инструмент, въображението - ивсичко става по-ясно.Големият взрив / Big  bang / - прашинката, от която изригва Вселената, Времето -неразделно от пространството, което тече в безбрежността. Нямаше Нищо - имаВсичко. Как да визуализирам Нищото? Дори с моя инструмент ми е трудно.И всред това Нищо и Всичко идва първата жива клетка. Слага се началотона една хубава история с едно огромно явление - появата на човека. Откъде идва той? Случайност ли е? Единствен ли е във Вселената? Дали е създание на Бога? Много въпроси без отговор.Вселената има 11 измерения. В моята работа има 5.Отпечатъци,  линии,  форми,  които  се  формират  и  деформират  във  времето  иразказват една история - Моята.Бистра Лешевалие26. 08. 2014 ПарижEspace et TempsDepuis des années je m'intéresse en néophyte à la cosmologie. Je suis les progrèsfascinants des mathématiques, de la physique et de l'astronomie. Je suis, mais jecomprends peu. Alors, je prends mon outil, l'imagination, et tout devient plus clair.Le big bang - le grain de poussière qui deviendra l'univers. Le temps, inséparable del'espace qui coule dans cette immensité. Il n'y avait rien et il y a tout. Commentvisualiser le rien ? Même avec mon outil, j'ai du mal.Et dans ce rien et ce tout arrive la première cellule vivante. Une belle histoirecommence et un événement majeur se produit: L'arrivée de l'homme. D'où vient-t-il ?Est-il dû àun hasard ? Est-il unique dans l'univers ? Est-il une création de Dieu ?Beaucoup de questions sans réponse.L'Univers a 11 dimensions. Dans mon travail il y en a 5. Des traces, des lignes, desformes, qui se forment et se déforment dans le temps. Elles racontent une histoire. Lamienne.
 
 
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: пон.-пет.13.00-19.00
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
                      
Arosita Gallery
Present
 
"SPACE AND TIME"
 
 BISTRA  LESHEVALIE
 
 16-30 September, 2014
 
 
Opening: 16 September (Tuesday) 2014, 6:00 p.m.
 
 
 
"Vrabcha" № 12-B, Sofia,
Hours: Monday-Friday 13:00 to 7:00 p.m.
: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita12@gmail.com
 
 


01 септември 2014

PISTOLET opening: VARBITSA CAPITAL Miryana Mihaylova, Wednesday, September 3


​text in English below

======
СТОЛИЦА ВЪРБИЦA 
Миряна Михайлова
3-15 септември, 2014
Пистолет 
(в коридора на Нов Берлин, София, Султан Тепе 18)

Сбор от фрагментарни моментни състояния с различна продължителност. Очерк-фикция от столица Върбица. (Фотографиите са направени през лятото на 2010 в рамките на супер елитарния фото пленер "Пацолония", организиран от Пламен Горанов в къщата на леля му в с. Върбица. 
В памет на Пламен Горанов и неговата чиста идиотщина. Без годишнина.)

========
VARBITSA CAPITAL 
Miryana Mihaylova
September 3-15, 2014
Pistolet 
(in the corridor of Neu!Berlin, Sofia, 18 Sultan Tepe Str)

A sum of fragmental moment states with different centinuence. Fictional outline of Varbitsa capital. (The photographs are made in the Summer of 2010 within the framework of the super elite photo plain-air "Patsolonia"*, organised by Plamen Goranov in his aunt's house in the village of Varbitsa. In memorium of Plamen Goranov and his pure idiotism. No anniversary.)

*artistic "plain-airs" are tipical for established old 
Bulgarian culture. They are often organised on the seaside during summer. The name "Patsolonia", on the other hand, refers to the very famous and established art festival "Apolonia" (again on the seaside) that is mixed with Plamen's nickname "Patso".
===
facebook.com/pistoletgallery
facebook.com/NovBerlinNeuberlin

========
Ако не желаете да получавате новини от ПИСТОЛЕТ, моля изпратете имейл със subject "unsubscribe".
I​f you wouldn't like to recieve news from PISTOLET anymore, please send us e-mail with subject "unsubscribe".


20 юни 2014

Представяне на AREST.COM от Васил Прасков 26.06.2014 от 7 в Хамбара

Представяне на AREST.COM от Васил Прасков - 26.06.2014 от 19.00 часа в Хамбара

 Уважаеми пристрастени читатели и случайни любители, консервативни и свободомислещи, предубедени и непредубедени,прозорливи и късогледи, плахи и разкрепостени, единственото условие да присъствате на първото представяне на книгата на Васил Прасков AREST.COM е да ви пука, какво се случва с всички нас днес.
Заповядайте, за да си вземете автограф от автора и да чуете какво мисли за книгата си.

AREST.COM, автор Васил Прасков, художник на корицата Иво Рафаилов, редактор Палми Ранчев, изд."Пергамент" 2014

"Без милост. Такива са разказите в Arest.com на Васил Прасков. Ще ви захвърлят далеч от клишето, от всичко красиво, на което сте се надявали и накрая ще ви оставят сами - без грам съчувствие, но и без катарзис... Разкази като взрив, без шанс някой да остане пощаден. Оголено и безпощадно перо."
Силвия Томова, писател

"Да, една дисекция без упойка, една дисекция без предупреждение, но с думи, изтръгващи и хвърлящи направо в лицето ни реалното на това, което е непоносимо, което е неизразимо и ужасяващо."
д-р Евгений Генчев, психоаналитик

19 юни 2014

Prozekcia na "Bludni sinove" 19 june v Sofia Queer ForumБлудни синове (2008, САЩ, реж. Кимбърли Рийд)
прожекция на филм

"Блудни синове" е вълнуващият разказ на Кимбърли Рийд за нейното завръщане у дома и търсене на отговори относно семейната й история и взаимоотношенията й с близките. 
Изключителната история на Кимбърли започва още преди нейното раждане през 60-те, когато след множество неуспешни опити да имат дете родителите решават да осиновят момченцето Марк. В последствие се оказва, че майката Керъл е забременяла с Пол - и то точно в деня, в който Марк пристига в дома им. Скоро семейството е с още едно дете - Тод. "Блудни синове" обаче не е типичната история за трима братя. 
Пол е едно от най-популярните момчета в училище. Въпросите, които си задава от най-ранна възраст, намират своя отговор, когато разбира, че е трансполов. Години по-късно Пол е вече Кимбърли, живее в Ню Йорк и работи като режисьорка. По случай годишнина от завършването на гимназията тя решава да се завърне у дома си и да направи документален филм за нейното семейство. Там тя преоткрива братята си - Тод, който е хомосексуален, и Марк, който не може да я възприеме като жена. Историята става още по-невероятна, когато се оказва, че осиновеният Марк е всъщност непризнатият внук на една от най-големите легенди на американското кино… 
"Блудни синове" е носител на награди от фестивалите в Нешвил и Флорида, фестивалът за документално кино в Солун и фестивалите за ЛГБТ кино в Копенхаген и NewFest в Ню Йорк. 

КОГА: 19.06. 19:00-20:30
КЪДЕ: the fridge & Социален център "Хаспел"

Събитието се осъществява с любезната подкрепа на Фондация "Спектра" и Американско посолство - София. 

***

Prodigal Sons (2008, USA, dir. Kimberly Reed) 
film screening

Prodigal Sons is the moving story of Kimberly Reed and her coming home in searching answers about her family history and her closest ones. 
Kimberly's incredible story begins already in the 1960s, when after numerous attempts to have a child the parents decide to adopt one, the little boy Mark. It then turns out that Carrol, the mother, has gotten pregnant with Paul – exactly the day when Mark has arrived in his new home. Soon the family will have one more child – Todd. Prodigal Sons is, however, not a typical story of three brothers. 
Paul is among the most popular boys in school. The questions he asks himself from early on would find their answer when he figures out he is transgendered. Years later Paul is now Kimberly, living in New York and working as a director. On the occassion of his senior high graduation she decides to come back home and make a documentary about her family. She rediscovers her borthers – Todd, who turns out to be homosexual, and Mark, who cannot perceive her as a woman. The story becomes all the more incredible when it turns out that the adopted Matk is actually the unrecognized grandson of a major American cinema legend... 
Prodigal Sons has been awarded at the Nashville and Florida film festivals, the Thessaloniki documentary film festival and the LGBT cinema festivals in Coppenhagen and HewFest in New York. 

WHEN: 19.06 19:00
WHERE: the fridge & Social Center Haspel

The event is made possible with the financial support of Spectra Foundation and American Embassy Sofia.
POSTS

--
Boryana Rossa


Summer of Photography
Centre for Fine Arts, Brussels, June-August, 2014

Deconstruction of VALIE EXPORT'S "Touch and Tap TV" 
Solyanka State Gallery, Moscow, Dec 19, 2013__._,_.__

17 юни 2014

покана за изложба на Бил Виола


ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ


представя

БИЛ ВИОЛА
ПОСЕЩЕНИЕ

21-25 юни 2014
Откриване: 21 юни, събота, 19:00 часа

Подземие "Сердика"
бул. "Мария Луиза" 16

Куратор на Водна кула арт фест - Ния Пушкарова
Комисар на изложбата на Бил Виола - Надежда Джакова


30 май 2014

Bauhaus Lab – Summer & Autumn 2014 - Apply Now


 


Please join or forward! 
All the Best 
Michael Zinganel


For further information please conatct:

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dr. Katja Szymczak
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Bereich Akademie | Academic Staff, Academy Department

Tel.: +49 340 6508 403 | | Fax.: +49 340 6508 404
Szymczak@bauhaus-dessau.de | www.bauhaus-dessau.de 

Stiftung Bauhaus Dessau (Stiftung öffentlichen Rechts) | Gropiusallee 38 | 06846 Dessau-Roßlau | Germany

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||29 май 2014

Photonic Moments: vabilo / invitation

 


12 май 2014

представяне в НБУ : FIVE Световен видеопроект организиран от Magmart видеоарт фестивал в Неапол,

на 16.05.2014
 11.00 – 13.30
в театрален салон на НБУ
ж.к. Овча купел
ул. Монтевидео № 21
прожекция
на
Пет /F.I.V.E./
Световен  видеопроект организиран от Magmart видеоарт фестивал в Неапол, Италия.


Чрез средствата на видеоизкуството се изследват петте сетива, с които човешкото същество се свързва със заобикалящата го действителност. На конкурсен принцип са избрани 25 видеопроизведения  - по 5 от 5 континента, с идеята да се изследва как съвременният артист „вижда" света през петте си сетива. Селектираните артисти са:
HEARING
Collecting voices to build a conscience (5'00"), Erique Lacorbeille, Italy (Europe)
Gone in 253 seconds (4'13"), Andreas Mares, Austria (Europe)
Mosquito's prayer (2'19"), Nara Denning, United States (America)
Parabolic perspective (2'05"), Russell Chartier, United States (America)
The sound of being (1'28"), Sylvia Toy St. louis, United States (America)
SIGHT
Eagle eggs (3'17"), Silvia De Gennaro, Italy (Europe)
Jump in the lake (4'09"), Francesca Amati, Italy (Europe)
The forest (2'49"), Damon Moh, United States (America)
4B Movie (4'24"), Antonello Matarazzo, Italy (Europe)
Light from Gaza (5'11"), Mohammed Harb, Palestine (Asia)
SMELL
Indonesiana Exotica (2'07"), Arya Sukapura Putra, Indonesia (Asia)
Involuntary memories (2'55"), Clara Aparicio, United Kingdom (Europe)
Sustainable fishing (1'47"), Steven Verstuyft, Belgium (Europe)
The Hole (1'12"), Emre Onol, Turkey (Asia)
The odorless danger (4'11"), Marc Neys, Belgium (Europe)
TASTE
Remember your mouth's taste (4'34"), Jaime Rodriguez, Spain (Europe)
Short movie #1 (adaptation) (2'30"), Benna Gaean Maris, Italy (Europe)
The eternal return (3'30"), Lelievre Lievre, France (Europe)
The punchmovie (1'13"), Willehad Eilers (Netherlands, Europe)
Untitled (4'13"), Dimitri Fagbohoun, Benin (Africa)
TOUCH
Epidermal exploration (4'12"), Lino Strangis, Italy (Europe)
Intemerata (4'58"), John Sanborn, United States (America)
Pearls (5'01"), Urszula Kluz-knopek, Poland (Europe)
Storia (4'59"), Gérard Cairaschi, France (Europe)
The touch of some meeting point (1'56"), Danilo Rosini, Italy (Europe)


Поектът с избраните видеотворби се планира да бъде представен на световна обиколка, като куратор за България е Венцислав Занков.
ventsislav zankov, PhD
http://zankov.infoart and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks