contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

27 юли 2007

солаков разбра занков

24 юли 2007

Излиза в разпространение книгата „Руски акционизъм 1990-2000

Излиза в разпространение книгата „Руски акционизъм 1990-2000”, в която са включени пърформанси на Олег Мавроматти, Секта на абсолютната любов, Александър Бренер, Авдей Тер–Оганян, Анатолий Осмоловский, Олег Кулик, Комар и Меламид и много други. По-долу е линк към анонса на руски, в който може да се види уникална фотография на „Заключителен пърформанс” на Олег Мавроматти и Император Вава, ТВ Галерия, Москва, 1995 и резюме на български.

http://www.ageytomesh.ru/?action=intro&news_id=30

Арт Москва 2007-07-23

Списание WAM представя специалния проект:

„Руски акционизъм 1990-2000”

В рамките на 11ти Международен художествен панаир „Арт Москва”, 2007 списание WAM и издателство „Книги WAM” представя проект, посветен на едно от най-жизнените течения от актуалното изкуство на 20 век. Този проект е подготвен от известния изкуствовед и критик Андрей Ковальов, заедно с редакцията на WAM. Авторите събират, изследват и класифицират най-известните пърформанси, акции и хепънинги създадени от руските художници както в столицата така и извън нейните предели в течение на 90те години.

На посетителите на панаира е предоставен достъп до широка дигитална база данни, чиято структура позволява да бъдат търсени автори и техните пороизведения по имена и дати.

Този уникален опит за архивиране на руския пърформанс не завършва с този проект. В издателството «Книги WAM» е подготвена за разпространение 400 страничната книга „Руски акционизъм 1999-2000”. „Пърформансът е жанр по определение не музеен, и фактът, че нашите колеги са се заели с неговата архивация, доказва техните сериозни намерения да изследват това, което днес вече се явява музеен факт. (вестник „Ново време”)

Този том получи условното название „Желязна книга на руския акционизъм” като един вид продължение на изданието WAM № 15/16 «Московский концептуализм» под редакцията на Екатерина Дегот и Вадим Захаров, по-известно като «Золотая книга московского концептуализма». Дайжестът Газеты.ru отбелязва справедливо: „...както винаги в руското изкуство всичко е наобратно. Златният век се сменя със железен”.

23 юли 2007

www.sariev-art.blogspot.com
www.sariev-art.blogspot.com

La Bâtie-Festival de Genève

20 юли 2007

изкуство и досиета "ЩАЗИ в нашите сърца", Недко Солаков също

"... Но не винаги е било така. Когато през късните седемдесет години отидох да живея в Берлин, аз бях обсебен от мисълта да разбера по какъв начин нацисткото зло е успяло да погълне родината на високата култура. Поставих си за цел да открия какво е накарало хората от Ваймарската Република да вършат всички ония, добре известни ни неща, след идването на Адолф Хитлер на власт. Най-силно от всичко друго ме измъчваше един въпрос: кое е онова човешко качество, онова напрежение, което прави от един човек дисидент или участник в съпротивата, а от друг – съучастник в държавно-организираното престъпление; от единия – Клаус фон Щауфенберг, пожертвал живота си в опита да убие Хитлер, а от другия – Алберт Шпеер?..."

Щази в нашите сърца

Изкуство - Кино
Автор Тимъти Гартън Аш
14 June 2007

и още по темата
(за механизма на насилието и на подмяната)

Досието е ключ


и още
"сълзи в очите" - сърцераздирателни признания и патетика на художника-доносник
в строго секретно

аз пък се сещам - в същата динамика - за един съветски филм "Москва не вярва на сълзи"

18 юли 2007

Ratts of the Capital "Neshta3"

Helios with 7 mirrors

On 28 of July 2007 around sunset in new
park of Obzor(Black Sea Coast) will be open
permanent installation " Helios with 7 mirrors "
by Dobromir Ivan.
Laudatio from arch. Teo Kolarsky,
afterparty in bar " Kri-Sto " nearby.


ventsislav zankov
E80 board chair http://e-80.info
mobile: +359 887 51 97 94
http://zankov.net

art and bulgaria
http://art-bg.blogspot.com/

39grama news
online:
http://39grama.blogspot.com/

39grama newspaper
http://39grama.info


Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels
in 45,000 destinations on Yahoo! Travel
to find your fit.

12 юли 2007

in the presence of the body 2 [curator Boryana Rossa]Куратор: Боряна Росса Контакт: bori999[at]gmail[dot]com

09 юли 2007

Artists in Residence Program Experimental Television Center

06 юли 2007

FOR A HIGHER LOVE performance &Cabbage salad2 пърформанса от Леда Екимова:
За една по-висша любов
Зелева салата

Галерия Сариев
(в пространството до галерията)
07.07.2007, 20.00

ЗА ЕДНА ПО-ВИСША ЛЮБОВ
пърформанс


Жена, облечена в костюм на бяло коте лежи спокойно в котешка поза.
Творбата изразява нуждата от неподвижност и спокойствие, породена от острата умора и социално/комуникационно изтощение, или от друго. Творбата твърди, че състоянието на физическа и умствена неподвижност типично за котките, е единствено и необходимо условие за изпитване на ЕДНА ПО-ВИСША ЛЮБОВ.

“За една по висша любов” е трактовка на популярния образ на „жената-котка” и манипулира със залаганите в него идеи за сексуалност; фалшифицира феминистично-критичния подход в опит да идеализира бездействието на домашната котка (за духовността на домашната котка очаквайте повече в бъдеще). Разбира се, всеки опит за идеализация е бутафоричен – пърформансът разочарова с липсата на развитие, а котешкият костюм е нескопосан като изработка (дори почти не прилича на котка, а на нещо като пижама с прасешка глава), което, отнесено към сериозната и лична тематика, поражда жал и трагизъм.


Пърформансът е представен за първи път на събитието Remember Sofia Underground, 12 май 2007, Шипка 6.


ЗЕЛЕВА САЛАТА Пърформанс-инсталация


Творбата е опит за документация на интересна лайфстайл практика, популярна сред група гимназисти от малък провинциален град. Обект на тази работа е свинщината в чист вид, настроението й е меланхолично (примесено с катарзис и героика), подходът към нея е експресивно-изследователски!

Описаните в пърформанса практики носят силен (битово) минималистичен и аскетичен заряд. Тези съществени в изкуството, дори в духовното, търсения придават на „Зелева салата” конкретен изкуствоведски характер – превъщат пърформанса в своеобразно показно!!! за морал и естетика.

---------------------------------
2 performances of Leda Ekimova:
For a higher love
Cabbage salad
Sariev Gallery

(next to the gallery)
07.07.2007, 20.00
FOR A HIGHER LOVE performance

A woman dressed in white cat’s suit, is lying calmly in a cat’s position.
The work expresses the need for stillness and calmness born out of the social/communicational exhaustion, or by something else. The work claims that the state of physical and mental stillness typical for cats is the only and necessary condition for experiencing A HIGHER LOVE.

“For A Higher Love” is an interpretation of the popular image of the “woman-cat” and manipulates the suggested ideas of sexuality; it fakes the feministic-critical approach in attempt to idealize the stillness of the home raised cat (expect more about its spiritual life soon). Of course, any attempt for idealization is dummy – the performance disappoints with lack of action and the cat’s suit is badly made (it hardly resembles a cat, but something like a pajama with pig’s head), which related to the serious and personal thematic emerges pity and tragedy.

The performance has been previously presented at the event Remember Sofia Underground, May 12, 2007, Shipka 6.
GABBAGE SALAD performance-installation
The work attempts to document an interesting lifestyle practice that has used to be popular among group of teenagers in a small province town. The subject of this work is the pure pigsty, its mood is melancholic (mixed with catharsis and heroism), the approach to it is expressive and explorational!

The presented in this performance practices bear a strong minimalistic and ascetic charge. These strivings important for art, even for the spiritual, give to “Cabbage Salad” a concrete art explorational character transforming it to an exemplary model of moral and aesthetics!!!

----------------------------
2 pyrformansa ot Leda Ekimova:
Za edna po-vissha liubov
Zeleva salata
Galeriia Sariev
(v prostranstvoto do galeriiata)
07.07.2007, 20.00

ZA EDNA PO-VISHA LIUBOV
pyrformans

Zhena, oblechena v kostium na bialo kote lezhi spokojno v koteshka poza.
Tvorbata izraziava nuzhdata ot nepodvizhnost i spokojstvie, porodena ot ostrata umora i socialno/komunikacionno iztoshtenie, ili ot drugo. Tvorbata tvyrdi, che systoianieto na fizicheska i umstvena nepodvizhnost tipichno za kotkite, e edinstveno i neobhodimo uslovie za izpitvane na EDNA PO-VISShA LIuBOV.

“Za edna po vissha liubov” e traktovka na populiarniia obraz na „zhenata-kotka” i manipulira sys zalaganite v nego idei za seksualnost; falshificira feministichno-kritichniia podhod v opit da idealizira bezdejstvieto na domashnata kotka (za duhovnostta na domashnata kotka ochakvajte poveche v bydeshte). Razbira se, vseki opit za idealizaciia e butaforichen – pyrformansyt razocharova s lipsata na razvitie, a koteshkiiat kostium e neskoposan kato izrabotka (dori pochti ne prilicha na kotka, a na neshto kato pizhama s praseshka glava), koeto, otneseno kym serioznata i lichna tematika, porazhda zhal i tragizym.

Pyrformansyt e predstaven za pyrvi pyt na sybitieto Remember Sofia Underground, 12 maj 2007, Shipka 6.

ZELEVA SALATA
Pyrformans-instalaciia

Tvorbata e opit za dokumentaciia na interesna lajfstajl praktika, populiarna sred grupa gimnazisti ot malyk provincialen grad. Obekt na tazi rabota e svinshtinata v chist vid, nastroenieto j e melanholichno (primeseno s katarzis i geroika), podhodyt kym neia e ekspresivno-izsledovatelski!

Opisanite v pyrformansa praktiki nosiat silen (bitovo) minimalistichen i asketichen zariad. Tezi syshtestveni v izkustvoto, dori v duhovnoto, tyrseniia pridavat na „Zeleva salata” konkreten izkustvovedski harakter – prevyshtat pyrformansa v svoeobrazno pokazno!!! za moral i estetika.
--
Sariev Gallery
Centre for Contemporary Ceramics
40 Otec Paisii str, Plovdiv 4000
m: +359888520375
e: office@sariev-art.com
www.sariev-art.com
--- Leda Ekimova www.eskimo.cult.bg

02 юли 2007

"When I grow up, I still want to be a director." [Steven Spielberg]

01 юли 2007

Вредителство или робство. Цензурата вече е различна

текстовете по долу са следствие на публикация във в-к "Култура" Брой 23 (2462), 13 юни 2007 г.


" ...За мен едно от най-вредните звена в опростената верига художник-изкуство-публика в България е това, което се намира между художника и публиката. Това е звеното „критик и журналист“. Те са цензурът, цензурът не е художникът..."

"...
Най-ефективният начин да цензурираш е да мълчиш. Така че специфичната Българска цензура, която професор Пиотровски вероятно би се заинтересувал да изследва, е мълчанието на медиите и ужасът на репрезентаторите да говорят, а не самоцензурирането на художниците!..."

Боряна Росса
цитати от:

в-к Култура Брой 25 (2464), 28 юни 2007 г.
Вредителство или робство. Цензурата вече е различна
Реакция на изказванията на Диана Попова в разговора с Пиотр Пиотровски "Изкуство в квазидемократична система, Култура, бр. 23, 15 юни 2007 готговорът на Диана Попова

Брой 25 (2464), 28 юни 2007 г.

Музеят – необходимата консервативна вълна

Много е трудно да се отговори на емоционален текст, базиран на прочит тип ‛дяволът чете евангелието“. Боряна Росса е прочела разговора с проф. Пиотр Пиотровски по начин, който й дава безкрайни възможности да се самонадъхва и да вменява в думите ми всичко, което й дойде на ум. И да развие патриотарски патос, който няма как да мине без 500-те години турско робство. Но междувременно казва и верни неща – като например, че социалното изкуство не се явява в ‛24 часа“ и че там няма дебат за него. Това изкуство и дебатът за него тече в съвсем други издания, които не предполагат широк публичен скандал и съответен отзвук и влияние. Вярно е също, че Музеят не показва провокативни работи. Но той би показвал произведения на съвременното изкуство въобще – така че неспециализираната публика да може да ги разпознава, а не да се чуди ‛какви са тези глупости“ всеки път, когато те се явят ‛на площада или в пустинята“. Вярно е, че музеят би създал йерархия на ценности и съответно цензура, но точно това е необходимо, за да има ‛консервативна вълна“, срещу която художниците да се борят. А не да се плацикат неопределено в десетки изложби на ‛Шипка“ 6 например…

И накрая: жалко, че Боряна Росса не споменава имена на художници, които се занимават с гей-проблемите у нас. Така щях да науча нещо от нейния текст – защото националните комплекси и клишета си ги знам добре. Припомнянето им обаче е интересно – дали не е признак за възраждането на консерватизма?..

Диана Попова


моят отговор /венцислав занков/
жалко е наистина това са ни всъщност критиците и критическото мислене - диана попова е нарицателно - за самодоволните плацикащи се с собствени и на mainstream-колеги ялови текстове, заиграли се в ролята на "последна инстанция" -осмислящи и придаващи стойност, смисъл и значение на изкуството, на тяхното разбиране за изкуство. Политически коректното разбиране за изкуство. Мога да кажа че са мързеливи, некоректни, тенденциозни в боравенето на имена, дати, събития - твърдя също че са конюнктурни - обслужваши определени властови интереси на отделни хора и групи -с явни финансови и/или властови интереси - самата групировка "Култура" с лидера Червенкова е пример за обслужващо действие и поведение през последните 50 горди години - то ако не беше, така едва ли щаха да оцелеят, Уотсън!

"...И накрая: жалко, че Боряна Росса не споменава имена на художници, които се занимават с гей-проблемите у нас. Така щях да науча нещо от нейния текст – защото националните комплекси и клишета си ги знам добре. Припомнянето им обаче е интересно – дали не е признак за възраждането на консерватизма?.."


и накрая: жалко че с това разполагаме - невежество, самодоволство, наглост и мързел и нарцисизъм- Каква е разликата между Петер Андерс /гьоте институт/ и диана попова - ми Петер Андерс ще дойде на честване на 2ри юни в галерия Мургаш -2004 година; диана попова - някъде на водка ще разсъждава що художниците ни не се интересуват от родните си гейове. А това което стана тогава на 2ри юни от 18.00 часа беше просто и въздействащо, странно и неловко - хомосексуалисти рецитираха под записаните от обед 12.00 вой на сирени "на моето първо либе" "майце си" и "Хаджи Димитър". Българската гей организация "Джемини" съдействаше за реализирането на този проект /на Венцислав Занков/
линк към проекта - ПРОЕКТ 2 ЮНИ - ЧЕТЕНЕ В ЧЕСТ НА БОТЕВ
а диана попова повече да не се обажда - к`во имало и к`во нямало.

ясно е че Боряна е права "..."...
Най-ефективният начин да цензурираш е да мълчиш...."

ясно е не става с доброжелателно чакане някой или нещо/средата/ да се промени - кой - диана попова да се измъкне от собствения си конформизъм и дебелоочие и яловост на мисълта - че тя там по всичко личи че се чувства прекрасно... или Бубнова от своята арогантна безцеремонност да пробутва "своите" навсякъде, където си струва , на всяка цена , и като руска мечка мачка всичко наред...

Ясно е, че всеки си гледа интереса -своя и на котилото, това нормално и безкрайно очевидно

Ясно е че такива писания - и като това, на Боряна и като това, тук - не прави нищо повече, освен да придават особена важност на тези, към/срещу които са насочени. /Боряна, затова ти излизат публикациите в "култура"/

Ясно е че нямаме /
привидно/ полезен ход - каквото и да се каже - или легитимираш и придаваш значимост чрез противопоставяне или влизаш в категорията "гроздето кисело щото е високо"

това което ми липсва, гледайки назад във времената на Преход - за разлика от икономиката и политиката, където се извършиха значими и значителни "мокри поръчки" - най-просто казано бяха отстреляни всички без изключение значими и ключови фигури действали в икономиката на преход, та това което ми липсва - е отстрелването на подобните в културата - ритуални, символни убийства на тези, които преразпределиха; усвоиха и/или унищожиха символния капитал и енергията на съвременните български артисти в периода на преход 1989-2006 - целенасочено и систематично- с действие или бездействие.

какво правим оттук насетне - преди всичко се почва с разчистване на миналото/авгиевите обори/ лайната на прехода...

Струва си да помислим и върху това, какво да правим с оядените - един курбан на Прехода?Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks