contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

25 ноември 2022

OCCASIONAL CAMPING remaining eventstext in English below


/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
ескимо
&
Случаен
Пистолет

представят:


СЛУЧАЕН КЪМПИНГ 2022
някъде във Варна

Последни дни на изложбата СЛУЧАЕН КЪМПИНГ с Александър Гергинов (BG), Анна Хермс (DE), Ирина Валкова (DE), Карин Фошар (FR/A), Квета Казмукова (SK/DE), Леда Екимова (BG), Миряна Михайлова (BG/USA), Станимир Генов (BG), Стела Василева (BG)

Финисаж на 27.11.2022 със звукова инсталация на E.U.E.R.P.I. от 18ч., https://www.miriankolev.com/bg. Посещения по договорка: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: мултимедийна инсталация с документация от къмпинга
РеБонкерс, ул. Барутен Погреб 4, Варна
работно време: понеделник – събота, 16 – 20 ч.

Проектът СЛУЧАЕН КЪМПИНГ ситуира художници от България и чужбина в един случаен, най-обикновен панелен апартамент във Варна, разположен стратегически между 3 индустриални зони, гробище и затвор. Процесът на концептуализиране/романтизиране на обикновеното, индустриалното и субкултурното в контекста на огромния по заряд символ, който представлява морето, разкрива чуждо в туристическия контекст лице на Варна, което присъства неизбежно, уловило историята на модерността – от мултикултурната основа, останала от Османската империя, през гигантския скок към европеизация на царска България, в т.ч. индустриализация, академично развитие на икономическата наука, провеждане на индустриални изложения, през тежката промишленост и урбанизация на комунизма, когато монументални конструкции на човешки съдби са групирани в крайни квартали. Индустрията и морето са неизбежно свързани в общ организъм, който задава битието на всичко останало – ежедневния режим на работа и почивка, Лилиев, Вапцаров, кварталния рапър, певицата от ресторанта, последния пънкар; странните хора и моряци, които внасят нелегално музика през комунизма; художниците, които, пак през комунизма, рисуват индустриални пейзажи (първа от които е варненката Мария Столарова), в опит за бягство към "упадъчния формализъм" на кубизма, минимализма и абстракцията. Тези пластове индустриално и субкултурно преживяване са материята, която прави Варна голям и глобален град, със своите неосветени нееднозначни опитности. Изследвайки и преживявайки средата на жилището, околностите и морето, авторите изграждат собствен начин на обитаване на града като единствен екзистенциален метод. Поставят своя естетически знак, изгубен в паметта на града.

В днешния ден морето на Варна е споделено с война, чиито парчета се носят по морските течения. Бежанците от войната, както и художниците от случайния къмпинг, са извън витрината на Варна и обитават временно същия клас случайни жилища. Този факт от живота неизменно оставя оттенък в един случаен къмпинг.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Фонд Култура на Община Варна в партньорство с РеБонкерс, Варна и ЗА{обичайте}София.

Сдружение за съвременно изкуство и култура - ЕСКИМО www.eskimogroup.org
Случаен Пистолет като форма на Галерия Пистолет www.facebook.com/pistoletgallery
Боянски водопад 103, София 1404, България
Леда Екимова: куратор, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Вяра Владимирова: връзки с обществеността, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 


===
English

/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
eskimo
&
Occasional
Pistolet

present:

OCCASIONAL CAMPING 2022
somewhere in Varna
Final days of the exhibition Occasional Camping with Alexander Gerginov (BG), Anna Herms (DE), Irina Valkova (DE), Karine Fauchard (FR/A), Kveta Kazmukova (SK/DE), Leda Ekimova (BG), Miryana Mihaylova (BG/USA), Stanimir Genov (BG) and Stela Vassileva (BG).

Finissage on 27.11.2022 with sound installation by E.U.E.R.P.I. starting at 18h, https://www.miriankolev.com/bg. Visits by appointmnet: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: multimedia installation with documentation from the camping
ReBonkers, 4 Baruten Pogreb Str, Varna
open: Monday to Saturday, 16 – 20 h.

The project OCCASIONAL CAMPING situates artists from Bulgaria and abroad in an occasional, most ordinary panel apartment in Varna, located strategically between 3 industrial zones, a cemetery and a prison. The process of conceptualizing/romanticizing of the ordinary, the industrial and the subcultural in the context of the hugely charged symbol that is the sea, reveals a face of Varna which, alien to the touristic context, is inevitably present, capturing the history of modernity – from the multicultural base remaining of the Ottoman Empire, through the gigantic leap towards europeanization of royal Bulgaria, including early industrialization, academic development of economic science, organizing of industrial fairs, through the heavy industrialization and urbanization of communism that grouped monumental constructs of human destinies into peripheral districts. The industry and the sea are connected inevitably in a joint organism that defines the existence of everything else – the everyday regime of work and rest, Liliev, Vaptsarov, the ghetto rapper, the restaurant singer, the last punk; the weird people and sailors who import illegally music during communism; the artists who, again during communism, paint industrial landscapes (first of which is the Varna-born Maria Stolarova) in a fugitive attempt towards the "decadent formalism" of cubism, minimalism and abstraction. These layers of industrial and subcultural experience are the matter that makes Varna a big and global city with its unlit and doubting modes of existence. Researching and experiencing the environment of the apartment, its surroundings and the sea, he artists build their own way of inhabiting the city as an ultimate mode of existence. They put their aesthetical sign, lost in the memory of the city.

Nowadays the sea of Varna is shared with war, whose pieces float with the sea currents. The refugees of war, like the artists of the occasional camping, are out of the window display and inhabit temporarily the same class of occasional habitation. This fact of life inevitably leaves its nuance on an occasional camping.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

The project is being realized with financial support by Culture Fund Varna Municipality in partnership with ReBonkers, Varna and ЗА{обичайте}София (KnowSofia).


Association for Contemporary Art and Culture - ESKIMO www.eskimogroup.org
Occasional Pistolet as a form of Pistolet Gallery www.facebook.com/pistoletgallery
103 Boyanski Vodopad Str, Sofia 1404, Bulgaria
Leda Ekimova: curator, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Vyara Vladimirova: public relations, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 

07 ноември 2022

документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

Представят документален филм

 

ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

КАТЯ ГЕЦОВА

 

Идеен проект

ГАЛИНА ТОДОРОВА

 

Заповядайте на 10.11. 2022 в галерия Аросита от 18,00 ч.

София, ул. Врабча 12 Б

 

На представянето на документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО, за творческия път на Катя Гецова по идея на Галя Тодорова.

Филмът е реализирана от известния режисьор живеещ в Прага, Константин Карагеоргиев. Спонсори са Българският културен институт в Прага и Валери Андреев.

В този филм се отбелязва 32 годишен юбилей на най-дълго действащата частна галерия Аросита. Основатели са Катя и Колю Гецови.

Катя Гецова е сред най-известните имена в сферата на художествено стъкло, а Колю Гецов е известен със своите декоративни пластики, мозайки , стенописи из цялата  страна. Росица Гецова ръководи и организира над 550 изложби и превръща галерията във водеща институция за съвременно изкуство в България.  Тя работи с нетрадиционни форми, открива и подпомага млади непознати автори. Стъклото е водещо начало за Катя Гецова, ето защо тя организира първия по рода си Международен фестивал на стъклото 2010 г, като следващите са през две години. Българската публика беше запленена от представените изложби, лекции, уъркшопи, семинари и то не само в София.

Сценарий: Константин Карагеоргиев, Креативен Продуцент: Ян Чумлек, Екеп:  Давид Матрас, Камелия Илиева, Ивана Хорка, Мартин Кибал, Габриел Урбанек, Стефан Гецов

Втори оператор: Ян Райниш, Музика: Радка Карагеоргиева, Марцела Бурианкова, Никола Карагеоргиев, Монтаж: Красимира Величкова, Камера и Режисьор : Константин Карагеоргиев

Благодарим за финансовата подкрепа

на

Валери Андреев,

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

2021


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks