contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

28 януари 2014

ВИДЕОХОЛИКА 2014 <7> ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ | VIDEOHOLICA 2014 <7> OPEN CALL


www.videoholica.org

English - Bulgarian

_

ВИДЕОХОЛИКА 2014
МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ
ИЗДАНИЕ 7
7
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
1 – 7 АВГУСТ 2014, ВАРНА

Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2014 стартира отворената покана за участие в 7-то издание на фестивала.
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се проведе от 1 до 7 август 2014 във Варна.
 
Изданието на фестивала ще бъде съпътствано от международен дискусионен панел по проблематиката и възможностите за алтернативна видео арт дистрибуция и създаване на он-сайт архив на видео изкуство у нас.
 
Темата на ВИДЕОХОЛИКА 2014 е 7.
_

7 се явява хипер функционално число с множество характерни символни и смислови обременености. Според мнозина, 7 е свещено или основно число, символ на началото и сътворението. Други, определят 7 като златната среда между първото число 1 и странното 13. Според трети, 7 символизира края или смъртта, именно заключвайки в цикъл от 7 редица човешки явления, след които не следва нищо. Има и разбирания, според които 7 символизира хармонията, свързаността и цялостта, събирайки 3 като символ на нематериалното и идейното с 4 - символ на материалното. Ако в тази ирационална синкретичност диспозицията на 7 е и основа (начало), и среда, и край, и всичко взето заедно, то математиката определено е забавна, а едно хипотетично артистично изследване - силно любопитно.
 
В 7-та си година, ВИДЕОХОЛИКА припознава 7 като собствена екзистенциална перформативност, но не за да подчертае неговата вече съществуваща комплексна символика, а за да провокира ново многопосочие на мислене, асоциации и интерпретации, далеч отвъд реалната потенциалност на 7. Какво изброява/ изобразява 7? От какво е повече и от какво е по-малко 7? Достатъчно ли е 7? Къде е мястото на 7 в днешния многочислен/ многофункционален свят? С тези и други въпроси се търсят поетични, абстрактни, иронични, условни, преносни и буквални коментари на подвижния образ, ангажирани да декомпозират аудио-визуалната и концептуална матрица на цифрата 7.
_
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се проведе отново в секции: видео арт, късометражно кино и анимация.
 
7-та ВИДЕОХОЛИКА ще селектира и обяви следните награди:
Първа награда - ЗЛАТЕН ВИДЕОХОЛИК - 1000 Евро
Втора награда - СРЕБЪРЕН ВИДЕОХОЛИК
Трета награда - БРОНЗОВ ВИДЕОХОЛИК
Награда за млад български автор - БГ ВИДЕОХОЛИК
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 има еднократна такса за участие от 15 лв.
 
Кандидатурите за участие във ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се приемат, както по пощата, така и чрез Интернет.
 
Приемането на документите и видео арт творбите във ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще продължи до 1 юни 2014 и всички кандидатури са добре дошли.

ВИДЕОХОЛИКА 2014 Условия за участие & Формуляр за участие: www.videoholica.org 

Присъединете се към нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/ videoholica.festival


_


VIDEOHOLICA 2014
INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
7TH EDITION
7
OPEN CALL FOR VIDEO ART
1 - 7 AUGUST 2014, VARNA, BULGARIA

VIDEOHOLICA International Video Art Festival in Varna, Bulgaria starts the new open call for video art submissions for its 7th edition.

The 7th VIDEOHOLICA will take place between 1st and 7th August 2014 in Varna, Bulgaria.

This year's edition of VIDEOHOLICA will be accompanied by an international panel discussion on the issues and opportunities for alternative video art distribution and creating on-site archive of video art in Bulgaria.

The theme of VIDEOHOLICA 2014 is 7.
_

7 appears to be a hyper functional number featuring multiple typical symbolic and meaningful encumbrances. According to many, 7 is a sacred or primal number, a symbol of beginning and creation. Others define 7 as the golden mean between the first number 1 and the odd 13. According to some, 7 symbolizes the end or death, because it closes a series of various human phenomena in a cycle of 7, after which nothing happens. There are concepts, according to which 7 symbolizes harmony, connectivity and integrity bringing together 3 as a symbol of the intangible and ideological and 4 - as that of intangible. If in this irrational syncretism the disposition of 7 is also a base (beginning), medium, end, and all taken together, then the math is definitely funny and a hypothetical artistic study - very curious.
 
In its 7th year, VIDEOHOLICA recognizes 7 as its own existential performativity, but not to highlight its existing complex symbolism but to provoke new multidirectional thinking, associations and interpretations beyond the real potentiality of 7. What does 7 count for/ depict? What is more and what is less than 7? Is 7 enough? Where is the place of 7 in today's multitudinous/ multifunctional world? With these and other questions we are searching for poetic, abstract, ironic, conditional, metaphoric and literal comments on the moving image, committed to decompose the audio-visual and conceptual matrix of the figure 7.
_

VIDEOHOLICA 2014 will be again composed of the sections: video art, short films and animation.

VIDEOHOLICA 2014 will award the following prizes:
First Prize - GOLDEN VIDEOHOLIC - EUR 1000
Second Prize - SILVER VIDEOHOLIC
Third Prize - BRONZE VIDEOHOLIC
Award for young Bulgarian author - BG VIDEOHOLIC

The 6th VIDEOHOLICA has a submission fee of EUR 15.

VIDEOHOLICA 2014 will accept both regular mail applications and online applications.

VIDEOHOLICA 2014 OPEN CALL will run until 1st June 2014 and all applications are very welcome.
 
Videoholica 2014 Terms and Conditions & Application Form: http://www.videoholica.org/

Join us on Facebook: https://www.facebook.com/ videoholica.festival__,_._,___


21 януари 2014

Изложба 'future past - past future' / ArtUP! / transmediale 2014

(english version below)

future past – past future
Медийно изкуство от България, Гърция и Турция
Изложба в рамките на transmediale 2014 и онлайн на платформата ArtUP!
25.01. – 02.02.2014

ArtUP!, проект на Гьоте-институт в Анкара, Атина и София, в сътрудничество с Фестивала за изкуства и дигитална култура transmediale и SUPERMARKT в Берлин, представят художници от България, Гърция и Турция в нова групова изложба future past – past future.

Дали преди бъдещето е било по-добро? Дали в съвременността бъдещето е вече минало? Дали, в сравнение с настоящето, днес миналото е това, което изглежда рай? Какви проекти за бъдещето има във времена на социални, икономически и политически кризи, разпростираща се бедност, корупция и недоверие в демокрацията?

Дванадесет художници от България, Гърция и Турция показват с работите си в изложбата future past – past future, колко разностранен е подходът към тези въпроси, вариращ от много лични рефлексии на последните вълни от протести в тези три страни до художествени интервенции, осъществени от самите художници.

Художници: Бил Баласкас: Re: Evolution | Егемен Демирджи: Horizons | Ширин Бахар Демирел: Living with Leviathan | Георг Дривас: Sequence Error | The Erasers: Feedback for Atlas – An accident waiting to happen | Правдолюб Иванов: Черни балони | Маринос Куцомихалис, Афродити Псара, Мария Варела: Oiko-nomic Threads | Нур Балкър Куру: ArTM | NAGLEDNA: Bright Future in the Year of our Discontent | Камен Стоянов: Бъдеща идея | Джан Сунгу, Малве Липман: Ето че пристигнахме | Боряна Венциславова: Високи сини планини, реки и златни равнини

Куратор: Сандра Науман

Физическа изложба:
25 януари - 2 февруари 2014
SUPERMARKT – Творчески ресурсен център Берлин, ул. Брунен 64, 13355 Берлин
Работно време: Понеделник - Петък: 10.00 – 18.00 | Събота, Неделя: 12.00 – 18.00
Вход свободен

Онлайн изложба:
future past – past future ще бъде също представена онлайн на платформата ArtUP!, с начало 25 януари 2014: www.goethe.de/futurepast

Съпътстващи събития:
25 януари 2014, 19.00 | SUPERMARKT Берлин | Откриване
30 януари 2014, 11.00 | HKW Берлин | Панел: Медийни изкуства в Югоизточна Европа
1 февруари 2014, 16.00 | SUPERMARKT Берлин | Организиран преглед и срещи-разговори с художници
2 февруари 2014, 17.00 | SUPERMARKT Берлин | Закриване

Повече информация:
http://www.goethe.de/futurepast 

Контакт:
Гьоте-институт Анкара: Нико Зандфукс (sandfuchs@ankara.goethe.org)
Гьоте-институт Атина: Герлинде Бук (buck@athen.goethe.org)
Гьоте-институт София: Бианка Рекенбайл (reckenbeil@sofia.goethe.org)

Изложбата е проект на Гьоте-институт, ArtUP! - платформа за медийни изкуства, фестивал за изкуства и дигитална култура transmediale и SUPERMARKT - творчески ресурсен център.


future past – past future
Media Art from Bulgaria, Greece and Turkey
An on-site exhibition within the framework of the transmediale festival 2014 and online exhibition on the ArtUP! platform
25.01. – 02.02.2014
 
 
ArtUP!, a project of the Goethe-Institut in Ankara, Athens and Sofia, in collaboration with the transmediale festival for art and digital culture as well as SUPERMARKT in Berlin presents artists from Bulgaria, Greece and Turkey within the new group exhibition future past – past future.
 
Did the future look better in the past? Today, has the future already turned into the past? Or is it perhaps that nowadays the past seems almost blissful compared to the present in which we actually live? What concepts of the future exist in times of social, economic and political crises, in times of increasing poverty, corruption and mistrust of the democratic process?
 
Twelve artists from Bulgaria, Greece and Turkey show in their works for future past – past future a diversity of approaches in response to these questions, ranging from highly personal reflections on the latest waves of protests in these three countries to activist interventions by the artists themselves.
 
Artists: Bill Balaskas: Re: Evolution | Egemen Demirci: Horizons | Şirin Bahar Demirel: Living with Leviathan | George Drivas: Sequence Error | The Erasers: Feedback for Atlas – An accident waiting to happen | Pravdoliub Ivanov: Black Balloons | Marinos Koutsomichalis, Afroditi Psarra, Maria Varela: Oiko-nomic Threads | Nur Balkır Kuru: ArTM | NAGLEDNA: Bright Future in the Year of our Discontent | Kamen Stoyanov: Future Idea | Can Sungu, Malve Lippmann: And we have arrived | Borjana Ventzislavova: High Blue Mountains, Rivers and Golden Plains
Curator: Sandra Naumann
 
On-site exhibition:
25 January - 2 February 2014
SUPERMARKT – Creative Resource Center Berlin, Brunnenstr. 64, 13355 Berlin
opening hours: Monday - Friday: 10 a.m. - 6 p.m. | Saturday, Sunday: 12 p.m. - 6 p.m.
free admission
 
Online exhibition:
future past – past future will also be presented online on the ArtUP! platform, starting from 25 January 2014: www.goethe.de/futurepast
 
Fringe events accompanying the exhibition:
25 January 2014, 7 p.m.  | SUPERMARKT Berlin | Opening
30 January 2014, 11 a.m. | HKW Berlin | Panel: Media Art in Southeast Europe
1 February 2014, 4 p.m.   | SUPERMARKT Berlin | Guided tour with artist talks
2 February 2014, 5 p.m.   | SUPERMARKT Berlin | Finissage

 
Detailed information:
 
 
contact information
Goethe-Institut Ankara: Nico Sandfuchs (sandfuchs@ankara.goethe.org)
Goethe-Institut Athens: Gerlinde Buck (buck@athen.goethe.org)
Goethe-Institut Sofia: Bianka Reckenbeil (reckenbeil@sofia.goethe.org)
 
 
                                  
The exhibition is a project of the Goethe-Institut, ArtUP! Media art platform, transmediale festival for art and digital culture and SUPERMARKT Creative Resource Center.
__._,_.___
View attachments on the web

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___


17 януари 2014

Fw: Horror punk ot severnite ni sasedi na 18 ianuari

С малко закъснение и почти в последния момент:


Хорър пънк от северните ни съседи в София на 18-ти януари

Първи HC Spirit концерт за тази година след по-малко от 10 дни - 18
януари (събота). Отново сме подготвили нещо интересно и определено от
типа банди, каквито не съществуват у нас - румънците Raizing Hell.
Основните им влияния извират от групи като Misfits, Motorhead, The
Plasmatics, WOW, Nekromantix, Blitzkid, Demented Are Go, Horrorpops,
Meteors и много други; от романи и филми на ужасите, и от всичко мрачно,
призрачно и ужасяващо.

Razizing Hell ще свирят в клуб "Swingin' Hall" заедно с бълхарската
киберпънк банда Mazut. Входът пък ще е САМО 7 лева!!! И разбира се
всичко това ще бъде уплътнено с подходящ музикален сет преди, след и
между бандите.
18-ти януари - време е за една вечер на ужасите.
Видео на Raizing Hell - https://www.youtube.com/watch?v=oS6cc0BXU60


Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks