contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

25 юни 2013

Галерия "Ракурси" - Изложба - Камен Старчев Откриване: 27 юни, (четвъртък) 19 - 21ч.

Ïðå÷èñòâàòåëíè ñòàíöèè

Ñúñ ñèãóðíîñò èìà äíè, êîèòî íå ñà ïðåáðîåíè.

Ñúñ ñèãóðíîñò íÿêîãà íåùî ùå ñå ñëó÷è ñ ïðå÷èñòâàòåëíèòå ñòàíöèè.

Âîäàòà ùå ïîëó÷è ÷àñòè÷íà èëè ïúëíà àìíåçèÿ, íåîáÿñíèìèòå ÿâëåíèÿ
ùå ñè îñòàíàò íåîáÿñíåíè.

Ñïîìåíèòå ùå ñå ðàçäåëÿò ñúñ ñâîÿòà ìàòåðèàëíîñò è ùå èç÷åçíàò áåç
òîâà äà ïðîìåíè êîëè÷åñòâîòî ìàòåðèÿ .
È ñàìî ïÿíàòà ùå îñòàíå îòãîðå,
ïîíå çà ìàëêî.
×èñòèëèùåòî íà ïàìåòòà ùå çàäúðæà îñòàòúöè â áåçáðîéíèòå
ïîñëåäíè ìîìåíòè,
âèäÿíè êàòî îò äåòå ñëåä äúëúã ïëà÷ èëè ïðåäè òîâà,

èëè âúîáùå...èëè íèêîãà...èëè......âñå åäíî.

Êàìåí Ñòàð÷åâ

Water purification plantsFor sure there are days to come that are not numbered.

For sure something will happen some day
with the Water purification plants.
Water will suffer partial or full amnesia.
The inexplicable phenomenon will still be unexplained.

Memories will part with their material essence
and will vanish
without changing the quantity of matter.
Only the foam will remain on top,
at least for a while.
The purgatory of memory
will retain residue during the countless last moments seen,

as if by a child
after crying for a long time,
or before that,
or in general … or never… or …… whatever.


Kamen StartchevГалерия "Ракурси" има удоволствието да Ви покани на изложбата на Камен Старчев -"Пречиствателни станции"
от 27 юни до 13 юли 2013 г.

        Откриване: 27 юни, (четвъртък) 19 - 21ч.

Информация може да намерите в прикачените файлове.

Галерия "РАКУРСИ"
София, ул. "Хан Крум" 4а


03 юни 2013

Premierna prozhekcia na "1:1 – Rassim govori " - 6 iuni ot 19.30 ch. v Chervenata kushtaФондация за съвременно изкуство „Венцислав Занков" и ARTchannel.BG Ви канят на 6 юни (четвъртък) от 19.30 ч. в Червена зала на премиерна прожекция на:
1:1 – Расим говори (2013, HD video, 128 мин.; автор: Венцислав Занков)
Пред камера един от емблематичните съвременни художници в основата на пърформанса, бодиарта, акцията и видеоарта Красимир Кръстев – Расим разказва своята история на съвременен художник в Република България. Появяват се различия в гледните точки за български художник и неговите дейности в и извън регионалния контекст. Разкриват се личните мотиви, концепции и идеи, които го водят в разбирането и правенето на изкуство. В развитието на наратива, зрителят започва да се досеща за начините на функциониране на местната и световна арт сцена, еднакво отдалечени от изкуството, но с ясен интерес към успешно презентиране, независимо от липсата на истинност в артистичния продукт. Филмът и разказът от първо лице демистифицират и опровергават редица клишета, използвани при анализи на изкуството на Расим, като разкриват в директна среща с художника разбирането му за изкуство, свят и живот, като тяхното изследване, преминало през личния му телесен опит, се превръща в изкуство, документирано с камера. За повече информация:
http://foundation.zankov.info/projects/2013/rassim_talks/index.html.
На български език.
Вход свободен
За повече информация и контакти: Венцислав Занков, 0887 519794
Заповядайте!
Юлиана Наскова
Мениджър "Информация и комуникации"
Център за култура и дебат "Червената къща"
ул. "Любен Каравелов" № 15, 1142 София, България
tel./fax (+ 359 2) 988 81 88 / 986 44 16
e-mail: ynascova@redhouse-sofia.org
www.redhouse-sofia.org

Fondacia za suvremenno izkustvo „Vencislav Zankov" i ARTchannel.BG Vi kaniat na 6 iuni (chetvurtuk) ot 19.30 ch. v Chervena zala na premierna prozhekcia na:
1:1 – Rassim govori (2013, HD video, 128 min.; avtor: Vencislav Zankov)
Pred kamera edin ot emblematichnite suvremenni hudozhnici v osnovata na purformansa, bodiarta, akciiata i videoarta Krassimir Krustev – Rassim razkazva svoiata istoria na suvremenen hudozhnik v Republika Bulgaria. Poiaviavat se razlichiia v glednite tochki za bulgarski hudozhnik i negovite dejnosti v i izvun regionalnia kontekst. Razkrivat se lichnite motivi, koncepcii i idei, koito go vodiat v razbiraneto i praveneto na izkustvo. V razvitieto na narativa, zriteliat zapochva da se doseshta za nachinite na funkcionirane na mestnata i svetovna art scena, ednakvo otdalecheni ot izkustvoto, no s iasen interes kum uspeshno prezentirane, nezavisimo ot lipsata na istinnost v artistichniia produkt. Filmut i razkazut ot purvo lice demistificirat i oprovergavat redica klisheta, izpolzvani pri analizi na izkustvoto na Rasim, kato razkrivat v direktna sreshta s hudozhnika razbiraneto mu za izkustvo, sviat i zhivot, kato tiahnoto izsledvane, preminalo prez lichnia mu telesen opit, se prevrushta v izkustvo, dokumentirano s kamera. Za poveche informacia:
http://foundation.zankov.info/projects/2013/rassim_talks/index.html.
Na bulgarski ezik.
Vhod svoboden
Za poveche informacia i kontakti: Vencislav Zankov, 0887 519794
Zapoviadajte!

Yuliana Nascova
Manager "Informatzia i komunikatzii"
Tzentur za kultura i debat "Chervenata kushta"
ul. "Lyuben Karavelov" № 15, 1142 Sofia, Bulgaria
tel./fax (+ 359 2) 988 81 88 / 986 44 16
e-mail: ynascova@redhouse-sofia.org
www.redhouse-sofia.orgПоследователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks