contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

30 май 2011

STARS OF L’OBSERVEUR - French Industrial Design

СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

София, ул. "Ген. Гурко" 1, т. 987 21 81, http://sghg.bg

 

 

         ЗВЕЗДИТЕ НА L'OBSERVEUR

               Френски индустриален дизайн

 

         1 юни – 26 юни, 2011, откриване 31 май, вторник, 18.00 часа

 

 

Изложбата представя 33 от най-иновативните постижения на индустриалния дизайн за изминалата година. Всеки от изложените предмети е носител на престижната награда Les Étoiles de l'Observeur (Звездите на наблюдателя) на френската Агенция за популяризиране на индустриалния дизайн (АПИД) .

 

Още от основаването си през 1983 г. АПИД популяризира важността на дизайна във всеки аспект на човешкия живот, а от 1999 г. организира всяка година изложбата "Observeur du design" (Дизайн наблюдател), за да отличи най-добрите примери за дизайн на "нещата от живота" – от превозни средства през мебели и интериори до детски играчки и съвсем прозаични ежедневни предмети, като четка за зъби например.

За да бъде удостоен със "звездата на наблюдателя", един предмет трябва да бъде задължително иновативен, удобен, евтин и достъпен за всички, но качествен и оригинален, да бъде произведен с уважение към природата, да отговаря на нови нужди и да модернизира традиционното ноу-хау.

 

Изложбата е по повод 20 години Френски културен институт в България и е част от фестивала Sofia Design Week.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петър Димов
Връзки с обществеността

 

тел. 9872181;9812606
факс. 9811944
моб. 0878190324
e-mail: petardimov@sghg.bg
http://sghg.bg

 

 

Peter Dimov

Public relations and events

Sofia City Art Gallery

phone. 9872181;9812606

fax. 9811944
mob. 0878190324

e-mail:petardimov@sghg.bg
http://sghg.bg

 

__._,_.___


[elektrik_bg] is powered by:

VENTSISLAV ZANKOV contemporary art foundation
http://foundation.zankov.info


Art and Bulgaria
http://art-bg.blogspot.com/


[elektrik_bg] more info on: http://zetmag.org/elektrik_bg
moderator:ventsislav zankov
http://zankov.info
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

27 май 2011

AS A SOUP - Stella Vessileva - opening - May 31

КАТО СУПА
Стела Василева
31 май - 21 юни, откриване 19 ч.
ПИСТЛЕТ, Раковски 122, вход откъм Хан Крум

В своето "Философско изследване на призхода на нашите идеи за възвишено и красиво" от 1757 г. Едмънд Бърк описва физичните и физиологични аспекти на естетическото въздействие и възприятие на "възвишено" и "красиво", поставяйки двете понятия в опозиция. В главата "За цвета", за да илюстрира "красивото" той дава пример с прозрачен съд, пълен с бистра цветна течност в пълен покой, през който преминава светлина, а за да бъде завършено усещането за "красиво" е добре стените на съда да са с плавни извивки, така че, преминавайки, светлината да разкрива постепенните промени в полутоновете на цвета. При възвишеното, напротив, течността не е бистра и спокойна, светлината не преминава плавно и не разкрива постепенни помени в цвета. Нещо като цветна супа на плосък екран? Или нещо повече - вряща супа, която сама е светлина. При всички случаи работата на Стела Василева по-скоро клони към "възвишеното".

19 май 2011

Arosita_gallery _Presents _Stockholm_syndrome_KRASIMIR_DOBREV


Галерия АРОСИТА

Представя

 

СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ

КРАСИМИР ДОБРЕВ

 

23 май - 02 юни 2011 г.


Откриване: 23 май 2011 /понеделник/, от 18.00 до 21.00 часа,

в салона на Галерия АРОСИТА на ул. "Врабча" №12, гр. София

Работно време: 13.00-19.00, събота 11.00-16.00 ч.

Тел.: +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg

 ………………………………………………………………

 

Arosita gallery

Presents

Stockholm syndrome

KRASIMIR DOBREV

 

23 May - 02 June 2011  

 

Opening: 23 May 2011 / Monday / , 18.00 h,

Arosita gallery, 12-B "Vrabcha"Str., Sofia

Working time: 13.00-19.00, Saturday: 11.00-16.00 h

Phone : +359 2 989 60 50, +359 885 87 28 04

www.arosita.info, arosita@abv.bg

 

 

izlozba Boryana Rossa Gallery 111Boryana Rossa's Bootleg Garden

Gallery 111, West Hall
May 19, 2011 4:00 PM - May 26, 2011

Bootleg Garden is a research based art project by Boryana Rossa, Ph.D. candidate in electronic arts, that examines the impact of biotechnology on global food production and local markets in Bulgaria. This projects might illuminate issues of the relationship between local and global food markets not only in this country, but elsewhere.

Bulgaria is well known agricultural country. But nowadays, the fruits and the vegetables sold at Bulgarian markets, including the ones traditional for the country, like tomatoes, cucumbers and celery, are imported from Turkey, Greece, Italy, Peru, Sweden etc. Very few of this production, especially in the big cities is local. The shift in the market appeared after the country opened itself for the global market and for importing highly industrialized and genetically modified production. Simultaneously Bulgaria reduced the protection for local producers, which resulted in mass strikes from representatives of their unions. The country's policy put in danger the Bulgarian agriculture, which could not compete with the state protected farmers in other countries within the framework of the open market.

As a result people are alienated not only from their well crafted agricultural tradition, but from their food. The seeds from the food they eat for centuries are not for use any more. The food comes only from the supermarket. One has the feeling that it has been "produced" there, within its steel and plastic walls.

With her project Rossa tries to symbolically re-establish the relationship between people and food, seeds, fruits and agriculture. In this re-established relationship food, people and food production are connected directly, without the mediation of big corporations and global markets.

The installation documents her activity in a humorous way, displaying photographs and video within a mural.10 май 2011

носител на "железен орден за съвременно изкуство" 2011 -доктор Галентин Гатев

На 9-ти май 2011 в Хамбара носител на "железен орден за съвременно изкуство" 2011 стана доктор Галентин Гатев.
 

Отличието се присъжда за:

 

o    „Другият аромат" , „Колоритът задължителен",  Corpus Alienum",  „Скрита триизмерност",  „Вагон за особено внимание" , „В защита на твърдия материал" , „Движение с черна кутия",  „Двигатели с регионално предназначение"  - изложби, артистични дейности и акции, с които  авторът изпробва как да се мисли немислимото и  превръща невъзможното и безмисленото в реален продукт и действие, с което връща на творческия процес свободата на съотнасяне със света в неговото многообразие и абсурдност на взаимовръзките между предмети, явления и хора.

o  Артистична дейност, надхвърляща местните стереотипи за артист и изкуство и  претенции за стойност, базирани на регионалния си произход и предназначение

o  Принос към българското, европейско и световно изкуство на 20-ти и 21-ви век

 

 

БИОГРАФИЯ Д-р Гатев

 

Ðîäåí ïðåç 1960 ã. â Òåòåâåí

 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

1986    Çàâúðøâà, Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Ñîôèÿ.

1992    Ïðèäîáèâà ñïåöèàëíîñò Äåðìàòîâåíåðîëîãèÿ.        

 

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÍÈ ÈÇËÎÆÁÈ

2010    Êîëîðèòúò çàäúëæèòåëåí", Ãàëåðèÿ Âúðõîâå", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

1998    Íåùî êàòî ñòàðà ïîïèâàòåëíà", ãàëåðèÿ Âàøêîâÿê", Áåðëèí (êàòàëîã)

1996    Corpus Alienum", â ðàìêèòå íà Ñâèäåòåëñòâà. Ðåàëíàòà ðàçëè÷íîñò", Ñîôèéñêà ãðàäñêà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ (êàòàëîã)

           Åäèíñòâåíî âúçìîæåí íà÷èí (ãàëåðèÿïðè÷èíà, ðóäíèêñëåäñòâèå)", ãàëåðèÿ Àòà Ðàé", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

1995    Ñêðèòà òðèèçìåðíîñò", Ôðåíñêè èíñòèòóò, Ñîôèÿ

           "Âàãîí çà îñîáåíî âíèìàíèå", ïåðîí 1 íà Öåíòðàëíà ÆÏ ãàðà Ñîôèÿ è íà âëàêà ÏëîâäèâÑîôèÿ (êàòàëîã)

           Èçêîâè ìè êîëêîòî ïîäêîâè ìîæåø", î-â â ð. ßíòðà, Ãàáðîâî

           ×àñò îò ïðîöåñà çà ïðîèçâîäñòâî íà ïå÷àòåí ïðîäóêò", Ôðåíñêè èíñòèòóò, Ñîôèÿ

1994    Â çàùèòà íà òâúðäèÿ ìàòåðèàë", äåìîíñòðàöèÿ íà çàâúðøåíèÿ ïðîäóêò è äîêóìåíòàöèÿ, ãàëåðèÿ Ëåñåäðà", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

           Â çàùèòà íà òâúðäèÿ ìàòåðèàë", Ìåòàëîîáðàáîòâàíå è çúáîïðîèçâîäñòâî ÀÄ, Áîòåâãðàä (êàòàëîã)

           Îáíàðîäâàíå íà ñïåöèàëèçàöèÿ ïî îíêîäåðìàòîëîãèÿ", âÑòàíäàðò", 13 ìàé 1994 ã.

           Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî", Êàòåäðà ïî äåðìàòîâåíåðîëîãèÿ, Ìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ, Ñîôèÿ (êàòàëîã)

2011    Другият аромат", Национална художествена галерия, София

          

ÑÚÂÌÅÑÒÍÈ ÈÇËÎÆÁÈ

2002    Äâèæåíèå ñ ÷åðíà êóòèÿ" â ðàìêèòå íà Áÿë íîðìàëåí ìúæ", êóðàòîð Âåíöèñëàâ Çàíêîâ, íåçàâèñèìî àðò ïðîñòðàíñòâî, Ñîôèÿ

2001    Äîêóìåíòà, Ìîíà, Äåòðîéò, ÑÀÙ  

1999    Äâèãàòåëè ñ ðåãèîíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå", êóðàòîð Ðîçà Ìàðòèíåç, â ðàìêèòå íà SITE Santa Fe Biennial, Ñàíòà Ôå, Íþ Ìåêñèêî, ÑÀÙ (êàòàëîã)

1998    Äâèãàòåëè ñ ðåãèîíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå", êóðàòîðè Ðîáúðò Ôëåê, Ìàðèÿ Ëèíä è Áàðáàðà  Âàíäåðëèíäåí, â ðàìêèòå íà Ìàíèôåñòà 2, Ëþêñåìáóðã (êàòàëîã)

           Bulgariaavantgarde", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, Êþíñòëåðâåðêùàò Ëîòðèíãåðùðàñå", Ìþíõåí, Ãåðìàíèÿ. (êàòàëîã)       

1997    Ôîòî- è âèäåîàðò îò Áúëãàðèÿ", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, ãàëåðèÿ èôà", Áåðëèí; Åâðîïåéñêè êóëòóðåí öåíòúð, Åðôóðò (êàòàëîã)

           Ðèñóíêè îò 1997-ìà", êóðàòîð Ðóåí Ðóåíîâ, ãàëåðèÿ XXL", Ñîôèÿ

1996    Áúëãàðñêî áëèö øîó", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, Áúëãàðñêè êóëòóðåí öåíòúð â Ìîñêâà (êàòàëîã)

           Ïëàñòè÷åñêèÿò îáðàç íà 90-òå", êóðàòîðè Ñâèëåí Ñòåôàíîâ è Ðóåí Ðóåíîâ, Íàöèîíàëåí äâîðåö íà êóëòóðàòà, Ñîôèÿ       

1993    Òåðàïèÿ", ñòàðàòà ñãðàäà íà ïîùàòà â Ãàáðîâî

 

 

 

 

 

 

 

ÈÇÁÐÀÍÀ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß, ÏÎÑÂÅÒÅÍÀ ÍÀ ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ ÍÀ Ä-Ð ÃÀÒÅÂ

Anderson, Geneva. "A New Noah's Ark" (Íîâ Íîåâ êîâ÷åã),  Artnews, January 1993

Anderson, Geneva. Dermatologie? Kunst" (Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî), Neue Bildende Kunst, Nr. 6/1994

Ãåíîâà, Èðèíà. Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî, Êóëòóðà, 1994, ¹ 13.

Anderson, Geneva. Für einen Tag: Holz statt Stahl" (Çà åäèí äåí: äúðâî âìåñòî ñòîìàíà), Neue Bildende Kunst, Nr. 6/1994

Áóáíîâà, ßðà. Íåíóæíèÿò ïðåäìåò, Êóëòóðà, 1995, ¹ 4.

Áóáíîâà, ßðà. Äîêòîðúò êàòî õóäîæíèê, Êóëòóðà, 1995, ¹ 33.

Ðóåíîâ, Ðóåí. Ñêðèòà òðèèçìåðíîñò, Êóëòóðà, 1995, ¹ 50.

Ïîïîâà, Äèàíà. Art Work, Êóëòóðà, 1996, ¹ 18.

Ãåíîâà, Èðèíà. Îò êàòàëîãà äî êóðàòîðà, Êóëòóðà, 1996, ¹ 50.

Ðóåíîâ, Ðóåí. Ðàçëè÷âàíå, Ëèòåðàòóðåí âåñòíèê, 1996, ¹ 39.

Ðåñòàíè, Ïèåð. Èíòåðâþ íà Èâà Éîëîâà, Òðóä, 1996, ¹ 317.

Hoffman, Justin. Bulgariaavantgarde", Kunstforum International, Nr. 141/1998

Imdahe, Georg. Sisyphos schlägt Purzelbaum" (Ñèçèô ïðàâè êúëáî) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Juli 1998, S. 41

Áàëêàíñêè, Êàìåí. Ìàíèôåñòà 2, Art in Bulgaria, 1998, ¹ 54.

Ñòåôàíîâ, Ñâèëåí. Åâðîïåéñêîòî áèåíàëå è ðîäíèòå ïîâåäåí÷åñêè ïðàêòèêè, Art in Bulgaria, 1998, ¹ 55.

Solakov, Nedko. "A Letter From Sofia" (Ïèñìî îò Ñîôèÿ), Flash Art/News, October 1998

Fleck, Gross; Posca, Claudia. Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2), Kunstforum International, Nr. 142/1998

Martinez, Rosa. "Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2), Art Monthly, September 1998

Birnbaum, Daniel. "All Together Now" (Âñè÷êè çàåäíî), frieze, September-October 1998

Posca, Claudia. Manifesta in Luxembourg" (Ìàíèôåñòà â Ëþêñåìáóðã), Kunstforum, Oktober-Dezember/1998

Crabtree, Amanda. "Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2). Art Monthly, September 1998

Miller, Joe. "Santa Fe" (Ñàíòà Ôå), ART PAPERS Magazine, November-December 1999

Cameron, Dan. "Looking for a Place" (Â òúðñåíå íà ìÿñòî), ARTFORUM, November 1999

Reed, Arden. "Looking for a Place" (Â òúðñåíå íà ìÿñòî), SITE Santa Fe's Third International Biennial, the Off-Site Venues, THE Magazine, September 1999

Kutner, Janet. "An Artful Exploration" (Èçêóñíî èçñëåäâàíå), The Dallas Morning News, 8 August 1999

Rugoff, Ralph. "Global Art Reaches Santa Fe" (Ãëîáàëíîòî èçêóñòâî èäâà â Ñàíòà Ôå), The Financial Times, 31 August 1999

Navrot, Migiel. "SF Biennial Goes Global" (Áèåíàëåòî â Ñàíòà Ôå èçëèçà ïðåä ñâåòà), The Sunday Journal North, Santa Fe, 9, 11 July 1999

Lopez, Ruth. "Reinventing the Color Wheel" (Ïðåîòêðèâàéêè êîëåëîòî íà öâåòîâåòå), Pasatiempo, Santa Fe, 9-15 July 1999

Íèêîëàåâ, Ñòåôàí. Èäâà ðåä íà Ïàðèæ, Êóëòóðà, 2000, ¹ 14.

Fresh Cream, Phaidon Press Limited, London, 2000

„Наблюдения над една година", Светлана Куюмджиева,в.Култура,  04.04.2011г.

Доктор в музея", Светла Петкова, в.Култура, 05.11.2011 

08 май 2011

vruchvane na "Jelezen orden' za 2011 na 9-ti Mai ot 19.00 Hambara

„Железен орден за Съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ"

2011
Церемония по награждаване
9-ти май /понеделник/

2011

19.00 часа
Хамбара
Ул. „6-ти септември" 22

 

В програмата:

 

19.00-19.15  Филм за „Железния Орден",   съдържащ селекция от  интервюта и коментари за смисъла и значението на Железния орден, излъчени през 2010-та година в телевизионни предавания като „Библиотеката" „Антракт" и сутрешни блокове на телевизии, както и  видео документация от  връчването му през 2010 на първия носител на „Железен орден за Съвременно изкуство" за активно гражданско и артистично присъствие - Веселина Сариева

 

19.15 -19.30   Обявяване и награждаване на носителя на „Железен орден за съвременно изкуство" за 2011

 

19.30 – 20.15  - разговор с носителя на ордена съчетан с прожекция на документални архивни кадри  от реализираните през годините от него проекти.

 

20.15 - 22.00  after – орден  парти  и  празнуване  /на патерици/ рождения ден /01.05./ на Венцислав Занков  включващ мокър бар, хубава музика , прожекция и ... подаръци от и за приятели


 
 
 
 

ventsislav zankov
http://zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION
http://foundation.zankov.info
mobile: +359 887 51 97 94
Post:
P.O.BOX 223
1618 Sofia, Bulgaria


art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
http://artchannel.bg

03 май 2011

Transeuropa Festival - Sofia, 9-14 May

Фестивал Трансевропа - София, 9-14 Май


Фестивал за политика и култура отвъд нацията

Фестивал Трансевропа

Между 9-ти и 14-ти май в София ще се състои фестивалът Трансевропа. През 2011 първият по рода си международен трансевропейски фестивал, който ще се проведе едновременно в  множество европейски градове, ще се случи и в Българската столица. Наред с Лондон, Париж, Болоня, Клуж-Напока, Амстердам, Берлин, Братислава, Кардиф, Единбург, Люблин и Прага, тази година и град София ще бъде един от 12-те града на фестивала.

 

Фестивалът започва на 9-ти май в 17.00 в Червената къща с откриването на изложбата "Граница" и премиерната прожекция за България на документалния филм "Като човек на земята", проследяващ съдбата на етиопски емигранти, депортирани от Рим в центрове за задържане в Либия. Двете събития ще бъдат последвани от дебат за „Неуловимите граници на Европа". В дебата ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред Европейския съюз от новите вълни на миграция. Наред с това участниците ще говорят за бъдещите стратегии на България като потенциална граница на Шенгенското пространство и за вътрешните, невидими граници на Европа, които съществуват въпреки членството в съюза. 

 

В дните от 10-ти до 14-ти май в Червената къща и Социален център Хаспел ще се проведат дискусии с участието на изследователи и активисти от Англия, Италия, Германия, Унгария, Франция, Гърция, Сърбия и България по темите новите медии и мобилизации, алтернативни подходи към интеграцията на ромското население в Европа, феминизацията на бедността и способността на изкуството да променя обществените нагласи.

 

На 12-ти май в улиците около Женски пазар ще се проведе игра в публичното пространство на София, наречена "Градски вехтошари". Всеки желаещ да участва може да намери подробности на фейсбук страницата на събитието. Следвайки принципите на известната игра „търсене на съкровище" софийската версия ще следва уникална карта - пъзел от стихове на млади български поети, писани специално за фестивала Трансевропа.

 

Заключителната реч на фестивала „Adieu на Европа" ще изнесе Йелисавета Благойевич от Университета Сингидунум в Белград. Тя ще се върне към централната тема на фестивала „граница" и ще говори за еднопосочния процес на „европеизация" на Балканите. 

 

През 2011 основните теми на фестивала ще бъдат предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества: миграцията, правата на малцинствата, свободата на медиите, критичната употреба на градските пространства за социална активност и възможността за по-справедлива икономика след глобалната криза. Тези теми ще бъдат дискутирани едновременно в дванадесетте фестивални града, а участниците в тях ще обменят изводи и мнения чрез постоянни излъчвания в интернет, публикации на интернет страницата на фестивала, в Туитър и Фейсбук. В София, в продължение на цяла една седмицата, Центърът за култура и дебат Червената къща "Андрей Николов", Социален център Хаспел и Концептуално пространство Фридж ще бъдат домакини на видео-изложба, прожекции на филми, дискусии и лекции на европейски учени, артисти и куратори.

 

Фестивалът Трансевропа е организиран от международен екип от над 50 активисти, писатели, мислители, артисти и куратори от всички страни на континента.

 

Пълната програма на фестивала може да намерите на адрес:

http://www.euroalter.com/festival/sofia


За контакти и информация: Мария Иванчева, 0885-326-131, mariya.ivancheva@gmail.com 
Stanimir Panayotov__._,_.___


[elektrik_bg] is powered by:

VENTSISLAV ZANKOV contemporary art foundation
http://foundation.zankov.info


Art and Bulgaria
http://art-bg.blogspot.com/


[elektrik_bg] more info on: http://zetmag.org/elektrik_bg
moderator:ventsislav zankov
http://zankov.info
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks