contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

13 октомври 2022

Асен Янев_KOMM WORTГалерия Аросита

Представя

Асен Янев_KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Вернисаж: 20 октомври, 18:00 ч
Галерия "Аросита", ул. Врабча 12 Б, София

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…" _Хорхе Луис Борхес

През 1949 г. аржентинският писател Хорхе Луис Борхес публикува разказа „Алефът". Сюжетът се върти около една мистична точка - Алефa - която по ирония на съдбата се намира в мазето на един поет любител и познат на разказвача. От това място, твърди поетът, човек може да види всички части на Вселената едновременно и от всички възможни перспективи. Погледът през Aлефа поражда у зрителя усещането за вездесъщност и всезнание. И така при Борхес поетът се поддава на манията, че може да обхване целия свят. Смята себе си за интимен познавач на събития, случки и хора, които съществуват далеч и независимо от него.

Предусещащ, почти пророчески, изглежда разказът на Борхес днес в контекста на цунамито от кадри, които ни връхлитат всеки ден. В крайна сметка погледът в Алефа, който се опитва да обхване целия свят, по удивителен начин наподобява днешния ни поглед в World Wide Web и социалните медии.

Невъобразимо, гласи тревожната констатация на фона на бързо нарастващия поток от разтърсващи, драматични, а често и тривиални кадри. C главоломна скорост впечатленията изпреварват възприятието. Показвайки ни кадри на все още необхванатото и неотразеното с думи. Кадри, насочени към нашето внимание, но не и към нашата преценка. Преобладава еднo настояще на откъслечни събития, теми и хора. Eднo настояще, създаващо един „прекрасeн нов ‚медиен-свят'" с все по-активното участие на частни лица.

Често това са кадри, направени на мястото на събитието и споделени непосредствено след това в World Wide Web и социалните медии. Споделяне, преодоляващо граници, континенти и езикови бариери. Споделяне, показващо лъчезарни лица и спиращи дъха природни пейзажи, щастливи суперзвезди и сладки животинчета. Споделяне, показващо също така войни и народни въстания, природни бедствия и страдащи хора, победоносни политици и окървавени войници, рушащи се къщи и опустошени местности.

Отново и отново ни се поднасят тези кадри. Отново и отново ние ги гледаме. Времето се превръща в безкраен цикъл. Но не представлява ли това показване само едно отдръпване назад към първобитните времена? Bремена, когато ниe хората все още не сме умеели да посрещаме света с помощта на езика? Когато само сме сочели към него, без да можем да го тълкуваме?

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…", гласи трезвото заключение на Борхес и неговата поанта. Погледът, който се опитва да обхване целия свят, се оказва илюзорен. Поетът си остава също толкова далеч от света, колкото и самотният зрител пред екрана. Този поглед не ни доближава до света. Нито пък гo прави по-разбираем за нас.

Ако искаме да избегнем заблудата на тоталното настояще, то ние трябва да изострим собственото си възприятие за света и за времето. Нашият разум, нашето мислене и нашият език не са в състояние да обхванат всичко наведнъж. Необходимо ни е време, за да структурираме потока от кадри, данни и информация, да ги преценим и да ги подредим в една логична последователност. Необходимо ни е време, за да поставим контекстуалната рамка, да осъзнаем и систематизираме възаимовръзкитe. Също така ни е необходимо време, за да намерим смислени думи и да формулираме изречения. Ако не отделим това време, рискуваме да се озовем, както казва Хайнер Мюлер, в „...бялата картина... след края на емисията...", в която целият езиков свят се размива - в абсолютното безмълвие.

(тeкcт: Асен Янев)

________

Асен Янев, роден в Cофия; завършва изкуство и медийни науки, история и политология в Университета в Констанц/Германия; понастоящем живее в Базел/Швейцария. Асен Янев е мултидисциплинарен артист, който работи с различни медии, включващи фотография, колаж, рисунка и живопис. B работите си той изследва механизмите на медийна репрезентация както и двусмислеността и конструирането на човешката идентичност. Фокусът е върху въпроси на индивидуални и колективни трансформации, памет и преходност, многообразие и миграция, лични и колективни митове.

 

Arosita Gallery

presents

Assen Janev _KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Opening: October 20, 6:00 p.m
"Arosita" Gallery, 12 B Vrabcha Street, Sofia

 

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me..." _Jorge Luis Borges

1949, the Argentine writer Jorge Luis Borges publishes the story „The Aleph". The plot revolves around a mystical point - The Aleph - which is ironically located in the basement of an amateur poet and acquaintance of the narrator. From here, according to the poet, you can see all parts of the universe at the same time and from all perspectives. The view through the aleph gives the viewer the feeling of omnipresence and omniscience. And so the poet in Borges succumbs to the delusion that he can grasp the whole world. He considers himself an intimate connoisseur of events, things and people that exist far away and independently of him.

Borges' story seems to us today anticipatory, almost prophetic, in view of the tsunami of images that breaks over us every day. After all, the view into the Aleph, which tries to grasp the whole world, shows great similarities in an amazing way with our view into the World Wide Web and the social media today.

Unimaginable, is the agonizing thought in view of the rapidly increasing flood of stirring, dramatic often also trivial images. With breakneck speed, impressions rush ahead of comprehension. Show us images of what has not yet been captured and reflected in words. Images that address our attention, but not our judgment. There is a total presence of decoupled events, themes, people. A present that creates a „brave new ‚media world'" with increasing participation of private users.

Often, these are pictures taken at the scene of the event and shared immediately afterwards on the World Wide Web and social media. A sharing that transcends borders, continents and language barriers. A sharing that shows us beaming faces and breathtaking nature shots, happy stars and cute baby animals. A sharing, however, that also shows wars and popular uprisings, natural disasters and suffering people, victorious politicians and bloodied soldiers, collapsing houses and devastated landscapes.

Again and again we are presented with these images. Again and again we look at them. Time becomes an endless loop. But doesn't this showing just represent a throwback to primitive times? To a time when people had not yet learned to face the world with language? When we could only point to the world without being able to interpret it?

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me...", is Borges' sobering conclusion and punch line. The view that seeks to grasp the whole world proves illusory. The poet remains just as distant from the world as the lonely viewer in front of the screen. This view does not bring us closer to the world. Nor does it make it any easier for us to understand.

If we want to escape the delusion of a total presence, we should sharpen our own perception of the world and of time. Our mind, our thinking and our language are not able to grasp everything at once. We need time to structure the flood of images, data and information, to weigh them up and put them in a meaningful sequence. We need time to set the contextual framework, to understand and classify the connections. Likewise, we need time to find meaningful words and formulate sentences. Should we not take this time, we run the risk of finding ourselves, as Heiner Müller says, in the „...white noise ... after the end of the broadcast..." in which all language fails - in absolute speechlessness.

(text: Assen Janev)

________

Assen Janev, born in Sofia, studied art and media sciences, history and political science at University of Konstanz/Germany; currently based in Base/Switzerlandl. Assen Janev is a multidisciplinary artist working in a variety of media including photography, collage, drawing and painting. He explores the mechanisms of medial representation and the ambiguity and construction of human identity. The focus is on questions of individual and collective transformations, memory and transience, diversity and migration as well as personal and collective myths.

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

04 октомври 2022

Fwd: Добромир Иван / НЕДОСТАТЪКЪТ Е ПРЕДИМСТВО

Галерия Depoo представя:

НЕДОСТАТЪКЪТ Е ПРЕДИМСТВО
Добромир Иван


4 - 14 октомври, 2022 г.
Откриване 4 октомври, 18:00ч.
(интерактивен пърформанс с бяло, розово и червено)

Изложбата "Недостатъкът е предимство" съдържа 7 принта и един, донякъде, обект. Извън това сведение може да се каже, че изложбата е отглас или ехо от разгръщането на по-голям проект, базиран в публичното пространство (с. Синеморец). Този проект е посветен конкретно на легендарния войвода Вълчан, паметта за който е особено добре запазена в Странджанско, независимо, че той е бил активен в обширни райони от населените с българи части на Османската империя в края на XVIII в. Референцията между настоящата изложба и проекта, чието развитие тече в другия край на страната навежда към спецификата на частния исторически случай. Един от най-легендарните войводи, пословичен обирджия и неформален възрожденец, закрилник на поробения род оставя в биографията си основно въпросителни. Роден е в … или в … или в …, починал в … или в … или другаде. Невъзможността да се фиксира легендата към фактите насочва към забележителната модалност на охудожествяването на личността, която, както проектът в неговата цялост ще напомни, е преди всичко дух и по-малко историография. Този похват е въведен в по-популярна експлоатация едва средата на XX век, в Германия, или в …, или в … или другаде.
Както казал Бойс на Добромир Иван, когато новодошлият студент от България още едва говорел немски: Недостатъкът е предимство.
Йово Панчев, септември 2022 г.
_________________
Добромир Иван е роден в гр. Чирпан, 1955 г.
Учил в Художествена академия в Дюселдорф при проф. Йозеф Бойс 1982 - 1986 г.
Посещавал учебни процеси в Италия, САЩ и Гърция.
Скулптор, основател на арт група "Метеора"
Скулптори и изложби на тема "Човечеството, история и въприятие"
Скулптори и изложби в цяла Европа от 1989 г.
Изложби и др.: Gallery Koroneuo / Athen, Gallery Tambouras / Athen, Gallery Lessedra / Sofia, Gallery Irida / Sofia, Gallery DOZA / Sofia, Vip-Park Golf Kulturzentrum Mattersburg, Bratislava, Nitra, Strassen, Worpswede.
Постоянни скулптурни инсталации в посолството ни в Тирана, Виена и Берн.
Живее и работи в Австрия и България.

НАСТОЯЩА ИЗЛОЖБА

Бранко Николов / МУХА / FLY / 20.09 - 02.10.2022

Facebook Facebook
Instagram Instagram
Website Website
Галерия Depoo, ул. Врабча 12б, София 1000, +359 888 703 168, 
работно време: понеделник – петък, 15:00-19:00 часа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.depoo.space
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Depoo gallery, 12b, Vrabcha str.,1000 Sofia,
working hours: Monday - Friday 15:00-19:00, Saturday, Sunday - by appointment

 
Copyright © 2022, Depoo, All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

--
ventsislav zankov
http://zankov.info

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks