contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

09 ноември 2021

V&V EPICRISIS / В&В ЕПИКРИЗИ

Exhibition of Ventsislav Zankov at Vaska Emanouilova Gallery

04.11. – 05.12.2021

Vernissage: 04.11., from 18.00 to 20:00

Over the years, Vaska Emanouilova Gallery has combined interest in the historical and the contemporary art. One of the gallery's programmes deals with sculpture and its current development. Ventsislav Zankov's exhibition goes beyond this museum task and takes the risk of "updating" the works of the famous Bulgarian female artist, to understand them not as historical, but as an existential fact – a testimony of the human and life.

Two artists meet in the small space of Vaska Emanouilova Gallery – Ventsislav Zankov and Vaska Emanouilova, who at first glance do not look alike at all. The differences between them are not only historical, between traditional and contemporary art, between the last and the present century, between the distinctly female and the decidedly masculine beginnings, they are differences in the overall perception of the world and of the human as part of it.

The exhibition presents two notions of art and society, two epicrises of their condition, which emphasise each other on the principle of contrast. It includes sculptures and paintings by Zankov, created in the period 2011 and 2016, which have previously been shown only in solo exhibitions.

Notwithstanding what is considered "good taste", a current direction, politically correct and art with social commitment, Ventsislav Zankov has always managed to take a clear position with his works. In this case, to show the world beyond the disintegration of the values of humanity and enlightenment, beyond any attempt at an ideal, at odds with the harmonious figure and bodily form as a world of debris of titans that once lived, of torn meaning and quivering bodies thinned like lines. Zankov's works on display represent the quintessence of the artist's understanding of art as an analytical tool for stripping the act of living.

Ventsislav Zankov works in the sphere of painting, sculpture, video, installation, performance, and new media. He has been one of the most active Bulgarian artists in this field since 1989. Zankov graduated in Sculpture from the National Academy of Art in 1988. In the period 1997-2008, Ventsislav Zankov was a part-time lecturer, and since 2009 he has been a full-time lecturer in the Department of Fine Arts at the NBU. He was a part-time lecturer in Sculpture at the NAA (2010). Zankov was awarded a doctoral degree in Art Studies and Fine Arts in 2013. He was a consultant in the training programme in psychodrama, sociometry and group therapy of the Psychotherapy 2000 Foundation. In 2016, Ventsislav Zankov was awarded a Master's degree in Film and Television Arts at the NBU. Since 2017, he has worked as an associate professor in the Department of Visual Arts of the NBU.

His latest solo exhibitions include the following: In front of Me, Rayko Alexiev Gallery, UBA, 2020, The Last Burghers of Calais, ONE Gallery – Artium – Serdika offices, 48 Sitnyakovo Blvd and New Bulgarian University, with the financial support of the Central Fund for Strategic Development of the Board of Trustees of the NBU, 2016; Oh, Happy Days, Rayko Alexiev Gallery, UBA, Sofia, 2014; The Last Boudoir (Sculpture, Blood, and Video), Rayko Alexiev Gallery, UBA, Sofia,2011; New Ghostly Paintings /We Are All Now Shadows/, Rakursi Art Gallery, Sofia, 2011; Post-Romanticism. Reloaded, BKI – Berlin, 2011; Possible-Impossible, conceptual projects for the aesthetisation of the urban environment with the financial support of the Culture programme of Sofia, 2011, etc.

Ventsislav Zankov has participated in numerous group exhibitions. He is the author many publications in the print periodicals and on the Internet.

For more information:

Vaska Emanouilova Gallery

Branch of the Sofia City Art Gallery

15 Yanko Sakazov Blvd, Sofia

+ 359 2 944 11 75

www.veg.sghg.bg


В&В Епикризи
Изложба на Венцислав Занков в галерия „Васка Емануилова"

04.11. – 05.12.2021

Вернисаж: 04.11. от 18 до 20:00 ч.

През годините галерия „Васка Емануилова" съчетава интерес към историческото изкуство и съвременността. Една от програмите на галерията се занимава със скулптурата и нейното настоящо развитие. Изложбата на Венцислав Занков надхвърля тази музейна задача и поема риска да „актуализира" работите на известната българска художничка, да ги разбере не като исторически, а като екзистенциален факт – свидетелство за човека и живота.

В малкото пространство на галерия „Васка Емануилова" се срещат двама автори – Венцислав Занков и Васка Емануилова, които още на първи поглед изобщо не си приличат. Разликите между тях не са само исторически между традиционното и съвременното изкуство, между миналия и настоящия век, между подчертано женското и категорично мъжкото начало, те са разлики в цялостното възприемане на света и на човека като част от него.

Изложбата представлява две представи за изкуството и обществото, две епикризи на тяхното състояние, които се подчертават взаимно на принципа на контраста. Включени са скулптури и картини на Занков, създадени в периода 2011 – 2016 г., които преди това са показвани в рамките на самостоятелни изложби.

Независимо от приетото за „добър вкус", за актуална посока, за политически коректно и за изкуство със социален ангажимент, Венцислав Занков успява винаги да заеме ясна позиция с работите си. В случая творбите му „говорят" за съвременния свят след разпада на ценностите на хуманността и просвещението, в разрез с хармоничната фигура и телесност. Това сякаш е свят на отломки от някога живели титани, на разкъсан смисъл и изтънели като линии, трептящи тела. Показаните произведения представят квинтесенцията на разбирането на автора за изкуството като аналитичен инструмент за оголване на живеенето.

Венцислав Занков работи в областта на живописта, скулптурата, видеото, инсталацията, пърформанса, новите медии. Един от най-активните български автори в това поле след 1989 г. Завършва скулптура в НХА, София (1988). В периода 1997–2008 г. е хоноруван, а от 2009 г. – редовен преподавател в департамент „Изящни изкуства" към НБУ. Хоноруван преподавател по скулптура в НХА (2010). Доктор по изкуствознание и изобразително изкуство (2013). Консултант в обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия, фондация „Психотерапия 2000". Дипломиран магистър по филмово и телевизионно изкуство, НБУ (2016). От 2017 г. – доцент в департамент „Визуални изкуства" на НБУ.

Сред последните му самостоятелни изяви са: „Пред мен", галерия „Райко Алексиев", СБХ, 2020; „Последните граждани на Кале", ONE Gallery– Artium /Артиум/ на Сердика офиси – бул. „Ситняково" 48, и Нов български университет, с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, 2016;  „О, щастливи дни", галерия „Райко Алексиев", СБХ, София, 2014; „Последният будоар" (скулптура, кръв, видео), галерия „Райко Алексиев", СБХ, София, 2011; „Нова призрачна живопис / всички вече сме призраци", галерия „Ракурси", София, 2011; „Post-романтизъм. Reloaded", БКИ – Берлин, 2011; „Възможно-Невъзможно", идейни проекти за естетизация на градската среда с подкрепата на столична програма „Култура", 2011; и др.

Участвал е в множество групови изложби. Автор е на множество публикации в периодичния печат и в интернет.

За повече информация:

Галерия „Васка Емануилова"

Филиал на СГХГ

Бул. „Янко Сакъзов" 15, София

+ 359 2 944 11 75

www.veg.sghg.bg


visibility


https://www.monitor.bg/bg/a/view/venci-zankov-predizvikva-vaska-emanuilova-na-nejnata-teritorija-288630

https://www.24chasa.bg/novini/article/10361510

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2508586

https://bgnes.bg/news/ventcislav-zankov-kogato-izkustvoto-te-provokira-da-mislish-vinagi-ima-risk-ot-obida/

https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33622-v-v-epikrizi-izlozhba-na-ventsislav-zankov

http://artsofia.bg/bg/events/2021/11/04/v-v-epikrizi-izlojba-na-vencislav-zankov-v-galerija-vaska-emanuilova

https://19min.bg/news/3/158199.html

https://slava.bg/news/135474.html

https://stolica.bg/kultura/izlozhba-na-ventsislav-zankov-v-stolichnata-galeriya-vaska-emanuilova

В&В Епикризи' - изложба на Венцислав Занков | Открий София | https://visitsofia.bg/ - ☛Ventsislav Zankov, PhD, 
Associate Professor, New Bulgarian University
contacts

mobile: +359 887 51 97 94 

14 октомври 2021

Форми без отношенияФорми без отношения
Изложба на Пенка Минчева

Галерия Аросита 18. 10 – 01. – 11. 2021
София, ул. Врабча 12 Б.
Работно време от понеделник до петък 15:00 – 19:00 ч.
__________________________________________________________________________________

Формите, присъстващи в тази изложба вероятно нямат отношение една към друга, но всяка една е по-скоро отнесена към личност или спомен от нещо преживяно. Въпреки противоречивият надслов, кореспонденция между произведенията има и тя се изразява в подредбата, където формите намират своята принадлежност. Всяка една творба обаче може да съществува индивидуално или в група.

На някакъв етап бих конкретизирала всяка една от тях като портрет на даден човек или художествен факт, с които изкуството и живота са ме срещали в определен период на моите художествени търсения. Примери за "портретувани" са световно познати величини в изкуството, като Аниш Капур, Гюнтер Юкер, Лучо Фонтана, Кристо и други – автори, работещи в различни жанрове, но обединени от коцептуалното като изказ погледнато през моята призма. Други творби са вдъхновени от обкръжаващите ме хора по време на работния процес, които са предимно колеги – наши съвременници, но също така и мои близки, по-скоро на този етап индиректно.

Вероятно заглавието на настоящата изложба играе основно ролята на провокатор, и като такъв ни кара да помислим какво е отношението на обществото към изкуството и под какви форми то намира място извън ателиетата и галерийните пространства? Въпрос, които ме вълнува от дипломирането ми като магистър в НХА до сега.

Тези творби са цикъл от моите търсения в материала дърво и са създадени по време на Симпозиум „Форма", състоял се в НГПИ „Тревненска Школа" през 2014, 2019 и 2021. Изказвам своите благодарности на Орфей Миндов за поканата и предоставената възможност за работа с дърво!

 

Пенка Минчев

Вернисаж: 17.10.2021, 14:00 - 20:00,
Галерия „Аросита", ул. Врабча 12 Б, София. 
www.arosita.info,
arosita12@gmail.com, penkamincheva@yahoo.com
+359 888 789 422

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

30 септември 2021

ПЕЙЗАЖНА ОБСЕСИЯ POKANA


ПЕЙЗАЖНА ОБСЕСИЯ   

 

Александър Вълчев   

Дан Тенев   

Иво Бистрички   

Калина Мавродиева   

Камен Старчев   

Росица Гецова   

Стела Василева   

Юлий Таков   

Вернисаж: 02.10.2021, 16:00 - 21:00
Галерия „Аросита", ул. Врабча 12 Б, София. 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

МИКРО-ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИМИКРО-ТЕРАПЕВТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

БАЗИРАНИ ВЪРХУ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

НА МИКРОСКОПСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

с Иглика Христова,

доктор по пластични изкуства и науки в Парижката Сорбона, художник и автор на книгата „Art & Microbiologie" (Изкуство & Микробиология), издадена през 2021 от френското издателство „Editions Jannin / Les pre sses du réel".

  

Очакваме ви за индивидуални едночасови сеанси  по микро-терапия с Иглика Христова, всеки уикенд от 16:00 до 18:30 и само с предварително уговорена среща в Галерия Аросита! 

 

Как протичат сеансите по микро-терапията?

Сеансите се провеждат под формата на консултация, основана на проективен тест базиран на микроскопски изображения. След този микро-терапевтичен тест се определят проблемите, с които може да се сблъскате в отношенията си със себе си, с другите и като цяло със света. Тези терапевтични консултации предлагат експериментален диалог между науката, изкуството, арттерапията, микроскопията и някои клонове на експерименталната психология. Защо микроскопичният образ тук cе явява като привилегировано средство за възприемане на по-дълбоките аспекти на личността? На първо място, съзнателните асоциации, които всеки участник прави за микроскопските изображения, са доста редки. На второ място, поради своята евокативност, микроскопските изображения стават ефективен стимул за въображението. По-специално те могат да напомнят за връзката ни с живия свят. Микроскопското изображение действа тук като прожекционен екран. Следователно тo може несъзнателно да ни насочи към връзката ни с тялото, със семейството, със сексуалността, със стремежа към живот или отношението към смъртта и т.н. Същественото е, че това което всеки проектира върху дадените микроскопски изображения не е въпрос на съзнателна воля. Всеки участник в експеримента спонтанно възприема парейдолическатa илюзия породена от микроскопските изображения в зависимост от своята индивидуалност. Парейдолията (от гръцки: para – „лъжлив", и eidolon, умалително на eidos – „изображение, форма") се определя като оптична илюзия. Например от безформено и двусмислено изображение се идентифицира ясен елемент, „разпознава се" форма, често човешка или животинска. По този начин парейдолиите, възприемани от участника, могат да разкрият „идеала за себе си", „живия Аз", тревогите или някои пo дълбоки желания...

 

В края на всяка едночасова консултация, участникът получава подписанa рисунка oт Иглика Христова, придруженa от „ индивидуална микротерапевтична оценка" на неговите психични проекции, открити проблеми, както и набелязаните стратегии за личностно развитие.

 

Цена за един едночасов индивидуален сеанс : 50 лева  

Контакт контакт за записване на час:

Галерия Аросита Росица Гецова

ул. Врабча 12Б, София

0885  872  804

arosita12@gmail.com

 

 

Какво представлява микро-терапията и каква е нейната цел?

Микротерапията се ражда в контекста на настоящата здравна криза. В този конкретен контекст, в който страхът от невидимото набира сила навсякъде, дълбокото успокояване и по-доброто разбиране на несъзнателната ни връзка с безкрайно малкото става по-необходимо от всякога. За да се възстанови връзката ни с живата природа, микро-терапията предлага практики, основани на определени микроскопски изображения, които се явяват като нови възможности на проекция на въображението което ни свързва с природата независимо от научния дискурс.

Като използва образа на микроскопско изображение като основно средство, микро-терапията, подобно на арт-терапията, се адаптира към специфичните проблеми на всеки човек. По време на индивидуалните сеанси микротерапията върви паралелно по два пътя: от една страна, завръщане към чувствителността, за да се събуди погледът към въображаемото, което ни свързва с микроскопичния жив свят, и от друга страна, чрез фокусиране върху съвременните биологични научни познания и по-специално тези, които са свързани с областта на психологията. Следвайки тези два пътя едновременно, микро-терапията има за цел да промени представата ни за невидимия жив свят и по този начин да допринесе за баланса на нашето психическо и физическо благополучие и здраве.

 

 

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

24 септември 2021

Галерия ONE  представя: ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ фотографски трансфери върху дърво и функционални скулптури
 

Галерия ONE 

 

представя:

 

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

 

фотографски трансфери върху дърво и функционални скулптури

 

изложба на Боряна Пандова, Мария Паунова и Ивайло Митев

 

 (01.10 –  21.10.2021)

 

Официално откриване: 1-ви октомври (петък) 17:00 – 20:00 ч.

 

 

На 1-ви октомври от 17:00 - 20:00 ч. в галерия ОNE ще се открие изложбата „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ". Боряна Пандова ще представи своето виждане върху процес, наречен фотографски трансфер, а артистите Мария Паунова и Ивайло Митев от работилница Пункт - техния отговор на този процес чрез upcycling* (надграждане), преизползване и трансформация на обекти от бита във функционални скулптури.

 

Всичко започва от няколко изпадали от градските дървета и храсти цветове, търкаляни през сезоните, за да изтлеят и дадат нов живот. С така уловения в камерата на Боряна миг от жизнения кръговрат започват въпросните трансфери. От снимката, пренесена върху дървена плоскост, преведена в гротескно-функционалния диалект на скулптурите на Мария и Ивайло, започва движение на идеите от състояние в състояние, подобно на флуидността на природните съставки.

 

Използването на намерени обекти и асамблажът имат дълга история в изкуството на 20ти и 21ви век. Много вълнуващи нови идеи са родени чрез деконтекстуализация и неочаквана комбинация от различни елементи. Обратно на рециклирането, ъпсайклинга е трансформация на обекта в нещо с по-висока стойност, без с това да се унищожава изначалния материал.

 И въобще "Какво е боклук и какво да правим, за да не се удавим в него?";

"А на кого прехвърляме отговорността за нещо, което ще ни съпътства до края на времената?"

 

Изложбата се опитва да обърне гледната точка към тези въпроси.

 

"Боклук" не е мръсна дума, а положителен герой.

Той е богатство, а не тегоба. На изкуството се пада задачата да покаже този парадокс в разбираеми образи и да изчисти вибрацията на боклука от честотата на безпокойството, което предизвиква у нас.

 

Защото той е неизбежен и голям. Винаги наблизо, макар да го изтикваме в периферията на обществата ни. Той винаги ще се завръща под невероятни форми и винаги ще изисква нашето цивилизовано внимание. За да оцелеем като вид, ще трябва да продължим да прехвърляме отговорността за него нататък с едно голямо наум.

 

Изложбата е съпътствана от работилници, които демонстрират процеса фототрансфер на живо, както и от книжка, в която същите въпроси се подреждат в думи.

 

*upcycling - (творческо повторно използване) на всякакви захвърлени предмети, често възприемани от обществото като боклуци. 

 Боряна Пандова (р. 1979) е визуален артист, който живее и работи в София. Образованието ѝ минава през театъра, срещата с който я довежда до нейната категорична любов към фотографията и видеото. Завършила е специалност „Художествена и приложна фотография" в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" и магистърска програма по фотография към Националната художествена академия. Визуалният почерк на творбите ѝ запазва усещането за играта и живото преживяване, характерни за сценичните изкуства. През годините фокус на изследванията ѝ стават "Обектите на невниманието", цикъл от изложби, част от който е и „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ".

borianapandova.com

 

Мария Паунова (р. 1979) и Ивайло Митев (р. 1979) са художници, завършили сценография в НБУ. Двамата са част от ядрото на Работилница ПУНКТ - името, под което се подвизават от лятото на 2010-та. Работата им е изключително разнообразна - от артистични мебели, през красиви лампи и забавни детски играчки, до обзавеждане на офиси и домове и създаване на костюми и сценография за филми. Основните материали, с които работят са изоставени мебели, чиито части комбинират по неочакван начин с каквото друго им падне пред очите, стига материалът да e естествен. Това е голямо предизвикателство не само защото старата дървесина трябва да премине през сериозна обработка, за да изглежда добре, но и заради тръпката в измислянето.

punktworkshop.com

 

Проектът се осъществява с подкрепата на

Национален фонд "Култура"

Камера електроника

Работилница Пункт

 

Събитието се провежда при спазване на всички действащи противоепидемични мерки

 

За повече информация:

Христина Лапатова, Галерия ONE, +359 882 435 513; info@onegallery.eu

Михаела Люцканова - 0896 83 75 33; mihaelalytskanova@gmail.com

 

Created with‌ ‌ Explore Ascend
You've received this email because you are a subscriber of this site.
If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, please click here.

23 септември 2021

Fw: LOW COST FUTURE Ivaylo Hristov - Arosita StickPlace

AROSITA Stick Place presents:
LOW COST FUTURE
15 – 30 Sep 2021
Profitable now at TXT.FORSALE!
Ivaylo Hristov
May-Sept, 2021
An art project for the cost of words, the context and the investments in time and resources.
LOW COST FUTURE is a personal art experiment expressed by real and virtual text forms in a public and
digital environment with almost no drawings. It is only a text consisting of harsh, polite, positive, ambiguous,
colorful or black and white words – They are expensive and cheap at one and the same time, like the dreams
are.
NOTHING REALLY HAPPENS IN VAIN!
"Future" is a very popular word. We often say that nothing in this world happens by chance. Perhaps it is
absolutely true, since the crisis made us all dwelling on the future so intensely.
IT IS THE RICH IMAGINATION THAT EVOKES AN ANXIOUSLY FUTURE.
It is true that many things that could worry us happen recently and rarely slight sparks of hope appear. It is
similar to the sky above us that is black and white with some galaxies near, but still far away.
I believe.
THE FUTURE WILL BE BRIGHT. TOO BRIGHT.*
But even so.
NOTHING YOU CAN FIND THERE BUT YOUR IMAGINATION.
We are right to look for a salvation in our imagination and memories, while otherwise we would be trapped in
nothing, looking for a great, bright, rich future.
GOLD IS ALL AROUND, BUT ALWAYS MISSING.
The term "Future" today is just a bargaining chip, it is part of the wording of almost each company, of
researchers, artists, even politicians; it circulates in almost each commercial. That is why its price steadily goes
up. Supply and demand of future – it is the same like the futures and investments in stocks with a great hope
for acquiring something better and more valuable, more secure and ensuring greater return in some future
time.
DON'T BE AFRAID TO FLY FURTHER.
Low Cost Flights – the symbol of the free and cheap traveling to wonderful destinations is strictly limited and
nothing looks like before. It is only our imagination that leads us to other universes and other forms of life –
again and again – as it used to be during thousands mini crises.
MY DESIRE TO GET AWAY ALWAYS BRINGS ME BACK.
On the Earth.
LOW COST FUTURE is the logical sequel of my recent works. It is based on one sentence from the series
LIGHTFLIGHT, 2018 - "Use the future wisely" – a hand-written text on watercolor paper, that was exhibited in
Bulgaria and the USA. The current project is focused more on the "utilization" of the available resources, to
name but a few – the time and the words.
It refers to the processes and changes that have been irreversibly set in motion and occur on the boundary
between the real-physical plane and the real-digital plane of the world thanks to the same crisis that hits us
from time to time.
The project does not try to find any connections between past and future events, nor any historical or futuristic
parallels, a hitchhiker's walks theories [Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams] or stories for ideal
life.
LOW COST FUTURE poses the question about the price we are willing to pay (and that we already pay) for
the bright "future" ahead.
It is a personal observation in the art field, an attempt to draw closer together the author-wording-creation-
environment-public-action-investment-capital and to recur the cycle by adding a new piece of art created by
utilization of the acquired capital.
No external or state financing was used for the implementation of this project, neither such was requested.
The project represents a personal activity specifically referring to our life during the last two years. In this sense
it embodies the idea for increasing our freedom, direct contact, overcoming limits, need of equal access to the
public, the market, opportunities, resources and information, openness and publicity.
THE SAME MANNER YOU ACT HERE, YOU WILL ACT THERE.
The way the artists create their works of art matters, as well as the fact that they first invest in their own works.
The art has a very interesting dual life – it is free and sometimes independent, but it can also become a good
financial instrument for investing into future.
In LOW COST FUTURE the works exist in two places simultaneously – on the street, Stick Place in front of
Arosita Gallery in the physical environment and digitally – on the specifically created website TXT.FORSALE.
It is very similar to our common situation – nor it is exactly real, neither exactly virtual, which is probably the
beauty of this time. And material things are only temporary, as it is in life. That is why the words on the site will
continue their existence, even supplemented and changing.
For starters, the texts in both open spaces are almost equal. They fade in and out one after another at regular
intervals and the time of their existence in the real and virtual environment differs. They seem interrelated, but
are actually focused on different details, opposite meanings, times and insights.
Being formatted in a different way and with a different reading direction, the word formations on vinyl are made
entirely in black print and vertically directed while those in the online environment are horizontal, colorful and
dynamic.
If you could presume that the LIGHTFLIGHT is a project continuing in the time (since 2018) for a flying self-
portrait and its leitmotif is our presence at millions kilometers far away from the Earth, which is a theoretical
possibility referring to the technologies and quantum physics, than the present project focuses on activities
more familiar to us – mostly things happening nowadays.
It is obvious that we feel desperate need of being together, but isn't it at the cost of many other important
things?
FUTURE, FUTURE, FUTURE.
Where is this better place? Here or somewhere else? Is it on Earth or in outer space? For whom?
An artist is allowed to color a spacecraft but how many seats for artists are inside the spacecraft?
LOW COST FUTURE is an art experiment for the "future coin" in the open spaces and realities in which we live
and it offers various possible choices for the future – by type, size, color and shape, static, dynamic, more
expensive or cheaper, light or dark, for single or multiple users.
More at TXT.FORSALE >
It is highly possible to download it for personal use, but if you decide to turn it into an investment in digital
currency, you can easily find some selected samples in the Open Sea.
It is probably just one of the possible ways for financing a work of art.
THE EXCESS CANNOT FILL THE GAPS.
There is not a thing as a perfect world, but we can create one in the way we like it.
txt.forsale
ivaylohristov.art
"Nothing really happens in vain." - text on drawing, an emotional self-portrait from the long days of lockdown,
2019-2020. Created for T.A.G. 2020, unshown.
„The future will be bright. Too bright." – Text on a painting, "The eye", 400x160cm, LIGHTFLIGHT solo
exhibition, UniCredit Studio.
*The thought was completed with "too bright" by Raul Zamudio, while talking about the future in New York, in
Times Square, NY, October 2019.
Texts from the series:
„LIGHTFLIGHT", 2018
"T.A.G.", 2020
"LOW COST FUTURE", 2021

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks