Art and Bulgaria

contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

25 юли 2022

Fwd: Михаела Лакова / “Liminal recollection...between memory and reality”

(for English scroll down)


"Liminal recollection...between memory and reality"
Михаела Лакова

Откриване: 11 юли, 19:00 - 21:30 часа.


От 11 до 18 юли в галерия Depoo, София ще бъде представен новият проект на Михаела Лакова, продуциран от Фондация ДА Лаб в рамките на платформата e-valuation 2.0 „Стойност-Ценност".

Проект „e-valuation 2.0 (Стойност-Ценност)" се реализира с подкрепата на Столична общинa.

Мисията на платформата е стимулиране и продуциране на автори в областта на дигиталните изкуства и тяхното представяне, с цел развитие и популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии. Във второто издание на платформата през 2022 бяха селектирани проектите на Михаела Лакова и Петко Танчев, които получават стипендия за продукция и съдействие от екипа на фондация ДА ЛАБ за създаването на новите произведения. 

Новите проекти се представят като самостоятелни изложби в софийската галерия Depoo на ул. Врабча 12.

"Liminal recollection...between memory and reality" изследва холограми дигитални и аналогови, холограмата е форма на изобразяване, която позволява записването и възпроизвеждането на илюзорни триизмерни образи с помощта на лазерна светлина. Основен принцип на холограмата е „Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в Частта".

Михаела разглежда холограмата извън добре познатото и комерсиално приложение и как това изразно средство може да служи с художествена цел манипулирайки пространство и образ.

Съдържанието на холограмата използва персонализиран аватар, статуи и релефи от древен Египет както и абстрактни образи като естествено продължение на проучването и свързано с изтриването на паметта и damnatio memoriae – латински израз, който в буквалния си превод означава "осъден на забрава".
______________
Михаела Лакова (1987, София) е визуален артист и изследовател, която работи м/у София и Ротердам. Работата й включва видео и инсталации, а темите, които изследва са изтриването и паметта. Завършила е бакалавърска степен по Сценичен и екранен дизайн в НАТФИЗ (2011) и магистърска степен по дизайн и комуникации от Института Пиет Цварт, Ротердам (2014). Избраните групови изложби включват: "Altered Voices" галерия Доза, София; TENT Cinema, Ротердам; Rosa Stern Space, Мюнхен; "Дигитална естетика", +359 gallery; Digital Art Festival, Goethe Institut; Sofia Art Week, Æther; Art Meets Radical Openness, Линц; "What remains", Грац; Radical Networks, Ню Йорк; Medialab Prado, Мадрид; ZK /U, Берлин и Lydgallerit, Пиксел фестивал, Берген.

http://mlakova.org/

„e-valuation (Стойност-Ценност)" е платформа, насочена към насърчаване и развитие на артисти в областта на дигиталните изкуства. Заглавието на платформата е препратка към смисъла на понятията "стойност" и "ценност", в техническия и естетически контекст на цифровите медии и изследва възможностите безличните стойности на средата да се трансформират в обществено значими ценности. Търси се какво има значение за авторите, избрали дигиталните форми за артистична изява и как те отговарят на темите и предизвикателствата в „новата нормалност", както наричаме настоящия период на пандемия.

***

"Liminal recollection...between memory and reality"
Michaela Lakova

Opening: 11 July, 19:00 – 21:30

From 11 to 18 July at Depoo Gallery, Sofia will be presented the new project of Michaela Lakova, produced by DA Lab Foundation within the e-valuation 2.0 platform.

 

The project "e-valuation 2.0" is realized with the support of Sofia Municipality.

The mission of the platform is to stimulate and produce artists in the field of digital arts and their presentation, in order to develop and promote contemporary forms of art created with digital media and technologies. In the second edition of the platform in 2022, the projects of Michaela Lakova and Petko Tanchev were selected to receive a production grant and assistance from the DA LAB Foundation team for the creation of the new works. The new projects are presented as solo exhibitions at the Depoo Gallery in Sofia, ul. Vrabcha 12.

"Liminal recollection...between memory and reality" explores digital and analog holograms, a hologram is a form of imaging that allows the recording and reproduction of illusory three-dimensional images using laser light. A fundamental principle of the hologram is "The part contains the whole and the whole is contained in the part".

Michaela examines the hologram beyond its well-known commercial application and how this means of expression is embodied and translated into the physical space.

The content of the hologram uses a personalized avatar, statues and reliefs from ancient Egypt as well as abstract images, аs continuation of the artist's research in erasure of memory and damnatio memoriae - a Latin phrase which means "condemnation of memory".

_____________
Michaela Lakova (1987, Sofia) is a visual artist and researcher working between Sofia and Rotterdam. Her work includes video and installations, and the themes she explores are erasure and memory. She holds a BA in Stage and Screen Design from NATFA (2011) and an MA in Design and Communication from the Piet Zwart Institute, Rotterdam (2014). Selected group exhibitions include: "Altered Voices" Doza gallery, Sofia; TENT Cinema, Rotterdam; Rosa Stern Space, Munich; "Digital Aesthetics", +359 gallery; Digital Art Festival, Goethe Institut; Sofia Art Week, Æther; Art Meets Radical Openness, Linz; "What Remains", Graz; Radical Networks, New York; Medialab Prado, Madrid; ZK /U, Berlin and Lydgallerit, Pixel Festival, Bergen.

http://mlakova.org/

"e-valuation" is a platform aimed at promoting and developing artists in the field of digital arts. The title of the platform is a reference to the meaning of the concepts of 'value' and 'worth', in the technical and aesthetic context of digital media, and explores the possibilities of transforming impersonal values of the medium into socially relevant values. It seeks to understand what matters to authors who have chosen digital forms for artistic expression and how they respond to the themes and challenges of the "new normal," as we call the current pandemic period.

НАСТОЯЩА ИЗЛОЖБА

Metascape / Петко Танчев, 30 юни - 9 юли, 2022

Facebook Facebook
Instagram Instagram
Website Website
Галерия Depoo, ул. Врабча 12б, София 1000, +359 888 703 168, 
работно време: понеделник – петък, 15:00-19:00 часа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.depoo.space
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Depoo gallery, 12b, Vrabcha str.,1000 Sofia,
working hours: Monday - Friday 15:00-19:00, Saturday, Sunday - by appointment

 
Copyright © 2022, Depoo, All rights reserved.

Our mailing address is:26 април 2022

SU Несигурна мъдрост | Insecure Wisdom

Програма 2022

Несигурна мъдрост | Insecure Wisdom

26 — 30 IV 2022

 

in order of appearance

 

26.04.2022 Tuesday
@ DOZA Gallery (52 Tzar Samuil Str.)
19:00 — 21:00
Pavel Belchev (BG) – "Hedonism in the Age of Anxiety" – exhibition
+ anonymous sound performance

@ Atelieto bar (50 Tsar Samuil Str.)
21:00 — 24:00
ghk (UK) – opening party dj set

 

27.04.2022 Wednesday
@ Toplocentrala (South Park II)
19:00 — 22:00
Svetli Evgeniev (BG) – "Biodynamic Field" – durational performance
Antonín Bouchy (FR) – "Nothing Is Happening" – durational performance
Kalina Terzieva, Gergana Dimitrova, Ruslan Vasilev (BG) – "Me+You+It" – performance
Mia Momchilova (BG) – "Ave, Caesar, moritūri te salūtant!" – action
Nia Pushkarova (BG) – "Breaking News" – performance
Petya Peeva, Sirma Kuncheva, Emilia Toncheva & Stela Dimitrova (BG) – "Perform my Reality?" – group performance
Daniela Beltrani (IT) – "Untitled" – performance
The Science (BG) – "Come By The River" – group performance
Yana Kostova (BG) – "Ostriches" – installation

 

28.04.2022 Thursday
@ ПОСТА (34 Dondukov Blvd.)
18:00 — 20:30
Emma Rssx (FR) – "Ice Cream Headache" – artist talk, moderated by Boyana Djikova

@ The Matrix (2 Bistritsa Str.)
21:00 — 24:00
Temporary Crisis – exhibition
SABAPRODAKTION© (IT) – "TRANX/MATRIX" – live painting
Nasztaszja Filippovtsi (BG) – "Still Confessions" – installation and live coding performance
Nikola Stoyanov (BG) – "Gray Zone / Dispositive" – video installation
Sofia Dimova (BG), Sara Postolle (PL), Martijn de Geele – Sekaiology (NL) – "Welcome to…" – video installation
Art in Action Association/Orlin Dvoryanov (BG) – "Preemptively" – performance
Isabelle Nesheva (BG) – "Ore Lucis" – photography
Agathe de Limoges & Victor Delétraz (CH) – "The Waiting Room Project" – performance
Peter Chinovsky (BG) – "News from the War" – generative linear painting
Elena Chergilanova (BG) – "Monument of the Final Certainty" – installation
curated by Hristo Kaloyanov

 

29.04.2022 Friday
@ +359 Gallery (13A Galichitza Str.)
17:00 — 21:00
Cédric Van Parys (BE) – "Transnational Monuments" – exhibition

@ Studio Elegantly Wasted (12 Srebarna Str.)
23:00 — 08:00
Official Club Night

 

30.04.2022 Saturday
@ Macedonia Square
19:00 — 19:30
Lexi Fleurs & Lili Mart0 (BG/CH) – "everything will be very nice" – action

@ Kombinat (13 20th of April Str.)
20:00 — 22:00
Mads Monroe & Gabriel Shields-Hanau (CH) – "HYPERECTOGEN" performance
ТЕРСЕНЕ (BG) – live

 

live updates + streaming: www.sofiaunderground.com

 

 

Cover photo by kek (TR), 2015. Still from visuals @ SU 2015 MACHINES.
Program photo by Ivan Donchev, 2017, representing a part of Tina Mariane Krogh Madsen's work "Body Interfaces".


25 април 2022

„Още са тук“ 1 – 28 май, 2022

ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ НА 60 | „ОЩЕ СА ТУК" ПРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА

Галерия Credo Bonum представя:

 

 

Венцислав Занков на 60
Още са тук"
проспективна изложба


Откриване: 1 май, неделя, 18:00 часа
1 – 28 май, 2022
Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска" 2, вход от ул. „Бенковски", www.credobonum.bg

„Още са тук" се явява на мястото на очаквана юбилейна изложба. Изложба, която да историзирана една творческа биография, като показва натрупани по складове и изложени в обществени триумфални пространства и частни вили край лазурни брегове, създавани през годините работи на художника. Навършването на 60 години би могло да е и повод за една от т. нар. „ретроспективни изложби", с които сме свикнали да назоваваме опита за събиране и подреждане на разбягващата се по дефиниция творческа енергия. „Още са тук" не може да бъде ретроспективна изложба, защото не е ретро, не е обърната назад. Живият художник не може да бъде историк на себе си, защото винаги е вече с една крачка извън рамката.

„Още са тук" може да се определи като проспективна изложба – изложба с фокус върху перспективата. Тя показва не част от миналото, а нещо предстоящо, което носи със себе си времената.

„Още са тук" се състои от 13 непоказвани фигури от чугун, създадени през последните няколко години. Чугунът е обратното на пластилина – материала, чието име използваме, когато искаме да назовем пластичността и ковкостта на хората в капаните на обществената принуда.

Изгорени, желанията и мечтите остават в миналото, но като негатив. Бъдещето е възможно само ако миналото е мислено като огнено раздиране на пространството, а времето – винаги памет за извършено травматизиране.

Но „Още са тук" са и 13 стоп кадъра на актуалното лично състояние. 13 маски на замръзнала в изгореното желязо творяща и страдаща персона. Не само фигури, а и застинали състояния, уловени гледки като в прорязана от светкавици нощ. Фигури на невъзможното бягство – сякаш в метал са реконструирани ужасените тела на жителите на Помпей. Дали в тях да четем израз на безсилие? На отчаяние? На надежда? На последната надежда преди потъването на „Титаник", когато някои разчитат да оцелеят с помощта на кокетство, а други – на лактите и юмруците си? Надеждата на утописта революционер, очаквал подходящия момент, когато обществото ще достигне онази точка на разруха, която да се превърне в ден първи на революцията, но е бил изненадан от изригването на вулкан или разтърсващо земетресение, при което земята поглъща без да избира добри и лоши?

„Още са тук" представя 13 фигури без кожа. 13 фигури без защитата на дрехите, но винаги, дори когато мускулите са разкъсани, месото виси на парцали, раните са посивели и възжълти, в проядените фигури остава социалната маска и тренирания етикет. Тялото умира понякога за секунда, органичната материя е изпепелена с 1350 градуса по Целзий, заместена от разтопен метал, но и в напълно вледенения отпечатък остава ужасената поза на социалното животно. Човекът винаги е много хора, несъстоятелен, но настойчив актьор.

Изстиналото желязо, последната фаза на тази алхимична трансформация, чугунът, представлява тежко, твърдо и крехко състояние на нещо, което е било мекото, пъргаво, леко и летящо.

„Още са тук" е и продължение на групата фигури от изложбата „Последните граждани на Кале". Фигури, свързани от заразително безсилие.

Чугунът е желязна сплав, чието съдържание на въглерод надвишава 2%. В допълнение към тези компоненти, сместа съдържа редица постоянни вещества като манган, силиций, фосфор, сяра и легиращи добавки. Но въглеродът е веществото, което като при стоманата напомня за живата материя – той е градивният елемент на живота (а живо наричаме онова, което умира). Фигурите понякога са обработени с ръждопреобразуватели, понякога са заварявани, понякога са оставени изцяло на сътрудничеството на съдържащия влага въздух.

„Още са тук" представя актуалната работа на Венцислав Занков. Вълнения и тревоги от настоящето ще влияят върху нейното възприемане и тълкуване, но тя не е естетически отговор на съвременната ситуация в Европа и света, не е пряко свързана с пандемичните рестрикции на човешки свободи, нито с унизяващи човешкото военни престъпления.

 

 


Венцислав Занков е роден през 1962. Завършил е скулптура в НХА-София през 1988. През годините е стоял зад множество инициативи и кураторски проекти, сред които седмичния дискусионен клуб „На тясно" в Хамбара (2004-2008), вестник „39 грама" (2005-2008), Фондация за съвременно изкуство „Венцислав Занков" (основана 2009), Железен орден за съвременно изкуство „Венцислав Занков" (учреден 2010), „Всичко за мъжа" (2004-2008) съвместно с „Гьоте институт – България", „White, male, straight" project (2002) с подкрепата на Швейцарска културна програма за България „Прохелвеция". Куратор за България на международни видеоарт проекти, организирани от Magmart, Италия (2013-2019).Доцент в департамент „Визуални изкуства", НБУ (2017). Дипломиран магистър филмово и телевизионно изкуство, Нов български университет (2016). Доктор в направление „Изкуствознание и изобразително изкуство" (2013). Психодрама-асистент (консултант).

Сред последните му самостоятелни изяви са: В&В ЕПИКРИЗИ  галерия "Васка Емануилова" /СГХГ/(2021); "Пред мен", голямоформатна живопис, скулптура и неон, галерия „Райко Алексиев" СБХ, София (2020),   „Последните граждани на Кале", скулптура, строителен обект НБУ (2016) и Артиум, Сердика център (2016); „О, щастливи дни", голямоформатна живопис и скулптура, галерия „Райко Алексиев" СБХ, София (2014) с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и СБХ; „Последният будоар" – скулптура, кръв, видео, галерия „Райко Алексиев" СБХ, София (2011), с подкрепата на Международна фондация „Св. Св Кирил и Методий" и Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и СБХ; „Нова призрачна живопис/всички вече сме призраци", галерия Ракурси, София (2011), „Post-романтизъм. Reloaded" – Български културен институт – Берлин (2011); „Възможно-Невъзможно. Идейни проекти за естетизация на градската среда" с подкрепата на столична програма „Култура" 2011, Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, партньор – Център за култура и дебат „Червената къща" (2011). Участвал е в множество групови изложби и други събития. Венцислав Занков е автор на множество публикации в периодичния печат и в интернет.

VENTSISLAV ZANKOV TURNS 60 | "THEY ARE STILL HERE" PROSPECTIVE EXHIBITION

Credo Bonum Gallery presents:

Ventsislav Zankov turns 60
They Are Still Here
prospective exhibition

Opening 1 May, Sunday, from 18:00
1 – 28 May, 2022
Credo Bonum Gallery, 2 Slavyanska St., entrance from Benkovski St.

 

They Are Still Here comes in the place of an expected jubilee exhibition. An exhibition to historize a creative biography, showing the works of the artist accumulated in warehouses and exhibited in public triumphal spaces and private villas on the azure shores, created over the years. Turning 60 could be an occasion for one of the so called "retrospective exhibitions", which is the way we are accustomed to call the attempt to collect and arrange the creative energy that disperses by definition. They Are Still Here cannot be a retrospective exhibition, because it is not retro, it is not turned to the past. A living artist cannot be a historian of himself because he is always one step out of the frame. They Are Still Here can be defined as a prospective exhibition – an exhibition with a focus on perspective. It shows not part of the past, but something in the future that brings the times with it.

They Are Still Here consists of thirteen cast iron figures created over the past few years and never shown before. Cast iron is the opposite of plasticine – the material we use when we want to name the plasticity and malleability of people in the traps of social coercion.
Burned out, desires and dreams remain in the past, but as a negative. The future is possible only if the past is thought of as a fiery tear of space, and time is always a memory of performed traumatization.

But They Are Still Here are also thirteen stills of the current personal state. Thirteen masks of a creative and suffering person frozen in burnt iron. Not only figures, but also frozen states, captured views as in a night torn by lightnings. Figures of the impossible escape – as if the terrified bodies of the inhabitants of Pompeii have been reconstructed in metal. Should we read an expression of helplessness in them? Of despair? Of hope? The last hope before the sinking of the Titanic, when some rely on survival through coquetry and others – through their elbows and fists? The hope of the utopian revolutionary, expecting the right moment when society will reach that point of destruction that will become the first day of the revolution, but was surprised by the eruption of a volcano or a shattering earthquake which engulfs the earth without choosing the good and the bad?

They Are Still Here presents thirteen figures without skin. Thirteen figures without the protection of clothes, but always, even when the muscles are torn, the meat hangs in rags, the wounds are gray and yellow, in those eroded figures, the social mask and the trained etiquette remain. The body sometimes dies within a second, the organic matter is incinerated at 1350 degrees Celsius, replaced by molten metal, but even in the completely frozen imprint, the horrified posture of the social animal remains. A man is always a lot of people, indigent but persistent actor.

The cooled iron, the last phase of this alchemical transformation, the cast iron, is a heavy, hard and fragile state of something that was soft, agile, light and flying.
They Are Still Here is a also continuation of the group of figures from the exhibition The Last Burghers of Calais. Figures associated with infectious helplessness.

Cast iron is an iron alloy with a carbon content exceeding 2%. In addition to these components, the mixture contains a number of constant substances such as manganese, silicon, phosphorus, sulfur and alloying additives. But carbon is a substance that, like steel, is reminiscent of living matter – it is the building block of life (and we call living that which dies). The figures are sometimes treated with rust converters, sometimes welded, sometimes left entirely to the cooperation of moist air.

They Are Still Here presents the current work of Ventsislav Zankov. The excitement and anxiety of the present will affect its perception and interpretation, but it is not an aesthetic response to the current situation in Europe and the world, it is not directly related to pandemic restrictions on human freedoms or to war crimes humiliating what is human.

 

 


Ventsislav Zankov was born in 1962. He graduated with a degree in Sculpture at the National Academy of Arts in Sofia in 1988. Over the years, he has been behind many initiatives and curatorial projects, including the weekly [close-up] discussion club in Hambara (2004-2008), the newspaper 39 grams (2005-2008), the Ventsislav Zankov Foundation for Contemporary Art (founded in 2009). ), the Ventsislav Zankov Iron Medal for Contemporary Art (founded 2010), "Everything on Man" (2004-2008) together with the Goethe Institute – Bulgaria, "White, male, straight" project (2002) with the support of Swiss cultural program for Bulgaria Pro Helvetia. Curator for Bulgaria of international video art projects organized by Magmart, Italy (2013-2019).
Associate Professor in the Department of Visual Arts, NBU (2017). Master's degree in Film and Television Art, New Bulgarian University (2016). Doctor in Art History and Fine Arts (2013). Psychodrama assistant (consultant).

His most recent individual projects feature: V&V EPICRISES, Vaska Emanuilova Gallery /SCAG/ (2021); In Front of Me, large-format painting, sculpture and neon, Raiko Aleksiev Gallery, UBA, Sofia (2020), The Last Burghers of Calais, sculpture, construction site NBU (2016) and Artium, Serdika Center (2016); Oh, Happy Days, large-format painting and sculpture, Raiko Aleksiev Gallery, UBA, Sofia (2014) with the support of the Central Strategic Development Fund with the Board of Trustees of NBU and UBA; The Last Boudoir – sculpture, blood, video, Raiko Aleksiev Gallery, UBA, Sofia (2011), with the support of the International Foundation St. St. Cyril and Methodius and the Central Strategic Development Fund with the Board of Trustees of NBU and UBA; New Ghost-like Paintings: now we've all turned into ghosts, Rakursi Gallery, Sofia (2011), Post-Romanticism. Reloaded, Bulgarian Cultural Centre, Berlin (2011); Possible/Impossible. A Concept towards an Urban Aesthetics, supported by the Culture Municipality Program, the Strategic Development Fund with the Board of Trustees of NBU, in partnership with the Red House Culture and Debate Center (2011). He has participated in numerous group exhibitions and other events. Ventsislav Zankov is the author of numerous publications in periodicals and on the Internet.

 Ventsislav Zankov, PhD, 


mobile: +359 887 51 97 94 

23 март 2022

LOOK – Ecology and Technology Проект за изложби в четири галерииLOOK – Ecology and Technology

Проект за изложби в четири галерии -
АРОСИТА, DEPOO, LITTLE BIRD PLACE, ХАРТА

 

31.03 – 21.04.2022

 

Идея и концепт – Росица Гецова

Куратори – Росица Гецова и Елизабет Талауер

 

Загубата на симбиотичната връзка човек - природа правилно се смята за резултат от ефектите на индустриализираната култура, тъй като познанието за взаимосвързаността вече не е синоним на оцеляване и опознаване на света. 

Човешката връзка с дигиталните технологии вече граничи с форма на симбиоза. Те  заемат огромна част от времето ни, променят мисловните ни растери и съответно отношението ни към заобикалящия свят.

Колкото и дистрофично  да звучи, но развиването на нови технологии в различни научни области, нови мисловни модели и нова етика е нашия шанс да преосмислим критично и ефективно как да възстановим връзката с природата от гледна точка на съвременното светоусещане.

Междувременно много творци се занимават с тази проблематика. Поемайки по комплексния път на художествените изследвания  и интердисциплинарните техники, те се концентрират върху  теми като дигитални екосистеми,  виртуална реалност, искуствен интелект, реинтегриране на екосистеми в градски условия. 

Ева Давидова, Елизабет Талауер, Иглика Христова, София Грънчарова и Сашо Стоицов  ни предлагат визуалните си отговори. Ирационални отговори, преместване на границите, провокация на стереотипите на възприятие.Те задават  по различен начин въпросите за мястото на човека, представата за света, връзката с природата и новите технологии. С интерес ще проследим къде са допирните им точки.

Откриване  едновременно във всички галерии - 31.03.2022 от 18 ч.

 

Галерия Аросита
Ева Давидова, Сашо Стоицов
ул. Врабча, 12Б, София

 

Галерия Харта
София Грънчарова
ул. Врабча, 12Б, София

 

Галерия Депо
Елизабет Талауер
ул. Врабча, 12Б, София

 

LITTLE BIRD PLACE
Иглика Христова, Сашо Стоицов
ул. 11-ти Август, 7, София

 

Проекта се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура" и Фондация „МФГ"

 

LOOK – Ecology and Technology

Exhibition Project in four galleries-
AROSITA, DEPOO, LITTLE BIRD PLACE, CHARTA

 

31 March – 21 April 2022

 

Idea and concept: Rositsa Getsova

Curators: Rositsa Getsova and Elizabeth Thallauer

 

The loss of the symbiotic relationship between man and nature is rightly considered a result of the effects of industrialized culture since the knowledge of this interrelationship is no longer a synonym of survival and becoming acquainted with the world. 

The human relationship with digital technologies is already bordering on a form of symbiosis. They take up an immense part of our time, change our thinking patterns and thus our attitude to the surrounding world.

However dystrophic it may sound, the development of new technologies in various scientific fields, new models of thinking and new ethics is our chance to rethink, critically and effectively, how we can restore our relationship with nature from the point of view of the modern conception of the world.

Meanwhile many creators deal with this problem. Taking the complex road of artistic research and interdisciplinary techniques, they concentrate on topics such as digital ecosystems, virtual reality, artificial intelligence, reintegration of ecosystems in urban conditions. 

Eva Davidova, Elizabeth Thallauer, Iglika Christova, Sophia Grancharova and Sasho Stoitzov offer us their visual answers. Irrational answers, moving borders, provoking the stereotypes of perception. They ask, in different ways, the questions of man's place, his view of the world, his relationship with nature and new technologies. With interest, we will trace their points of contact.

Opening at 06:00 p.m. on 31 March, 2022, simultaneously in all galleries

 

Arosita Gallery
Eva Davidova, Sasho Stoitzov
12B Vrabcha St, Sofia

 

Depoo Gallery
Elizabeth Thallauer
12B Vrabcha St, Sofia

 

Charta Gallery
Sophia Grancharova
12B Vrabcha St, Sofia

 

Little Bird Place Gallery
Iglika Christova, Sasho Stoitzov 
7, 11th August St, Sofia

 

The project is implemented with the financial support of National Culture Fund and the MFG Foundation
Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

09 ноември 2021

V&V EPICRISIS / В&В ЕПИКРИЗИ

Exhibition of Ventsislav Zankov at Vaska Emanouilova Gallery

04.11. – 05.12.2021

Vernissage: 04.11., from 18.00 to 20:00

Over the years, Vaska Emanouilova Gallery has combined interest in the historical and the contemporary art. One of the gallery's programmes deals with sculpture and its current development. Ventsislav Zankov's exhibition goes beyond this museum task and takes the risk of "updating" the works of the famous Bulgarian female artist, to understand them not as historical, but as an existential fact – a testimony of the human and life.

Two artists meet in the small space of Vaska Emanouilova Gallery – Ventsislav Zankov and Vaska Emanouilova, who at first glance do not look alike at all. The differences between them are not only historical, between traditional and contemporary art, between the last and the present century, between the distinctly female and the decidedly masculine beginnings, they are differences in the overall perception of the world and of the human as part of it.

The exhibition presents two notions of art and society, two epicrises of their condition, which emphasise each other on the principle of contrast. It includes sculptures and paintings by Zankov, created in the period 2011 and 2016, which have previously been shown only in solo exhibitions.

Notwithstanding what is considered "good taste", a current direction, politically correct and art with social commitment, Ventsislav Zankov has always managed to take a clear position with his works. In this case, to show the world beyond the disintegration of the values of humanity and enlightenment, beyond any attempt at an ideal, at odds with the harmonious figure and bodily form as a world of debris of titans that once lived, of torn meaning and quivering bodies thinned like lines. Zankov's works on display represent the quintessence of the artist's understanding of art as an analytical tool for stripping the act of living.

Ventsislav Zankov works in the sphere of painting, sculpture, video, installation, performance, and new media. He has been one of the most active Bulgarian artists in this field since 1989. Zankov graduated in Sculpture from the National Academy of Art in 1988. In the period 1997-2008, Ventsislav Zankov was a part-time lecturer, and since 2009 he has been a full-time lecturer in the Department of Fine Arts at the NBU. He was a part-time lecturer in Sculpture at the NAA (2010). Zankov was awarded a doctoral degree in Art Studies and Fine Arts in 2013. He was a consultant in the training programme in psychodrama, sociometry and group therapy of the Psychotherapy 2000 Foundation. In 2016, Ventsislav Zankov was awarded a Master's degree in Film and Television Arts at the NBU. Since 2017, he has worked as an associate professor in the Department of Visual Arts of the NBU.

His latest solo exhibitions include the following: In front of Me, Rayko Alexiev Gallery, UBA, 2020, The Last Burghers of Calais, ONE Gallery – Artium – Serdika offices, 48 Sitnyakovo Blvd and New Bulgarian University, with the financial support of the Central Fund for Strategic Development of the Board of Trustees of the NBU, 2016; Oh, Happy Days, Rayko Alexiev Gallery, UBA, Sofia, 2014; The Last Boudoir (Sculpture, Blood, and Video), Rayko Alexiev Gallery, UBA, Sofia,2011; New Ghostly Paintings /We Are All Now Shadows/, Rakursi Art Gallery, Sofia, 2011; Post-Romanticism. Reloaded, BKI – Berlin, 2011; Possible-Impossible, conceptual projects for the aesthetisation of the urban environment with the financial support of the Culture programme of Sofia, 2011, etc.

Ventsislav Zankov has participated in numerous group exhibitions. He is the author many publications in the print periodicals and on the Internet.

For more information:

Vaska Emanouilova Gallery

Branch of the Sofia City Art Gallery

15 Yanko Sakazov Blvd, Sofia

+ 359 2 944 11 75

www.veg.sghg.bg


В&В Епикризи
Изложба на Венцислав Занков в галерия „Васка Емануилова"

04.11. – 05.12.2021

Вернисаж: 04.11. от 18 до 20:00 ч.

През годините галерия „Васка Емануилова" съчетава интерес към историческото изкуство и съвременността. Една от програмите на галерията се занимава със скулптурата и нейното настоящо развитие. Изложбата на Венцислав Занков надхвърля тази музейна задача и поема риска да „актуализира" работите на известната българска художничка, да ги разбере не като исторически, а като екзистенциален факт – свидетелство за човека и живота.

В малкото пространство на галерия „Васка Емануилова" се срещат двама автори – Венцислав Занков и Васка Емануилова, които още на първи поглед изобщо не си приличат. Разликите между тях не са само исторически между традиционното и съвременното изкуство, между миналия и настоящия век, между подчертано женското и категорично мъжкото начало, те са разлики в цялостното възприемане на света и на човека като част от него.

Изложбата представлява две представи за изкуството и обществото, две епикризи на тяхното състояние, които се подчертават взаимно на принципа на контраста. Включени са скулптури и картини на Занков, създадени в периода 2011 – 2016 г., които преди това са показвани в рамките на самостоятелни изложби.

Независимо от приетото за „добър вкус", за актуална посока, за политически коректно и за изкуство със социален ангажимент, Венцислав Занков успява винаги да заеме ясна позиция с работите си. В случая творбите му „говорят" за съвременния свят след разпада на ценностите на хуманността и просвещението, в разрез с хармоничната фигура и телесност. Това сякаш е свят на отломки от някога живели титани, на разкъсан смисъл и изтънели като линии, трептящи тела. Показаните произведения представят квинтесенцията на разбирането на автора за изкуството като аналитичен инструмент за оголване на живеенето.

Венцислав Занков работи в областта на живописта, скулптурата, видеото, инсталацията, пърформанса, новите медии. Един от най-активните български автори в това поле след 1989 г. Завършва скулптура в НХА, София (1988). В периода 1997–2008 г. е хоноруван, а от 2009 г. – редовен преподавател в департамент „Изящни изкуства" към НБУ. Хоноруван преподавател по скулптура в НХА (2010). Доктор по изкуствознание и изобразително изкуство (2013). Консултант в обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия, фондация „Психотерапия 2000". Дипломиран магистър по филмово и телевизионно изкуство, НБУ (2016). От 2017 г. – доцент в департамент „Визуални изкуства" на НБУ.

Сред последните му самостоятелни изяви са: „Пред мен", галерия „Райко Алексиев", СБХ, 2020; „Последните граждани на Кале", ONE Gallery– Artium /Артиум/ на Сердика офиси – бул. „Ситняково" 48, и Нов български университет, с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, 2016;  „О, щастливи дни", галерия „Райко Алексиев", СБХ, София, 2014; „Последният будоар" (скулптура, кръв, видео), галерия „Райко Алексиев", СБХ, София, 2011; „Нова призрачна живопис / всички вече сме призраци", галерия „Ракурси", София, 2011; „Post-романтизъм. Reloaded", БКИ – Берлин, 2011; „Възможно-Невъзможно", идейни проекти за естетизация на градската среда с подкрепата на столична програма „Култура", 2011; и др.

Участвал е в множество групови изложби. Автор е на множество публикации в периодичния печат и в интернет.

За повече информация:

Галерия „Васка Емануилова"

Филиал на СГХГ

Бул. „Янко Сакъзов" 15, София

+ 359 2 944 11 75

www.veg.sghg.bg


visibility


https://www.monitor.bg/bg/a/view/venci-zankov-predizvikva-vaska-emanuilova-na-nejnata-teritorija-288630

https://www.24chasa.bg/novini/article/10361510

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2508586

https://bgnes.bg/news/ventcislav-zankov-kogato-izkustvoto-te-provokira-da-mislish-vinagi-ima-risk-ot-obida/

https://kulturni-novini.info/sections/2/news/33622-v-v-epikrizi-izlozhba-na-ventsislav-zankov

http://artsofia.bg/bg/events/2021/11/04/v-v-epikrizi-izlojba-na-vencislav-zankov-v-galerija-vaska-emanuilova

https://19min.bg/news/3/158199.html

https://slava.bg/news/135474.html

https://stolica.bg/kultura/izlozhba-na-ventsislav-zankov-v-stolichnata-galeriya-vaska-emanuilova

В&В Епикризи' - изложба на Венцислав Занков | Открий София | https://visitsofia.bg/ - ☛Ventsislav Zankov, PhD, 
Associate Professor, New Bulgarian University
contacts

mobile: +359 887 51 97 94 

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks