Art and Bulgaria

contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

24 януари 2023

ТИХА НАСТРОЙКА / SILENT MODEГалерия 'Аросита' представя / 'Arosita' Gallery presents

 

 

ТИХА НАСТРОЙКА /  SILENT MODE

 

За да се чува по-ясно шумът на времената ни / To let the noise of our times be heard more clearly

 

Николай Петков / Nikolay Petkov

 

31. 01 – 13. 02. 2023

 

 

Изложбата включва 24 акварела с размери между 25 и 50 см, рисувани през 2018г. и назовани Гледни точки, Отличаване, Стълбове на обществото, Тиха настройка, Подвижни форми А, В, Вертикална артикулация А, В, Проста структура, Прекъсвания, Ante bellum лалета, Заглъхващи рими, След 6, Сантиментални координати, Преговори, Естествено съответствие, Органична химия, Пустиня, Елементи, Координирана концентрация, Пладне, Клинопис, Октомври, Пропаст, Сянка.

The exhibition includes 24 watercolors with sizes between 25 and 50 cm, painted in 2018, and titled  Points of view, Distinction, Pillars of society, Silent mode, Moving forms A, B, Vertical articulation A, B, Simple structure, Interruptions, Ante bellum tulips, Waning rhymes, After 6, Sentimental coordinates, Negotiations, Natural correspondence, Organic chemistry, Desert, Elements, Coordinated concentration, Noon, Cuneiform, October, Precipice, Shadow.

 

 

София, ул. 'Врабча' 12 Б / Sofia , 'Vrabcha' Str. 12 B

Откриване 18 ч., 31. 01. 2023

 


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

14 декември 2022

 


ОЩЕ СА ТУК: КРАТЪК ФИЛМ ЗА ЕДНА ИЗЛОЖБА

Прожекция и представяне
20.12.2022 от 11.00 часа
Университетски театър; НБУ

Камери регистрират откриване на изложба. Мястото – галерия „Кредо Бонум”, София.  Датата е 01.05.2022. Авторът присъства. Гости и случайни минувачи. Говори проф. Станислав Памукчиев. Открива Весела Ножарова – галерист и домакин на събитието.

„Още са тук“ може да се определи като документ за една проспективна изложба – изложба с фокус върху перспективата. Тя показва не част от миналото, а нещо предстоящо, което носи със себе си времената.

„Още са тук“ запечатва 13 непоказвани фигури от чугун, създадени от Занков през последните няколко години. Чугунът е обратното на пластилина – материала, чието име използваме, когато искаме да назовем пластичността и ковкостта на хората в капаните на обществената принуда. Изгорени, желанията и мечтите остават в миналото, но като негатив. Бъдещето е възможно само ако миналото е мислено като огнено раздиране на пространството, а времето –винаги памет за извършено травматизиране.

Но „Още са тук“ са и 13 стоп кадъра на актуално лично състояние. 13 маски на замръзнала в изгореното желязо творяща и страдаща персона. Не само фигури, а и застинали състояния, уловени гледки като в прорязана от светкавици нощ. Фигури на невъзможното бягство – сякаш в метал са реконструирани ужасените тела на жителите на Помпей като контрапункт на дошлите на откриването зрители.

Камера:  Петър Петров / Андрей Аспарухов

Музика: Георги Арнаудов

Анимация и монтаж: Венцислав Занков

С подкрепата на: Национален фонд култура, https://ncf.bg/bg25 ноември 2022

OCCASIONAL CAMPING remaining eventstext in English below


/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
ескимо
&
Случаен
Пистолет

представят:


СЛУЧАЕН КЪМПИНГ 2022
някъде във Варна

Последни дни на изложбата СЛУЧАЕН КЪМПИНГ с Александър Гергинов (BG), Анна Хермс (DE), Ирина Валкова (DE), Карин Фошар (FR/A), Квета Казмукова (SK/DE), Леда Екимова (BG), Миряна Михайлова (BG/USA), Станимир Генов (BG), Стела Василева (BG)

Финисаж на 27.11.2022 със звукова инсталация на E.U.E.R.P.I. от 18ч., https://www.miriankolev.com/bg. Посещения по договорка: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: мултимедийна инсталация с документация от къмпинга
РеБонкерс, ул. Барутен Погреб 4, Варна
работно време: понеделник – събота, 16 – 20 ч.

Проектът СЛУЧАЕН КЪМПИНГ ситуира художници от България и чужбина в един случаен, най-обикновен панелен апартамент във Варна, разположен стратегически между 3 индустриални зони, гробище и затвор. Процесът на концептуализиране/романтизиране на обикновеното, индустриалното и субкултурното в контекста на огромния по заряд символ, който представлява морето, разкрива чуждо в туристическия контекст лице на Варна, което присъства неизбежно, уловило историята на модерността – от мултикултурната основа, останала от Османската империя, през гигантския скок към европеизация на царска България, в т.ч. индустриализация, академично развитие на икономическата наука, провеждане на индустриални изложения, през тежката промишленост и урбанизация на комунизма, когато монументални конструкции на човешки съдби са групирани в крайни квартали. Индустрията и морето са неизбежно свързани в общ организъм, който задава битието на всичко останало – ежедневния режим на работа и почивка, Лилиев, Вапцаров, кварталния рапър, певицата от ресторанта, последния пънкар; странните хора и моряци, които внасят нелегално музика през комунизма; художниците, които, пак през комунизма, рисуват индустриални пейзажи (първа от които е варненката Мария Столарова), в опит за бягство към "упадъчния формализъм" на кубизма, минимализма и абстракцията. Тези пластове индустриално и субкултурно преживяване са материята, която прави Варна голям и глобален град, със своите неосветени нееднозначни опитности. Изследвайки и преживявайки средата на жилището, околностите и морето, авторите изграждат собствен начин на обитаване на града като единствен екзистенциален метод. Поставят своя естетически знак, изгубен в паметта на града.

В днешния ден морето на Варна е споделено с война, чиито парчета се носят по морските течения. Бежанците от войната, както и художниците от случайния къмпинг, са извън витрината на Варна и обитават временно същия клас случайни жилища. Този факт от живота неизменно оставя оттенък в един случаен къмпинг.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Фонд Култура на Община Варна в партньорство с РеБонкерс, Варна и ЗА{обичайте}София.

Сдружение за съвременно изкуство и култура - ЕСКИМО www.eskimogroup.org
Случаен Пистолет като форма на Галерия Пистолет www.facebook.com/pistoletgallery
Боянски водопад 103, София 1404, България
Леда Екимова: куратор, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Вяра Владимирова: връзки с обществеността, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 


===
English

/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
eskimo
&
Occasional
Pistolet

present:

OCCASIONAL CAMPING 2022
somewhere in Varna
Final days of the exhibition Occasional Camping with Alexander Gerginov (BG), Anna Herms (DE), Irina Valkova (DE), Karine Fauchard (FR/A), Kveta Kazmukova (SK/DE), Leda Ekimova (BG), Miryana Mihaylova (BG/USA), Stanimir Genov (BG) and Stela Vassileva (BG).

Finissage on 27.11.2022 with sound installation by E.U.E.R.P.I. starting at 18h, https://www.miriankolev.com/bg. Visits by appointmnet: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: multimedia installation with documentation from the camping
ReBonkers, 4 Baruten Pogreb Str, Varna
open: Monday to Saturday, 16 – 20 h.

The project OCCASIONAL CAMPING situates artists from Bulgaria and abroad in an occasional, most ordinary panel apartment in Varna, located strategically between 3 industrial zones, a cemetery and a prison. The process of conceptualizing/romanticizing of the ordinary, the industrial and the subcultural in the context of the hugely charged symbol that is the sea, reveals a face of Varna which, alien to the touristic context, is inevitably present, capturing the history of modernity – from the multicultural base remaining of the Ottoman Empire, through the gigantic leap towards europeanization of royal Bulgaria, including early industrialization, academic development of economic science, organizing of industrial fairs, through the heavy industrialization and urbanization of communism that grouped monumental constructs of human destinies into peripheral districts. The industry and the sea are connected inevitably in a joint organism that defines the existence of everything else – the everyday regime of work and rest, Liliev, Vaptsarov, the ghetto rapper, the restaurant singer, the last punk; the weird people and sailors who import illegally music during communism; the artists who, again during communism, paint industrial landscapes (first of which is the Varna-born Maria Stolarova) in a fugitive attempt towards the "decadent formalism" of cubism, minimalism and abstraction. These layers of industrial and subcultural experience are the matter that makes Varna a big and global city with its unlit and doubting modes of existence. Researching and experiencing the environment of the apartment, its surroundings and the sea, he artists build their own way of inhabiting the city as an ultimate mode of existence. They put their aesthetical sign, lost in the memory of the city.

Nowadays the sea of Varna is shared with war, whose pieces float with the sea currents. The refugees of war, like the artists of the occasional camping, are out of the window display and inhabit temporarily the same class of occasional habitation. This fact of life inevitably leaves its nuance on an occasional camping.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

The project is being realized with financial support by Culture Fund Varna Municipality in partnership with ReBonkers, Varna and ЗА{обичайте}София (KnowSofia).


Association for Contemporary Art and Culture - ESKIMO www.eskimogroup.org
Occasional Pistolet as a form of Pistolet Gallery www.facebook.com/pistoletgallery
103 Boyanski Vodopad Str, Sofia 1404, Bulgaria
Leda Ekimova: curator, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Vyara Vladimirova: public relations, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 

07 ноември 2022

документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

Представят документален филм

 

ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

КАТЯ ГЕЦОВА

 

Идеен проект

ГАЛИНА ТОДОРОВА

 

Заповядайте на 10.11. 2022 в галерия Аросита от 18,00 ч.

София, ул. Врабча 12 Б

 

На представянето на документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО, за творческия път на Катя Гецова по идея на Галя Тодорова.

Филмът е реализирана от известния режисьор живеещ в Прага, Константин Карагеоргиев. Спонсори са Българският културен институт в Прага и Валери Андреев.

В този филм се отбелязва 32 годишен юбилей на най-дълго действащата частна галерия Аросита. Основатели са Катя и Колю Гецови.

Катя Гецова е сред най-известните имена в сферата на художествено стъкло, а Колю Гецов е известен със своите декоративни пластики, мозайки , стенописи из цялата  страна. Росица Гецова ръководи и организира над 550 изложби и превръща галерията във водеща институция за съвременно изкуство в България.  Тя работи с нетрадиционни форми, открива и подпомага млади непознати автори. Стъклото е водещо начало за Катя Гецова, ето защо тя организира първия по рода си Международен фестивал на стъклото 2010 г, като следващите са през две години. Българската публика беше запленена от представените изложби, лекции, уъркшопи, семинари и то не само в София.

Сценарий: Константин Карагеоргиев, Креативен Продуцент: Ян Чумлек, Екеп:  Давид Матрас, Камелия Илиева, Ивана Хорка, Мартин Кибал, Габриел Урбанек, Стефан Гецов

Втори оператор: Ян Райниш, Музика: Радка Карагеоргиева, Марцела Бурианкова, Никола Карагеоргиев, Монтаж: Красимира Величкова, Камера и Режисьор : Константин Карагеоргиев

Благодарим за финансовата подкрепа

на

Валери Андреев,

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

2021


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

13 октомври 2022

Асен Янев_KOMM WORTГалерия Аросита

Представя

Асен Янев_KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Вернисаж: 20 октомври, 18:00 ч
Галерия "Аросита", ул. Врабча 12 Б, София

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…" _Хорхе Луис Борхес

През 1949 г. аржентинският писател Хорхе Луис Борхес публикува разказа „Алефът". Сюжетът се върти около една мистична точка - Алефa - която по ирония на съдбата се намира в мазето на един поет любител и познат на разказвача. От това място, твърди поетът, човек може да види всички части на Вселената едновременно и от всички възможни перспективи. Погледът през Aлефа поражда у зрителя усещането за вездесъщност и всезнание. И така при Борхес поетът се поддава на манията, че може да обхване целия свят. Смята себе си за интимен познавач на събития, случки и хора, които съществуват далеч и независимо от него.

Предусещащ, почти пророчески, изглежда разказът на Борхес днес в контекста на цунамито от кадри, които ни връхлитат всеки ден. В крайна сметка погледът в Алефа, който се опитва да обхване целия свят, по удивителен начин наподобява днешния ни поглед в World Wide Web и социалните медии.

Невъобразимо, гласи тревожната констатация на фона на бързо нарастващия поток от разтърсващи, драматични, а често и тривиални кадри. C главоломна скорост впечатленията изпреварват възприятието. Показвайки ни кадри на все още необхванатото и неотразеното с думи. Кадри, насочени към нашето внимание, но не и към нашата преценка. Преобладава еднo настояще на откъслечни събития, теми и хора. Eднo настояще, създаващо един „прекрасeн нов ‚медиен-свят'" с все по-активното участие на частни лица.

Често това са кадри, направени на мястото на събитието и споделени непосредствено след това в World Wide Web и социалните медии. Споделяне, преодоляващо граници, континенти и езикови бариери. Споделяне, показващо лъчезарни лица и спиращи дъха природни пейзажи, щастливи суперзвезди и сладки животинчета. Споделяне, показващо също така войни и народни въстания, природни бедствия и страдащи хора, победоносни политици и окървавени войници, рушащи се къщи и опустошени местности.

Отново и отново ни се поднасят тези кадри. Отново и отново ние ги гледаме. Времето се превръща в безкраен цикъл. Но не представлява ли това показване само едно отдръпване назад към първобитните времена? Bремена, когато ниe хората все още не сме умеели да посрещаме света с помощта на езика? Когато само сме сочели към него, без да можем да го тълкуваме?

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…", гласи трезвото заключение на Борхес и неговата поанта. Погледът, който се опитва да обхване целия свят, се оказва илюзорен. Поетът си остава също толкова далеч от света, колкото и самотният зрител пред екрана. Този поглед не ни доближава до света. Нито пък гo прави по-разбираем за нас.

Ако искаме да избегнем заблудата на тоталното настояще, то ние трябва да изострим собственото си възприятие за света и за времето. Нашият разум, нашето мислене и нашият език не са в състояние да обхванат всичко наведнъж. Необходимо ни е време, за да структурираме потока от кадри, данни и информация, да ги преценим и да ги подредим в една логична последователност. Необходимо ни е време, за да поставим контекстуалната рамка, да осъзнаем и систематизираме възаимовръзкитe. Също така ни е необходимо време, за да намерим смислени думи и да формулираме изречения. Ако не отделим това време, рискуваме да се озовем, както казва Хайнер Мюлер, в „...бялата картина... след края на емисията...", в която целият езиков свят се размива - в абсолютното безмълвие.

(тeкcт: Асен Янев)

________

Асен Янев, роден в Cофия; завършва изкуство и медийни науки, история и политология в Университета в Констанц/Германия; понастоящем живее в Базел/Швейцария. Асен Янев е мултидисциплинарен артист, който работи с различни медии, включващи фотография, колаж, рисунка и живопис. B работите си той изследва механизмите на медийна репрезентация както и двусмислеността и конструирането на човешката идентичност. Фокусът е върху въпроси на индивидуални и колективни трансформации, памет и преходност, многообразие и миграция, лични и колективни митове.

 

Arosita Gallery

presents

Assen Janev _KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Opening: October 20, 6:00 p.m
"Arosita" Gallery, 12 B Vrabcha Street, Sofia

 

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me..." _Jorge Luis Borges

1949, the Argentine writer Jorge Luis Borges publishes the story „The Aleph". The plot revolves around a mystical point - The Aleph - which is ironically located in the basement of an amateur poet and acquaintance of the narrator. From here, according to the poet, you can see all parts of the universe at the same time and from all perspectives. The view through the aleph gives the viewer the feeling of omnipresence and omniscience. And so the poet in Borges succumbs to the delusion that he can grasp the whole world. He considers himself an intimate connoisseur of events, things and people that exist far away and independently of him.

Borges' story seems to us today anticipatory, almost prophetic, in view of the tsunami of images that breaks over us every day. After all, the view into the Aleph, which tries to grasp the whole world, shows great similarities in an amazing way with our view into the World Wide Web and the social media today.

Unimaginable, is the agonizing thought in view of the rapidly increasing flood of stirring, dramatic often also trivial images. With breakneck speed, impressions rush ahead of comprehension. Show us images of what has not yet been captured and reflected in words. Images that address our attention, but not our judgment. There is a total presence of decoupled events, themes, people. A present that creates a „brave new ‚media world'" with increasing participation of private users.

Often, these are pictures taken at the scene of the event and shared immediately afterwards on the World Wide Web and social media. A sharing that transcends borders, continents and language barriers. A sharing that shows us beaming faces and breathtaking nature shots, happy stars and cute baby animals. A sharing, however, that also shows wars and popular uprisings, natural disasters and suffering people, victorious politicians and bloodied soldiers, collapsing houses and devastated landscapes.

Again and again we are presented with these images. Again and again we look at them. Time becomes an endless loop. But doesn't this showing just represent a throwback to primitive times? To a time when people had not yet learned to face the world with language? When we could only point to the world without being able to interpret it?

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me...", is Borges' sobering conclusion and punch line. The view that seeks to grasp the whole world proves illusory. The poet remains just as distant from the world as the lonely viewer in front of the screen. This view does not bring us closer to the world. Nor does it make it any easier for us to understand.

If we want to escape the delusion of a total presence, we should sharpen our own perception of the world and of time. Our mind, our thinking and our language are not able to grasp everything at once. We need time to structure the flood of images, data and information, to weigh them up and put them in a meaningful sequence. We need time to set the contextual framework, to understand and classify the connections. Likewise, we need time to find meaningful words and formulate sentences. Should we not take this time, we run the risk of finding ourselves, as Heiner Müller says, in the „...white noise ... after the end of the broadcast..." in which all language fails - in absolute speechlessness.

(text: Assen Janev)

________

Assen Janev, born in Sofia, studied art and media sciences, history and political science at University of Konstanz/Germany; currently based in Base/Switzerlandl. Assen Janev is a multidisciplinary artist working in a variety of media including photography, collage, drawing and painting. He explores the mechanisms of medial representation and the ambiguity and construction of human identity. The focus is on questions of individual and collective transformations, memory and transience, diversity and migration as well as personal and collective myths.

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks