contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

18 декември 2011

Галерия Сариев: Дупка в паркета / изложба на Сашо Стоицов / 20 декември 2011 - 3 февруари 2012

English version below
____


Галерия Сариев, Пловдив
представя:

Дупка в паркета
Сашо Стоицов

20 декември 2011 - 3 февруари 2012
Откриване: 20 декември 2011, 19:00 часа, Галерия СариевСамостоятелната изложба „Дупка в паркета" на Сашо Стоицов в Галерия
Сариев през декември 2011 година насочва вниманието и запознава с  този
емблематичен, но не дотолкова познат български творец от изкуството на
Прехода. С изложбата Галерия Сариев цели за направи кратък опознавателен
профил на автора чрез негови знакови произведения от началото на 80-те
години на ХХ век, някои от тях непоказвани, до съвсем нови творби от
2011 година. Изложбата носи името на една от най-запомнящите се,
скандална за времето си творба - „Дупка в паркета", 1989 година.
Работата е правена за изложбата „11,11,89" в Благоевград и представя
паркет с изрязана дупка в средата, според думите на автора
интерпретираща „пробива в системата, паркетния комунизъм и уеснафяването".

В текста към изложбата „Дупка в паркета" в Галерия Сариев, д-р Мария
Василава пише: "Вече 30 години Сашо Стоицов присъства в изкуството някак
безшумно, стъпвайки почти на пръсти, но понякога именно това ходене на
пръсти оставя по-дълбоки следи. Няма друг автор от неговото поколение,
който толкова се е променял и толкова е останал верен на себе си. На
границата на 70-те и 80-те години на 20. век той се появява с големи
фотореалистични композиции, които се отличават със своята хладна
отстраненост. Самата техника – използване на фотоапарат, диапроектор,
линия, лепенка, пръскане, изглежда почти богохулно във време, което
възхвалява силата на ръкотворчеството...

Оттук е съвсем естествено, че Сашо Стоицов попада в авангарда на
концептуалните действия на прага на прехода. Той не само участва в
най-емблематичните за периода изложби, но и организира някои от тях като
скрит лидер на „Група Благоевград". В работите, които създава по това
време: „Бум в енергетиката", 1988, „Домашна екология", 1988, „Дупка в
паркета", 1989, има много политика и социална рефлексия. Те са свързани
с драматичните идеологически промени и трагичното икономическо
положение. В началото на 90-те той развива аукционистките, социално
критически действия по-посока на по-задълбочен анализ на миналото...
Сашо Стоицов е единственият, който намира смисъл и мотивация да се
занимава с миналото и неговата визуална риторика...

След заминаването си за Ню Йорк през 1998 г., той се появява почти
неочаквано в България с изложбите си „Природно" в НХГ, 2004, и
„Водопад", 2005. Те само на пръв поглед изглежда, че нямат нищо общо с
предишното му развитие. Наистина материалът е различен – стереопорен
картон, цветни хартии и скочове, които изграждат триизмерни
форми-имитации на природни елементи. Към това се прибавят и
нежно-небрежни рисунки с цветни моливи. Като цяло впечатлението е за
минималистичност, но и за бутафорност. Една паралелна реалност, която
много напомня портретите от серията „Програма" именно в поставянето на
граница между видимото и ирационалното. Сашо Стоицов и сега се възползва
от специфичното си, ненатрапчиво чувство за хумор, което някак по детски
наивно си играе със света наоколо. Така и като на шега започва да пише
своите кратки поеми върху табло за обяви в един нюйоркски бар, които се
превръщат в проникновени наблюдения на околния живот без показно да
претендират за това. Промяната или по-скоро развитието му проличава и в
съпоставянето на две работи „Дупка в паркета", 1989 (паркет), и
„Паркет", 2011 (пенокартон). Първата е създадена в болезнената реалност
в годината на прехода и символизира именно това – пробивът в системата и
всички последствия от това. Втората е създадена в привидно уютната
действителност на Ню Йорк и оставя вкус за нещо временно, маскирано в
цветовете на клоунадата, но изначално обречено и преходно. Колкото по
думите на автора тя да внася „ведрост от сегашното време", в известен
смисъл поставя под съмнение и него. Работата е много типична за
способността на Сашо Стоицов да ни провокира да мислим, като ни оставя с
впечатлението, че просто се забавляваме."

Самостоятелната изложба „Дупка в паркета" на Сашо Стоицов в Галерия
Сариев освен едноименната работа, показва и събира други споменати
творби от този период: голямоформатните живописни платна във
фотореалистичен стил: "Едно семейство", 1979, "Програма Андрей", 1980,
"Програма Братанов", 1980. Четири от творбите в изложбата на Сашо
Стоицов са правени през 2011 година като всички са изпълнени в
пенокартон: „Паркет" - работа за стена, две „Поеми" и „Снимка" -
бутафорна реплика на „Едно семейство" от 80-те.


Показването на творчесвото на Сашо Стоицов в контекста на неговото
развитие от 80-те години на ХХ век до 2011 е част от политиката на
галерията за представяне на българското съвременно изкуство като
исторически процес за търсене на собствена територия. Политика,
започнала с изложбата „На Ръб Идеалът" през 2009 година, посветена на 20
годишнината от създаването на емблематичната пловдивска авангардна група
„Ръб".


---

Сашо Стоицов е роден през 1952 година в Благоевград. Завършва
Националната художествена гимназия, София през 1973 година. Участва в
първите прояви на  на т.нар. неконвенционални изкуства в България. От
1998 година живве и работи в Ню Йорк. Сред най-значимите му
самостоятелни изложби са: „Акрилни творби", галерия Аросита, София
(2010); „Fly", галерия  Аросита, София (2008); „Водопад", Софийска
градска художествена галерия (2006); „Природно", Национална художествена
галерия, София (2004); „Mosholu PKWY", галерия Мач бук, Ню Йорк (2003); 
„Саксофонист в банята", галерия АТА-Рай, София (1996); „Източни
миниатюри", Национална художествена галерия, София (1996); „Знаци",
галерия ХО, Берлин (1996). Негови произведения са в колекцията на
Софийска Градска Художествена Галерия, в частни колекции в България и
чужбина. Носител е на наградата на М-Тел за съвременно изкуство
(2007).     

_________Sariev Gallery, Plovdiv
presents:

A hole in the parquet
Sasho Stoicov

December 20, 2011 – February 3, 2012
Opening: December 20, 2011, 19:00h, Sariev GallerySasho Stoicov's solo exhibition "A hole in the parquet" at Sariev
Gallery in December 2011 calls our attention and introduces this not so
well-known, but emblematic Bulgarian artist from the Transition period.
Sariev Gallery's intent with this exhibition is to make a short
presentational profile of the artist through his most characteristic
works from the beginning of 1980's, some of them were never shown and
some are completely new from 2011. The title of the exhibition is that
of the most memorable and scandalous of its time artwork – "A hole in
the parquet", 1989. This work was created for the exhibition "11, 11,
89" in Blagoevgrad and represents a piece of parquet floor with a cut
off hole in the middle, in the artist's words interpreting "the break in
the parquet communism and the rise of the philistine class".

In her text for the exhibition "A hole in the parquet" at Sariev
Gallery, Maria Vasileva, Phd, writes:
For 30 years now Sasho Stoicov has been present in art somewhat
silently, stepping almost on his toes, but sometimes it is this
tiptoeing that leaves deeper traces. There is no other artist from his
generation who has been changing so much and yet lived up to his own
expectations. On the border between the 1970's and 1980's he appeared
with big photo-realistic compositions which stood out with their cold
retreat. The technique he used – camera, slide projector, a ruler, a
sticker – looked almost blasphemous in a time when the handwork was
highly praised. …
From that point it's fully expectable that Sasho Stoicov found himself
in the avant-garde of the conceptual activities on the brink of the
transition. Not only did he participate in the most emblematic
exhibitions of this period, but he also organized some of them as a
hidden leader of "Blagoevgrad Group".  There is a lot of politics and
social reflection in the works he created during that time: "Energy
Boom", 1988, "Home ecology", 1988, "A hole in the parquet", 1989. They
are connected with the dramatic ideological changes and the tragic
economic situation. In the beginning of the 1990's he developed auction
based, socially critical activities aimed at a more profound analysis of
the past. He was doing that through the symbols (five-pointed star,
pickaxes, shovels) in his paintings, wooden plastic works, water-colours
- all with icon or eastern miniature stylistic; through ironical
sacralisation – the tools of labour turned into gilded icons and altars
- or through enlarging the motive so much that it loses its image and
its concrete message. Sasho Stoicov is the only one who found the
meaning and motivation to deal with the past and its visual rhetoric.

After leaving for New York in 1998 he appeared almost unexpectedly in
Bulgaria with his exhibitions "Naturally" at the National Art Gallery,
2004, and "Waterfall", 2005. At first sight they look completely
disconnected from his previous development. Indeed, the work material is
different –expanded polystyrene, colourful paper and scotch that build
up three-dimensional imitation forms of natural elements. With added
delicately negligent colour pencil drawings. The overall impression is
minimalist but also dummy. It's a parallel reality which reminds a lot
of the portraits from the "Programme" series, namely in the border
between the visible and irrational.
Sasho Stoicov continues to take advantage of his specific, non-obsessive
sense of humour which plays with the world around in somewhat naïve,
childish manner. In the same way, as a joke, he started to write his
short poems on a notice board in a New York bar, which later turned out
to be penetrating, unpretentious observations on the world around. The
change or rather the progress in his art becomes more visible in
comparing two of his works "A hole in the parquet", 1989 (parquet), and
"Parquet" 2011 (foam board). The first was created in the sensitive
environment of the year of transition and symbolizes exactly this – the
breakthrough in the system and all the consequences that followed. The
second one was created in the seemingly comfortable reality of New York
and leaves a sense of something temporary, disguised in clown's colours,
but initially doomed and transient. The artist may say that it brings
"serenity from the present day", but in a way it casts suspicion on it.
This is a typical work that shows Sasho Stoicov's ability to make us
think by leaving the impression that we are just having fun.

Besides the homonymous work "A hole in the parquet" the solo exhibition
at Sariev Gallery also shows and brings together other mentioned works
from this period: the big-sized paintings in photo-realistic style: "One
family", 1979, "Andrei Programme", 1980, "Bratanov Programme", 1980.
Four of the works from this exhibition were created in 2011, all in foam
board: "Parquet" – wall installation, two "Poems" and "A photograph" –
dummy replicas of "One family" from the 1980's.


Exhibiting the work of Sasho Stoicov in the context of his development
from the 1980's until 2011 is part if the gallery's policy to present
Bulgarian contemporary art as a historical process in search of its own
territory. This strategy began with the exhibition "At the edge of the
Ideal" in 2009 which was dedicated to the 20th anniversary of the
emblematic avant-garde group from Plovdiv "Edge".


---

Sasho Stoicov was born in 1952 in Blagoevgrad. He graduated from The
National Art Academy in Sofia in 1997. He participated in the first acts
of the so-called unconventional arts in Bulgaria. He has been living in
New York since 1998. Among his most notable independent exhibitions are:
"Acrylic works", Arosita Gallery, Sofia (2010); „Fly", Arosita Gallery,
Sofia (2008); "Waterfall", Sofia City Art Gallery (2001);  "Naturally",
National Art Gallery, Sofia (2004); „Mosholu PKWY", Match Book Gallery,
New York (2003); "Saxophone player in the bathroom", ATA-Rai Gallery,
Sofia (1996), "Eastern miniatures", National Art Gallery, Sofia (1996),
"Signs" XO Gallery, Berlin (1996). His artworks are part of the Sofia
City Art Gallery collection, also of private collections in Bulgaria and
abroad. He was awarded with the prize of M-Tel for contemporary art (2007). 

 

--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 221 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva

www.facebook.com/sariev.gallery

09 декември 2011

Oleg Mavromatti i Boryana Rossa in in Adam Zaretsky's The Vivoarts School for Transgenic Aesthetics Ltd.

Ако сте в Антверпен може да видите изложбата "VASTAL: The Vivoarts School for Transgenic Aesthetics Ltd." 

http://www.verbekegallery.com/exhibitions.html

 във VERBEKE Gallery 

с куратор Адам Заретски, в която Олег Мавроматти и аз участваме с пърформанса "Слуги на народа" 2009. 

http://www.verbekegallery.com/adam-zaretsky-body-alterity-lab.html


VASTAL: 
The Vivoarts School for Transgenic Aesthetics Ltd. 

08.12.2011 - 21.01.2011 
Opening 08.12.2011, 18.00 
Ground floor

VASTAL 
The Vivoarts School for Transgenic Aesthetics Ltd.: 
Towards a Public Practice of Intentional Genetic Modification (IGM)

Ecology and EcoArt, Ethology and Animals in Art, Embryology and Mutagenic Art, Gastronomy and Edible Art, Tissue Culture and Disembodies Flesh Art, Bioinformatics and DNA Literary Studies and Physiology and Body Art.

VASTAL, The VivoArts School for Transgenic Aesthetics Ltd. was formed in 2009 in order to make hand-on biotechnology labs more accessible to the public and to teach do-it-yourself genetic engineering of the human germline.

Each lab is posited as having one goal, merely the production of living artistic projects. Engineering anatomy as an art studio practice is documented through experiments in: ecological art anomalies, culinary art extravagances, tissue culture art, subjective beings in need of art as enrichment, bioinformatics art, transgenic embryo sculpting and body-based performance art.

DIY hands-on biotechnology labs work: 
a. to enhance public comprehension of the process of transgenesis through hands-on experience that emphasizes the relationship between safety, aesthetics, and responsibility implicit in this field. 
b. to give public access and personal insight towards an interpolation of the desires and paraphilias that drive intentional difference production in the genealogical sense. 
c. to aid in academic understanding by contributing new knowledge based on the socio-cultural and ecological reverberations that gene insertion and IGM transgenic alteration of the human genome brings into our lived experience.

VASTAL's labs:

Art for Non-humans Lab 
Transgenic Embryology Lab 
Body Alterity Lab 
(De)Mystified Bioinformatics Lab 
Tissue Culture Sculpture Lab 
Hybrid DNA Isolation Lab 
Seed Bombing Lab

VERBEKE Gallery 

Leopold de Waelstraat 37 2000 Antwerp 
Belgium

Opening hours 
Thursday - Saturday, 2pm - 7pm

Contact 
Simon Delobel 
            +32 (0)493 07 81 53       


--
re.act.feminism #2

Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz

Oct 7th 2011 / Jan 12th 2012 www.reactfeminism.org05 декември 2011

FUNERAL - Alex Prtroff - Dec 10

ПОГРЕБЕНИЕ
Алекс Петров
10 - 29 декември 2011; откриване 19 h
ПИСТОЛЕТ, Раковски 122

погребваме старото и мумията му ни преследва с хеликоптер.носете си траурните костюми, надгробните камъни, дозите, диагнозите, спринцовките, хапчетата, патронките, патрондашите, прашките, виденията, оцъклените погледи, халюцинациите, шумовете в ушите, гласовете в главата, светът върви към пропаст - скачайте.
присъствието задължително. за вашето анти настроение ще се погрижат още - иво цанов, васил прасков, лъчезар лозанов, добринка корчева, данаил досев, раймонд краев и др.
музика: ради николов.
с подкрепата на ДАУХАУС
***
English

FUNERAL
Alex Petroff
10 - 29 Dec 2011
PISTOLET, 122 Rakovski Str, Sofia

we bury the old and it's after us on a helicopter.
bring your black clothes, grave stones, doses, diagnosis, squirts, pills, your tiny bullets and bandoliers, slings, visions, glassy gazes, hallucinations, ear noises, head voices, world's headed for a chasm - go jump.

attendence due. your anti mood will be supported also by ivo tsanov, vassil prashkov, luchezar lozanov, dobrinka korcheva, danail dossev, raimond kraev etc.
music by radi nikolov
supported by DAUHAUS

***
additional message:
Dear friends, believe it or not I did some promotional labour (!!) and started uploading archives in pistolet's facebook page, which was a tottal nessecity since pistiolet's website is off for more than a year now... so be good fans and click the "like" button! You may also like the page of Chaika and the joint one together with Ham&eggs and Carevitsa.
you may have heard the rumours of closing the venue. Might be true... a wierd opportunity came out just the other day so there is a tiny chance to work out. No bothers anyway. As Gerginov sais: "There will be bread, there will be future!"!

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks