contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

14 декември 2022

 


ОЩЕ СА ТУК: КРАТЪК ФИЛМ ЗА ЕДНА ИЗЛОЖБА

Прожекция и представяне
20.12.2022 от 11.00 часа
Университетски театър; НБУ

Камери регистрират откриване на изложба. Мястото – галерия „Кредо Бонум”, София.  Датата е 01.05.2022. Авторът присъства. Гости и случайни минувачи. Говори проф. Станислав Памукчиев. Открива Весела Ножарова – галерист и домакин на събитието.

„Още са тук“ може да се определи като документ за една проспективна изложба – изложба с фокус върху перспективата. Тя показва не част от миналото, а нещо предстоящо, което носи със себе си времената.

„Още са тук“ запечатва 13 непоказвани фигури от чугун, създадени от Занков през последните няколко години. Чугунът е обратното на пластилина – материала, чието име използваме, когато искаме да назовем пластичността и ковкостта на хората в капаните на обществената принуда. Изгорени, желанията и мечтите остават в миналото, но като негатив. Бъдещето е възможно само ако миналото е мислено като огнено раздиране на пространството, а времето –винаги памет за извършено травматизиране.

Но „Още са тук“ са и 13 стоп кадъра на актуално лично състояние. 13 маски на замръзнала в изгореното желязо творяща и страдаща персона. Не само фигури, а и застинали състояния, уловени гледки като в прорязана от светкавици нощ. Фигури на невъзможното бягство – сякаш в метал са реконструирани ужасените тела на жителите на Помпей като контрапункт на дошлите на откриването зрители.

Камера:  Петър Петров / Андрей Аспарухов

Музика: Георги Арнаудов

Анимация и монтаж: Венцислав Занков

С подкрепата на: Национален фонд култура, https://ncf.bg/bg25 ноември 2022

OCCASIONAL CAMPING remaining eventstext in English below


/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
ескимо
&
Случаен
Пистолет

представят:


СЛУЧАЕН КЪМПИНГ 2022
някъде във Варна

Последни дни на изложбата СЛУЧАЕН КЪМПИНГ с Александър Гергинов (BG), Анна Хермс (DE), Ирина Валкова (DE), Карин Фошар (FR/A), Квета Казмукова (SK/DE), Леда Екимова (BG), Миряна Михайлова (BG/USA), Станимир Генов (BG), Стела Василева (BG)

Финисаж на 27.11.2022 със звукова инсталация на E.U.E.R.P.I. от 18ч., https://www.miriankolev.com/bg. Посещения по договорка: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: мултимедийна инсталация с документация от къмпинга
РеБонкерс, ул. Барутен Погреб 4, Варна
работно време: понеделник – събота, 16 – 20 ч.

Проектът СЛУЧАЕН КЪМПИНГ ситуира художници от България и чужбина в един случаен, най-обикновен панелен апартамент във Варна, разположен стратегически между 3 индустриални зони, гробище и затвор. Процесът на концептуализиране/романтизиране на обикновеното, индустриалното и субкултурното в контекста на огромния по заряд символ, който представлява морето, разкрива чуждо в туристическия контекст лице на Варна, което присъства неизбежно, уловило историята на модерността – от мултикултурната основа, останала от Османската империя, през гигантския скок към европеизация на царска България, в т.ч. индустриализация, академично развитие на икономическата наука, провеждане на индустриални изложения, през тежката промишленост и урбанизация на комунизма, когато монументални конструкции на човешки съдби са групирани в крайни квартали. Индустрията и морето са неизбежно свързани в общ организъм, който задава битието на всичко останало – ежедневния режим на работа и почивка, Лилиев, Вапцаров, кварталния рапър, певицата от ресторанта, последния пънкар; странните хора и моряци, които внасят нелегално музика през комунизма; художниците, които, пак през комунизма, рисуват индустриални пейзажи (първа от които е варненката Мария Столарова), в опит за бягство към "упадъчния формализъм" на кубизма, минимализма и абстракцията. Тези пластове индустриално и субкултурно преживяване са материята, която прави Варна голям и глобален град, със своите неосветени нееднозначни опитности. Изследвайки и преживявайки средата на жилището, околностите и морето, авторите изграждат собствен начин на обитаване на града като единствен екзистенциален метод. Поставят своя естетически знак, изгубен в паметта на града.

В днешния ден морето на Варна е споделено с война, чиито парчета се носят по морските течения. Бежанците от войната, както и художниците от случайния къмпинг, са извън витрината на Варна и обитават временно същия клас случайни жилища. Този факт от живота неизменно оставя оттенък в един случаен къмпинг.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Фонд Култура на Община Варна в партньорство с РеБонкерс, Варна и ЗА{обичайте}София.

Сдружение за съвременно изкуство и култура - ЕСКИМО www.eskimogroup.org
Случаен Пистолет като форма на Галерия Пистолет www.facebook.com/pistoletgallery
Боянски водопад 103, София 1404, България
Леда Екимова: куратор, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Вяра Владимирова: връзки с обществеността, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 


===
English

/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
/   /   /   /   /  
eskimo
&
Occasional
Pistolet

present:

OCCASIONAL CAMPING 2022
somewhere in Varna
Final days of the exhibition Occasional Camping with Alexander Gerginov (BG), Anna Herms (DE), Irina Valkova (DE), Karine Fauchard (FR/A), Kveta Kazmukova (SK/DE), Leda Ekimova (BG), Miryana Mihaylova (BG/USA), Stanimir Genov (BG) and Stela Vassileva (BG).

Finissage on 27.11.2022 with sound installation by E.U.E.R.P.I. starting at 18h, https://www.miriankolev.com/bg. Visits by appointmnet: info@eskimogroup.org, 0898471467

26.11 – 5.12.2022 Occasional Camping Replayed: multimedia installation with documentation from the camping
ReBonkers, 4 Baruten Pogreb Str, Varna
open: Monday to Saturday, 16 – 20 h.

The project OCCASIONAL CAMPING situates artists from Bulgaria and abroad in an occasional, most ordinary panel apartment in Varna, located strategically between 3 industrial zones, a cemetery and a prison. The process of conceptualizing/romanticizing of the ordinary, the industrial and the subcultural in the context of the hugely charged symbol that is the sea, reveals a face of Varna which, alien to the touristic context, is inevitably present, capturing the history of modernity – from the multicultural base remaining of the Ottoman Empire, through the gigantic leap towards europeanization of royal Bulgaria, including early industrialization, academic development of economic science, organizing of industrial fairs, through the heavy industrialization and urbanization of communism that grouped monumental constructs of human destinies into peripheral districts. The industry and the sea are connected inevitably in a joint organism that defines the existence of everything else – the everyday regime of work and rest, Liliev, Vaptsarov, the ghetto rapper, the restaurant singer, the last punk; the weird people and sailors who import illegally music during communism; the artists who, again during communism, paint industrial landscapes (first of which is the Varna-born Maria Stolarova) in a fugitive attempt towards the "decadent formalism" of cubism, minimalism and abstraction. These layers of industrial and subcultural experience are the matter that makes Varna a big and global city with its unlit and doubting modes of existence. Researching and experiencing the environment of the apartment, its surroundings and the sea, he artists build their own way of inhabiting the city as an ultimate mode of existence. They put their aesthetical sign, lost in the memory of the city.

Nowadays the sea of Varna is shared with war, whose pieces float with the sea currents. The refugees of war, like the artists of the occasional camping, are out of the window display and inhabit temporarily the same class of occasional habitation. This fact of life inevitably leaves its nuance on an occasional camping.

http://www.occasionalcamping.eskimogroup.org/

The project is being realized with financial support by Culture Fund Varna Municipality in partnership with ReBonkers, Varna and ЗА{обичайте}София (KnowSofia).


Association for Contemporary Art and Culture - ESKIMO www.eskimogroup.org
Occasional Pistolet as a form of Pistolet Gallery www.facebook.com/pistoletgallery
103 Boyanski Vodopad Str, Sofia 1404, Bulgaria
Leda Ekimova: curator, +359 898 471 467, occasional_pistolet@abv.bg
Vyara Vladimirova: public relations, +359 892 755 195, v.vladimirova@me.com 

07 ноември 2022

документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

Представят документален филм

 

ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО

КАТЯ ГЕЦОВА

 

Идеен проект

ГАЛИНА ТОДОРОВА

 

Заповядайте на 10.11. 2022 в галерия Аросита от 18,00 ч.

София, ул. Врабча 12 Б

 

На представянето на документалния филм ВСЕЛЕНА ОТ СТЪКЛО, за творческия път на Катя Гецова по идея на Галя Тодорова.

Филмът е реализирана от известния режисьор живеещ в Прага, Константин Карагеоргиев. Спонсори са Българският културен институт в Прага и Валери Андреев.

В този филм се отбелязва 32 годишен юбилей на най-дълго действащата частна галерия Аросита. Основатели са Катя и Колю Гецови.

Катя Гецова е сред най-известните имена в сферата на художествено стъкло, а Колю Гецов е известен със своите декоративни пластики, мозайки , стенописи из цялата  страна. Росица Гецова ръководи и организира над 550 изложби и превръща галерията във водеща институция за съвременно изкуство в България.  Тя работи с нетрадиционни форми, открива и подпомага млади непознати автори. Стъклото е водещо начало за Катя Гецова, ето защо тя организира първия по рода си Международен фестивал на стъклото 2010 г, като следващите са през две години. Българската публика беше запленена от представените изложби, лекции, уъркшопи, семинари и то не само в София.

Сценарий: Константин Карагеоргиев, Креативен Продуцент: Ян Чумлек, Екеп:  Давид Матрас, Камелия Илиева, Ивана Хорка, Мартин Кибал, Габриел Урбанек, Стефан Гецов

Втори оператор: Ян Райниш, Музика: Радка Карагеоргиева, Марцела Бурианкова, Никола Карагеоргиев, Монтаж: Красимира Величкова, Камера и Режисьор : Константин Карагеоргиев

Благодарим за финансовата подкрепа

на

Валери Андреев,

Българският културен институт в Прага

и

Константин Карагеоргиев

2021


Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

13 октомври 2022

Асен Янев_KOMM WORTГалерия Аросита

Представя

Асен Янев_KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Вернисаж: 20 октомври, 18:00 ч
Галерия "Аросита", ул. Врабча 12 Б, София

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…" _Хорхе Луис Борхес

През 1949 г. аржентинският писател Хорхе Луис Борхес публикува разказа „Алефът". Сюжетът се върти около една мистична точка - Алефa - която по ирония на съдбата се намира в мазето на един поет любител и познат на разказвача. От това място, твърди поетът, човек може да види всички части на Вселената едновременно и от всички възможни перспективи. Погледът през Aлефа поражда у зрителя усещането за вездесъщност и всезнание. И така при Борхес поетът се поддава на манията, че може да обхване целия свят. Смята себе си за интимен познавач на събития, случки и хора, които съществуват далеч и независимо от него.

Предусещащ, почти пророчески, изглежда разказът на Борхес днес в контекста на цунамито от кадри, които ни връхлитат всеки ден. В крайна сметка погледът в Алефа, който се опитва да обхване целия свят, по удивителен начин наподобява днешния ни поглед в World Wide Web и социалните медии.

Невъобразимо, гласи тревожната констатация на фона на бързо нарастващия поток от разтърсващи, драматични, а често и тривиални кадри. C главоломна скорост впечатленията изпреварват възприятието. Показвайки ни кадри на все още необхванатото и неотразеното с думи. Кадри, насочени към нашето внимание, но не и към нашата преценка. Преобладава еднo настояще на откъслечни събития, теми и хора. Eднo настояще, създаващо един „прекрасeн нов ‚медиен-свят'" с все по-активното участие на частни лица.

Често това са кадри, направени на мястото на събитието и споделени непосредствено след това в World Wide Web и социалните медии. Споделяне, преодоляващо граници, континенти и езикови бариери. Споделяне, показващо лъчезарни лица и спиращи дъха природни пейзажи, щастливи суперзвезди и сладки животинчета. Споделяне, показващо също така войни и народни въстания, природни бедствия и страдащи хора, победоносни политици и окървавени войници, рушащи се къщи и опустошени местности.

Отново и отново ни се поднасят тези кадри. Отново и отново ние ги гледаме. Времето се превръща в безкраен цикъл. Но не представлява ли това показване само едно отдръпване назад към първобитните времена? Bремена, когато ниe хората все още не сме умеели да посрещаме света с помощта на езика? Когато само сме сочели към него, без да можем да го тълкуваме?

„… видях всички огледала на планетата и нито едно от тях не ме отрази…", гласи трезвото заключение на Борхес и неговата поанта. Погледът, който се опитва да обхване целия свят, се оказва илюзорен. Поетът си остава също толкова далеч от света, колкото и самотният зрител пред екрана. Този поглед не ни доближава до света. Нито пък гo прави по-разбираем за нас.

Ако искаме да избегнем заблудата на тоталното настояще, то ние трябва да изострим собственото си възприятие за света и за времето. Нашият разум, нашето мислене и нашият език не са в състояние да обхванат всичко наведнъж. Необходимо ни е време, за да структурираме потока от кадри, данни и информация, да ги преценим и да ги подредим в една логична последователност. Необходимо ни е време, за да поставим контекстуалната рамка, да осъзнаем и систематизираме възаимовръзкитe. Също така ни е необходимо време, за да намерим смислени думи и да формулираме изречения. Ако не отделим това време, рискуваме да се озовем, както казва Хайнер Мюлер, в „...бялата картина... след края на емисията...", в която целият езиков свят се размива - в абсолютното безмълвие.

(тeкcт: Асен Янев)

________

Асен Янев, роден в Cофия; завършва изкуство и медийни науки, история и политология в Университета в Констанц/Германия; понастоящем живее в Базел/Швейцария. Асен Янев е мултидисциплинарен артист, който работи с различни медии, включващи фотография, колаж, рисунка и живопис. B работите си той изследва механизмите на медийна репрезентация както и двусмислеността и конструирането на човешката идентичност. Фокусът е върху въпроси на индивидуални и колективни трансформации, памет и преходност, многообразие и миграция, лични и колективни митове.

 

Arosita Gallery

presents

Assen Janev _KOMM WORT

20.10-02.11.2022

Opening: October 20, 6:00 p.m
"Arosita" Gallery, 12 B Vrabcha Street, Sofia

 

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me..." _Jorge Luis Borges

1949, the Argentine writer Jorge Luis Borges publishes the story „The Aleph". The plot revolves around a mystical point - The Aleph - which is ironically located in the basement of an amateur poet and acquaintance of the narrator. From here, according to the poet, you can see all parts of the universe at the same time and from all perspectives. The view through the aleph gives the viewer the feeling of omnipresence and omniscience. And so the poet in Borges succumbs to the delusion that he can grasp the whole world. He considers himself an intimate connoisseur of events, things and people that exist far away and independently of him.

Borges' story seems to us today anticipatory, almost prophetic, in view of the tsunami of images that breaks over us every day. After all, the view into the Aleph, which tries to grasp the whole world, shows great similarities in an amazing way with our view into the World Wide Web and the social media today.

Unimaginable, is the agonizing thought in view of the rapidly increasing flood of stirring, dramatic often also trivial images. With breakneck speed, impressions rush ahead of comprehension. Show us images of what has not yet been captured and reflected in words. Images that address our attention, but not our judgment. There is a total presence of decoupled events, themes, people. A present that creates a „brave new ‚media world'" with increasing participation of private users.

Often, these are pictures taken at the scene of the event and shared immediately afterwards on the World Wide Web and social media. A sharing that transcends borders, continents and language barriers. A sharing that shows us beaming faces and breathtaking nature shots, happy stars and cute baby animals. A sharing, however, that also shows wars and popular uprisings, natural disasters and suffering people, victorious politicians and bloodied soldiers, collapsing houses and devastated landscapes.

Again and again we are presented with these images. Again and again we look at them. Time becomes an endless loop. But doesn't this showing just represent a throwback to primitive times? To a time when people had not yet learned to face the world with language? When we could only point to the world without being able to interpret it?

„...I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me...", is Borges' sobering conclusion and punch line. The view that seeks to grasp the whole world proves illusory. The poet remains just as distant from the world as the lonely viewer in front of the screen. This view does not bring us closer to the world. Nor does it make it any easier for us to understand.

If we want to escape the delusion of a total presence, we should sharpen our own perception of the world and of time. Our mind, our thinking and our language are not able to grasp everything at once. We need time to structure the flood of images, data and information, to weigh them up and put them in a meaningful sequence. We need time to set the contextual framework, to understand and classify the connections. Likewise, we need time to find meaningful words and formulate sentences. Should we not take this time, we run the risk of finding ourselves, as Heiner Müller says, in the „...white noise ... after the end of the broadcast..." in which all language fails - in absolute speechlessness.

(text: Assen Janev)

________

Assen Janev, born in Sofia, studied art and media sciences, history and political science at University of Konstanz/Germany; currently based in Base/Switzerlandl. Assen Janev is a multidisciplinary artist working in a variety of media including photography, collage, drawing and painting. He explores the mechanisms of medial representation and the ambiguity and construction of human identity. The focus is on questions of individual and collective transformations, memory and transience, diversity and migration as well as personal and collective myths.

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

04 октомври 2022

Fwd: Добромир Иван / НЕДОСТАТЪКЪТ Е ПРЕДИМСТВО

Галерия Depoo представя:

НЕДОСТАТЪКЪТ Е ПРЕДИМСТВО
Добромир Иван


4 - 14 октомври, 2022 г.
Откриване 4 октомври, 18:00ч.
(интерактивен пърформанс с бяло, розово и червено)

Изложбата "Недостатъкът е предимство" съдържа 7 принта и един, донякъде, обект. Извън това сведение може да се каже, че изложбата е отглас или ехо от разгръщането на по-голям проект, базиран в публичното пространство (с. Синеморец). Този проект е посветен конкретно на легендарния войвода Вълчан, паметта за който е особено добре запазена в Странджанско, независимо, че той е бил активен в обширни райони от населените с българи части на Османската империя в края на XVIII в. Референцията между настоящата изложба и проекта, чието развитие тече в другия край на страната навежда към спецификата на частния исторически случай. Един от най-легендарните войводи, пословичен обирджия и неформален възрожденец, закрилник на поробения род оставя в биографията си основно въпросителни. Роден е в … или в … или в …, починал в … или в … или другаде. Невъзможността да се фиксира легендата към фактите насочва към забележителната модалност на охудожествяването на личността, която, както проектът в неговата цялост ще напомни, е преди всичко дух и по-малко историография. Този похват е въведен в по-популярна експлоатация едва средата на XX век, в Германия, или в …, или в … или другаде.
Както казал Бойс на Добромир Иван, когато новодошлият студент от България още едва говорел немски: Недостатъкът е предимство.
Йово Панчев, септември 2022 г.
_________________
Добромир Иван е роден в гр. Чирпан, 1955 г.
Учил в Художествена академия в Дюселдорф при проф. Йозеф Бойс 1982 - 1986 г.
Посещавал учебни процеси в Италия, САЩ и Гърция.
Скулптор, основател на арт група "Метеора"
Скулптори и изложби на тема "Човечеството, история и въприятие"
Скулптори и изложби в цяла Европа от 1989 г.
Изложби и др.: Gallery Koroneuo / Athen, Gallery Tambouras / Athen, Gallery Lessedra / Sofia, Gallery Irida / Sofia, Gallery DOZA / Sofia, Vip-Park Golf Kulturzentrum Mattersburg, Bratislava, Nitra, Strassen, Worpswede.
Постоянни скулптурни инсталации в посолството ни в Тирана, Виена и Берн.
Живее и работи в Австрия и България.

НАСТОЯЩА ИЗЛОЖБА

Бранко Николов / МУХА / FLY / 20.09 - 02.10.2022

Facebook Facebook
Instagram Instagram
Website Website
Галерия Depoo, ул. Врабча 12б, София 1000, +359 888 703 168, 
работно време: понеделник – петък, 15:00-19:00 часа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.depoo.space
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Depoo gallery, 12b, Vrabcha str.,1000 Sofia,
working hours: Monday - Friday 15:00-19:00, Saturday, Sunday - by appointment

 
Copyright © 2022, Depoo, All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

--
ventsislav zankov
http://zankov.info

28 септември 2022

Изложба на Мариане Ланг за AYA Estate Vineyards


Галери "Аросита" представя

 

"Нюанси в бялото"

Изложба на Мариане Ланг за AYA Estate Vineyards

04.10 – 17.10. 2022
Куратор: Весела Ножарова

 

През големите стъклени витрини на строящата се сграда на AYA Estate Vineyards, нахлува светлина, а с нея и пейзаж със стройни лозови редове чертаещи вертикали и хоризонтали в далечината. В сградата въздуха е различен, светлината е осезаема, тя е основно действащо лице в спектакъла на появяващото се на стената произведение на изкуството.

В продължение на дни, художничката Мариане Ланг гравира върху една от стените на сградата растение, което разперва клони и листа на площ от 30 кв.м. Листата и клоните са издълбани в бялата стена и са със собствен релеф и форма. Те трептят от лъчите на светлина, променят формата и релефа си непрестанно, понякога изчезват и стават невидими, друг път релефът се превръща в барелеф, липсата на форма става форма сама по себе си.

Марианне Ланг (р. 1979) (
https://www.mariannelang.at/) е австрийска художничка развила своя характерен авторски стил на основната на рисунката. Тя рисува използвайки различни техники и медии, дълбок и висок печат, рисунки с молив и туш, създава сайтспецифик инсталации. Природата и взаимоотношенията и с архитектурата и пространството са сред основните теми на творчеството и. Пълзящите растения, рисунките издълбани с длето в стената, са едни от най-разпознаваемите и работи. През 2013 г. те се появяват за пръв път върху стените в интериора на музея Албертина във Виена. Там брашлян завзема старите стени, прорязвайки няколко пласта предишна боя. Тази работа все още стои върху тавана на музейния ресторант. Рисунка, правеща връзка между архитектурата на сградата и нейното предназначение. Художествен коментар върху историята на мястото и следите, които остава изкуството в него. 

Изложбата на Марианне Ланг "Нюанси в бялото" включва графики от серията House in the Open, фрагменти от работния процес около създаването на работата във винарната и видео документация заснета в началото на септември тази година от Калин Серапионов.


Работата на Марианне Ланг е първото произведение на изкуството, което става част от сградата на
AYA Estate Vineyards. То ще бъде последвано от други творби на български и международни художници, създадени специално за новата винарна. Има нещо много символично, че първото произведение на изкуството в AYA е именно растение. Цялата идея на art&wine проекта е концентрирана във връзката между производството на вино, изкуствотото и тяхното хармонично съжителство с природата, която е наоколо и която е първопричина на всички човешки усилия във винената долината.

 

AYA Estate Vineyards е винарна със собствен лозов масив в югозападна България, в землището на с. Хърсово. Сградата, заела мястото на хълма над лозята е дело на архитектурна група WhAT. Концепцията на AYA е да съчетава устойчиво вино производство, в забележителна архитектура постройка, в която може да се види съвременно изкуство от България и света.

 

 

Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

23 септември 2022

Fw: Open Call / Extended Deadline for Different Worlds 2022  The open call ends at midnight, September 30th, 2022.

  © Aaron Kimmig, Sanji, 2021, the last year's winner of the open call

Reminder:

DIFFERENT WORLDS 2022
10th International photo competition for young photographers from the
Central and East Europe (CEE).

Organised by Photon Gallery, the competition for young and emerging
artists in the field of contemporary art photography celebrates its 10th
anniversary this year. Over the past decade, it has evolved from a
national programme to an international competition involving 18
countries in Central and Eastern Europe, with a high number of entries
each year. In the second half of next year (2023), Photon Gallery also
plans to publish a jubilee publication featuring the selected finalists
from all ten editions of the Different Worlds competition. With this in
mind, it is all the more exciting to apply for the 10th edition, and all
the more promising to be among the selected ten.

The call is open to artists up to 35 years old (including those born in
1987) working in the region CEE (Albania, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia,
Lithuania, North Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia,
Slovakia, Slovenia) and Austria or originating from these states and
working abroad.

With this open call we would like to promote artistic photography.
Therefore, the jury will give preference to works that show originality,
unconventionality and innovation both in their formal approach and in
relation to the selected themes and concepts. There is no set theme for
the call for entries. We accept work from the broad spectrum of
photography and related practises (photography, photomontage,
photocollage, photographic installation, appropriation of found
photographs, etc.).

The first prize is €1,000 towards the production costs of a solo
exhibition at Photon Gallery in 2022. The 10 best applicants will be
rewarded with € 200 for production costs and their work will be
exhibited in a group exhibition in Ljubljana, Vienna and elsewhere.

THE JURY

The selection of artists and works will be decided by a three-member
international jury consisting of Emese Mucsi, curator at the renowned
Robert Capa Centre in Budapest, Sabina Salomon, curator at the Museum of
Modern and Contemporary Art in Rijeka, and Metka Zupanič,
representative of Photon Gallery.

THE APPLICATION SHOULD INCLUDE:

The author's portfolio with a maximum of two completed projects or
projects in progress, each of which can contain a maximum of 10 photos
with a resolution of at least 1,800 pixels on the long side in PDF or
JPG format.
The description of the projects and concepts (in English) with a maximum
of 1,500 characters.
A brief biography of the applicant.
Additional technical information: Format and dimensions of the works,
optimal way of presentation in an exhibition format.

SUBMISSION OF THE APPLICATION

The complete application should be packed in a zip file and have the
following title:
Name_Surname_ProjectTitle.zip.
Please send the zip file along with the application form at
If you have any problems submitting your application, please contact us

SUBMISSION DEADLINE

Applications should be submitted by midnight on Friday, 30 September,
2022.
Applicants will be notified of the results of the call by Friday, 7
October, 2022.

THE EXHIBITION

The works of the selected artists will be presented in a group
exhibition at Photon Gallery in Ljubljana, which will open on Thursday 3
November 2022. The exhibition, which will be accompanied by a small
catalogue, will then travel from Ljubljana to Photon Gallery in Vienna
and also to other cities where the partners of the project are located.
The exhibition Different Worlds 2021 travelled to Vienna and was
included in the programme of the Foto Wien photo festival.

OUR CONTACT INFORMATION

For more information contact us at info@photon.si and phone number +386
59 977907 (Monday to Friday from 12 to 18); contact person: Špela
Pipan.

Currently at Photon Gallery:

Laibach. Occupied Europe Tour 1983

Exhibition and the book on the first European tour of the notorious
band, that heralded the present.

More on » [2]

Limited Edition Prints at Design Month

A great selection of limited edition prints from _Photonic School I and
II_, and the _Going East_ exhibition at Photon's online shop. As part of
Design Month, selected works from Photon's offer will be on display in
the lobby of the Nova Univerza in Ljubljana, from 6.11.2022!

More on » [3]

          [4]

          [5]

          [6]

  Photon Gallery
Center for Contemporary Photography
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 59 977 907
M: +386 40 168 023

Opening hours
Every weekday between 12 pm and 6 pm

Photon is supported by:

  This email was sent to vzankov@nbu.bg
_why did I get this?_ [10]    unsubscribe from this list [11]    update
subscription preferences [12]
Photon Gallery · Trg Prekomorskih brigad 1 · Ljubljana 1000 ·
SloveniaLinks:
------
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks