contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

23 март 2022

LOOK – Ecology and Technology Проект за изложби в четири галерииLOOK – Ecology and Technology

Проект за изложби в четири галерии -
АРОСИТА, DEPOO, LITTLE BIRD PLACE, ХАРТА

 

31.03 – 21.04.2022

 

Идея и концепт – Росица Гецова

Куратори – Росица Гецова и Елизабет Талауер

 

Загубата на симбиотичната връзка човек - природа правилно се смята за резултат от ефектите на индустриализираната култура, тъй като познанието за взаимосвързаността вече не е синоним на оцеляване и опознаване на света. 

Човешката връзка с дигиталните технологии вече граничи с форма на симбиоза. Те  заемат огромна част от времето ни, променят мисловните ни растери и съответно отношението ни към заобикалящия свят.

Колкото и дистрофично  да звучи, но развиването на нови технологии в различни научни области, нови мисловни модели и нова етика е нашия шанс да преосмислим критично и ефективно как да възстановим връзката с природата от гледна точка на съвременното светоусещане.

Междувременно много творци се занимават с тази проблематика. Поемайки по комплексния път на художествените изследвания  и интердисциплинарните техники, те се концентрират върху  теми като дигитални екосистеми,  виртуална реалност, искуствен интелект, реинтегриране на екосистеми в градски условия. 

Ева Давидова, Елизабет Талауер, Иглика Христова, София Грънчарова и Сашо Стоицов  ни предлагат визуалните си отговори. Ирационални отговори, преместване на границите, провокация на стереотипите на възприятие.Те задават  по различен начин въпросите за мястото на човека, представата за света, връзката с природата и новите технологии. С интерес ще проследим къде са допирните им точки.

Откриване  едновременно във всички галерии - 31.03.2022 от 18 ч.

 

Галерия Аросита
Ева Давидова, Сашо Стоицов
ул. Врабча, 12Б, София

 

Галерия Харта
София Грънчарова
ул. Врабча, 12Б, София

 

Галерия Депо
Елизабет Талауер
ул. Врабча, 12Б, София

 

LITTLE BIRD PLACE
Иглика Христова, Сашо Стоицов
ул. 11-ти Август, 7, София

 

Проекта се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура" и Фондация „МФГ"

 

LOOK – Ecology and Technology

Exhibition Project in four galleries-
AROSITA, DEPOO, LITTLE BIRD PLACE, CHARTA

 

31 March – 21 April 2022

 

Idea and concept: Rositsa Getsova

Curators: Rositsa Getsova and Elizabeth Thallauer

 

The loss of the symbiotic relationship between man and nature is rightly considered a result of the effects of industrialized culture since the knowledge of this interrelationship is no longer a synonym of survival and becoming acquainted with the world. 

The human relationship with digital technologies is already bordering on a form of symbiosis. They take up an immense part of our time, change our thinking patterns and thus our attitude to the surrounding world.

However dystrophic it may sound, the development of new technologies in various scientific fields, new models of thinking and new ethics is our chance to rethink, critically and effectively, how we can restore our relationship with nature from the point of view of the modern conception of the world.

Meanwhile many creators deal with this problem. Taking the complex road of artistic research and interdisciplinary techniques, they concentrate on topics such as digital ecosystems, virtual reality, artificial intelligence, reintegration of ecosystems in urban conditions. 

Eva Davidova, Elizabeth Thallauer, Iglika Christova, Sophia Grancharova and Sasho Stoitzov offer us their visual answers. Irrational answers, moving borders, provoking the stereotypes of perception. They ask, in different ways, the questions of man's place, his view of the world, his relationship with nature and new technologies. With interest, we will trace their points of contact.

Opening at 06:00 p.m. on 31 March, 2022, simultaneously in all galleries

 

Arosita Gallery
Eva Davidova, Sasho Stoitzov
12B Vrabcha St, Sofia

 

Depoo Gallery
Elizabeth Thallauer
12B Vrabcha St, Sofia

 

Charta Gallery
Sophia Grancharova
12B Vrabcha St, Sofia

 

Little Bird Place Gallery
Iglika Christova, Sasho Stoitzov 
7, 11th August St, Sofia

 

The project is implemented with the financial support of National Culture Fund and the MFG Foundation
Rositsa Getsova
12 B Vrabcha St, Sofia 1000,
open 3-7 pm, sat/sun closed
cell phone.: +359 885 87 28 04
www.arosita.info, arosita12@gmail.com

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks