contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

08 септември 2011

Международни проекти НОЩ: East Art Map / IRWIN, Куратор: Яра Бубнова

Фондация Отворени Изкуства
Представя

East Art Map  / Карта на източно-европейското изкуство
IRWIN / ИРВИН
Куратор: Яра Бубнова

Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011
Програма "Град и публични пространства"
17 септември, 19:00 – 01:00 часа
ул. „Отец Паисий" № 36, пресечкa с ул. "Гурко"
(независимо пространство)

В рамките на Нощта на музеите и галериите в Пловдив на 17 септември 2011, Фондацията Отворени Изкуства реализира платформата си  "Международни проекти",  за чийто куратор в тазгодишното издание е поканена Яра Бубнова. Тя представя два специално подготвени проекта.

Единият от проектите е "Карта на източно-европейското изкуство" (East Art Map, 2002) на групата художници от Словения IRWIN. Работата ще бъде показана за осемте часа на Нощта на музеите и галериите  - Пловдив в независимото пространство на ул. "Отец Паисий" 36. Специален гост и представител на IRWIN ще бъде член на групата -художникът Миран Мохар.

"Карта на източно-европейското изкуство" е уникален интернационален, политически и изследовaтелски проект, започнат през 2001 г. от групата IRWIN.

Независимо от изключително успешната си международна кариера, авторите на проекта са се убедили от собствен опит колко непълна, особено в съвременната си част, е т. нар. световна история на изкуството. Поканили са куратори и критици от пост-тоталитарното пространство на Европа да посочат имена и събития от втората половина на 20 век, оформили езика, средствата и посланията на изкуството от „нашата страна" на Желязната завеса преди и след падането й.

Проектът съществува под формата на инсталация, включваща самата карта на взаимовръзките и влиянията, видео-селекцията и база данни. "East Art Map" придоби характеристиките на енциклопедичен справочник след като книгата бе издадена и преиздадена от MIT Press, Кембридж, САЩ.

Мотото на проекта "Историята не е даденост. Помогнете да я изградим", му позволява да прекрачи рамките на една утопична арт-инициатива и не само да отвоюва за художници, работили извън властовите центрове на институции и пазара, полагаемото им се място, но и да промени гледната точка спрямо съвеременните процеси.

Групата ИРВИН се формира през 1983 година от художниците Душан Мандич, Миран Мохар, Андрей Савски, Роман Ураниек, Борут Вогелник, идващи от пънк и графити сцената. Като група са съучредители, заедно с музикалната формация Leibach (Лайбах), на колектива NSK - Neue Slowenische Kunst (НСИ - Ново словенско изкуство). Сред най-известните им проекти са "Ретроавангард", "NSK Посолства във времето" и „NSK Консулства", издаващи престижните в целия свят NSK паспорти, "NSK караул" и др. Групата ИРВИН са взимали участие в редица големи интернационални изложби, включващи 9-то Истанбулско Биенале (2005), 50-то Венецианско Биенале (2003), Манифеста в Ротердам  (1996), също "Eye on Europe" в Museum of Modern Art - MoMa, Ню Йорк (2006), и  "Das Schwarze Quadrat: Hommage an Malewitsch" в Kunsthalle Хамбург (2007)
---
Яра Бубнова е куратор и художествен критик от София, родена в Москва, Русия, където се дипломира в Катедрата по история и теория на изкуството на Московския държавен университет. Живее в София и работи в Националната галерия за чуждестранно изкуство като хранител на Отдела за източно-европейско изкусктво.
Между 2003 и 2006 г. е ръководител на мултидисциплинарния проект Визуален семинар, посветен на урбанизма на нео-капиталистическо общество.

Яра Бубнова ръководи програмата на Галерия ИСИ – София от нейното откриване през 2009 г. В пространството на галерията се представят групови и индивидуални изложби, лекционни програми и презентации, в това число на Наградата за млади български художници БАЗА и Награда за критиката "„Избрана литература за пишещите за изкуство".
Сред другите й по-важни самостоятелни и съвместни кураторски изяви са "След полета», Галерия ИСИ-София; "Неуловимият предмет на изкуството", Галерия Дана Чаркази, Виена (2011);  "Фото аз, фото ти", Калверт 22, Лондон; "Отвъд кредита", Истанбул, Турция (2010); "От идеология към икономика", Музей на съвременна история на Русия, Москва;  "Обща история и нейни частни случки", Музея до поискване (Museum auf Abruf), Виена; "Техники",  Галерия ИСИ-София;  "Преливащи граници", Три постал, Лил, Франция (всички - 2009); "Eвразия. Географската разтворимост на изкуството", Музей за съвременно изкуство Роверето/Трентo, Италия (2008); "Откога не сме се виждали. Близки отношения с Музея до поискване", изложба за откриването на Музея до поискване (Museum auf Abruf), Виена (2007); "История в сегашно време" в рамките на "Бележки под линия: геополитики; пазари; амнезия" – 2-то Московско биенале на съвременното изкуство (2007); "Веселие", музей Казино Люксембург, Люксембург; "Диалектика на надеждата. 1-то Московско биенале на съвременното изкуство" (и двете през 2005); Manifesta 4 във Франкфурт на Майн, Германия;  "Говори с човека на улицата", в рамките на "Реконструкция" – 4 Международно биенале, Цетинье, Черна гора; "Двойна връзка", София (и трите през 2002); "място/интерес", НГЧИ, София (1999); "Ars ex Natio. Произведено в България" – годишна изложба на Центъра за изкуства Сорос (1997); "В търсене на отражението си" (1994) – и двете в Пловдив, Старият град.

Яра Бубнова курира и организира националните участия на България в 48 Венецианско биенале (1999); в 3 Цетинско биенале, Черна гора (1997); 4 Биенале в Санкт-Петербург, Русия (1996); 22 Биенале в Сан Пауло, Бразилия (1994).

Яра Бубнова е Председател на българската секция на AICA (Международна асоциация на художествените критици); член на борда на Международната фондация Манифеста (International Foundation Manifesta); член на CIMAM (Международен комитет на ICOM за музеи и колекции на съвременното изкуство) и на IKT (Международна асоциация на кураторите на съвременно изкуство); член на Академичния и Художествен съвет на MOCA-China  (Музей за съвременно изкуство-Китай), Хонконг.
Яра Бубнова е Управителен директор-основател на Института за съвременно изкуство – София (1995 г.).

East Art Map
www.eastartmap.org

Платформата "Международни проекти" в рамките на "Нощ на музеите и галериите – Пловдив" се реализира с подкрепата Фондация Америка за България.
--------------------------------------------------

The Open Arts Foundation
Presents

East Art Map 
IRWIN 
Curator: Iara Boubnova    

Plovdiv Night of Museums and Galleries 2011
The City & Public Spaces Program
17 September, 19:00 – 01:00
36 Otets Paisiy St., on the corner of General Gurko St.
(independent space)

The Open Arts Foundation has invited curator and art critic Iara Boubnova to curate its new International Projects Platform in this year's edition of the Plovdiv Night of Museums and Galleries.

One of the projects selected by Iara Boubnova is East Art Map (2002) by the Slovenian art collective IRWIN. Their work will be shown for a limited period of eight hours in an independent space at 36 Otets Paisiy St. on Saturday, 17 September, starting 7 p.m. A special guest of the Night of Museums and Galleries will be the artist and IRWIN member Miran Mohar.

East Art Map is a unique international political and research project started by IRWIN in 2001. Despite their already successful international career, the artists were aware of the gaps in the so called history of world art, especially as far as contemporary art is concerned. In East Art Map, they invited curators and critics from the former Soviet block to name artists and events from the second half of the 20th century which have shaped the language and messages of art on "our" side of the Iron Curtain, before and after its fall.

The project comprises of an installation, which contains the map of artistic interconnections and influences, a selection of videos and a data base. After it was released as a book by the MIT Press, East Art Map has become a popular reference tool for those interested in Eastern European art. The project's slogan – "History is not given to us. Help us make it." – summarises IRWIN's philosophy and explains their success in claiming visibility for artists who have shunned the power structures of both politics and the market.   

The IRWIN art collective was formed in 1983 by Dusan Mandic, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik, whose background at the time was in the Slovenian punk and graffiti scene. Together with the music band Laibach, they co-founded the Neue Slowenische Kunst (NSK) art collective. Their best known projects to date include: Retroavantguard, NSK Embassies of Time, NSK Guard, as well as their Consulates, which issue the prestigious NSK passports. Among IRWIN's most important international presentations are: the 9th Istanbul Biennial of Contemporary Art (2005), the 50th Biennial of Contemporary Art in Venice (2003), Manifesta in Rotterdam (1996), Eye on Europe at the Museum of Modern Art – MoMa, New York (2006), and  Das Schwarze Quadrat: Hommage an Malewitsch at the Kunsthalle in Hamburg (2007).

---

Iara Boubnova, curator and art critic from Sofia, was born in Moscow, Russia, where she graduated the Department of Art History and Theory of Moscow State University and worked as a Junior Editor at the "Soviet Artist" Publishing House. Since 1985, she works at the National Gallery for Foreign Art in Sofia as a Curator of the Department of East European Art. Between 2003 and 2006 she was the Project Leader of the Visual Seminar multidisciplinary project dedicated to the urban environment of neo-capitalism.

Since 2009, Iara Boubnova directs the program of ICA-Sofia Gallery, that among other events involves group and individual shows, lecture program, presentations, the BAZA Award for Young Bulgarian Artist and the «Essential Reading for Writers about Contemporary Art» award for criticism.

Among her last curatorial projects are: "After the Flight", ICA–Sofia Gallery; "An Elusive Object of Art", Dana Charkasi Galerie, Vienna (both 2011); "Photo I, Photo You", Calvert 22, London; "Beyond Credit", Istanbul, Turkey (both 2010);  "From Ideology to Economy. Bulgarian Contemporary Art 20 Years Later," State Central Museum of Contemporary History of Russia, Moscow; "Techniques", inaugural show of the ICA Gallery, Sofia; "Common History and its Personal Stories", MUSA (Museum auf Abruf), Vienna; Nedko Solakov, Sofia Municipal Gallery, Sofia; «Liquid Frontiers» as a part of «Europe XXL» in Lille, France (2009).

She had curated "History in Present Tense" as part of "'FOOTNOTES on Geopolitics, Market and Amnesia" - the 2nd Moscow Biennial – both 2007; «Joy" at Casino Luxembourg and "Dialectics of Hope", the 1st Moscow Biennial of Contemporary Art in 2005; Manifesta 4 in Frankfurt am Main in 2002 – all as co-cutrator; "Talk with the Man on the Street" part of the 4th Biennial in Cetinje, Montenegro; "Double-Bind"(co-curator) in 2003, "Locally Interested" in 1999 – both in Sofia and "Ars ex Nacionem. Made in BG" in 1997 and "In Search of the Self-Reflection" in 1994 – both in Plovdiv.

She curated and organized Bulgarian National Participations at the 48th Biennale di Venezia (1999); the 3rd Biennial in Cetinje, Montenegro (1997); the 4th St. Petersburg Biennial (1996); the 4th Istanbul Biennial (1995); and the 22nd Sao Paulo Biennial (1994).

Iara Boubnova is President of the Bulgarian Section of AICA (International Association of Art Critics), a Board Member of the International Foundation Manifesta, a Member of ECP (European Cultural Parliament), of CIMAM (International Committee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art) and IKT (International association of curators of contemporary art). Since 2008 she is a Memeber of the Artistic Advisory Committee of MOCA China, Hong Kong.

Since 1995 Iara Boubnova is the founding Director of the Institute of Contemporary Art – Sofia.

East Art Map
www.eastartmap.org

The International Projects Platform of the Plovdiv Night of Museums and Galleries is supported by the America for Bulgaria Foundation.

----------------------------------

OPEN ARTS Foundation
36, Otets Paisiy str.
Bulgaria, Plovdiv 4000
+359 885 78 73 06
skype: open.arts.foundation
office@openarts.info

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks