contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

02 юли 2010

Галерия Сариев, ФОН: МЛАДИ АВТОРИ / Sariev Gallery , BACKGROUND: YOUNG ARTISTS

Галерия Сариев представя:
ФОН: МЛАДИ АВТОРИ

ПРОЕКТ 01
Кирил Кузманов и Светослав Мичев
Куратор: Владия Михайлова
10 юли – 27 август
Локации на изложбата:
Галерия Сариев/ квартал „Капана", Пловдив

9 юли (петък)
19:00 часа: откриване, Галерия Сариев
20:00 часа: Проект 1, Светослав Мичев, квартал „Капана"
21:00 часа: Проект 0, Кирил Кузманов, представяне в artnewscafe


За първи път тази година програмната изложба за млади автори на Галерия
Сариев – „Фон: млади автори" започва нов принцип на работа. Галерията
започва да работи с млади куратори, които да предлагат художници за
участие, както и да разширява кръга от пространства, в които се
реализират проектите.

Куратор за 2010 г., поканен за „Фон: млади автори" е Владия Михайлова.
Тя е куратор в галерия „Васка Емануилова", филиал на Софийска градска
художествена галерия, където се занимава с платформата за съвременно
изкуство и млади автори „Място за срещи".
Настоящият ПРОЕКТ 01 е резултат на съвместната й дейност с авторите
Кирил Кузманов и Светослав Мичев, чиито произведения, включени в рамките
на проекта, са художествени намеси в пространството на квартал „Капана"
в Пловдив.

Изборът на публичното пространство заявява интереса на Галерия Сариев и
прилежащата й Фондация Отворени Изкуства към този квартал, като участва
в политиката на Фондацията за осмисляне и обговаряне на градското
пространство чрез артистични практики.
ПРОЕКТ 01 превръща квартал „Капана" в своя тема. На идейно ниво той се
занимава с въпроса за липсата на единен образ на квартала като си
поставя задачата да осмисли, от една страна, възможни полета, в които
този образ се появява и от друга, връзката между образ и конкретно
градско пространство. Работите на двамата автори, включени в проекта, са
свързани не толкова с изграждането на определени обекти / произведения,
колкото с идеята за създаване на концептуална рамка. Те се отнасят към
проблемите за статута на автора и произведението, както и работата с
конкретно пространство, които се поставят от концептуалното изкуство,
изкуството в публично пространство и осмислянето на връзките между
художествената творба и конкретната урбанистична и архитектурна среда.
Проектът стартира като художествена намеса в пространството на квартал
„Капана" и изложба в Галерия Сариев.

* Политиката на Фондация Отворени Изкуства за осмислянето и обговарянето
на градското пространство чрез артистични практики е заложена и в
предстоящия през ноември 2010 г. проект „Капана – между Истанбул и
Берлин". В това отношение „Фон: млади автори" е оглеждане и маркиране на
терена.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Фондация Америка за България

-------


Sariev Gallery presents:
BACKGROUND: YOUNG ARTISTS

PROJECT 01
Kiril Kuzmanov and Svetoslav Michev
Curator: Vladiya Mihaylova
10 July – 27 august

Locations of the exhibition:
Sariev Gallery/ Kapana quarter, Plovdiv

9th of July (Friday)
7 pm.: Opening, Sariev Gallery
8 pm.: Project 1, Svetoslav Michev, "Kapana" quarter
9 pm.: Project 0, Kiril Kuzmanov, presentation at artnewscafe

For the first time there are new principles of work in the realization
of "Background: young artists" annual project by Sariev Gallery. From
this year on the gallery starts working with young curators, who will
offer artists for participation in this project. The other new direction
is expansion the options of areas for the projects implementation.

This year the gallery managers invited Vladiya Mihaylova to curate
"Background: young artists". She is curator in Vaska Emanuilova Gallery
– a branch of Sofia City Art Gallery, where she works on two of the
gallery programs, in particular Meeting Point Platform for contemporary
art and young artists.
This year's PROJECT 01 is a result of the collaboration between Vladiya
Mihaylova and Kiril Kuzmanov and Svetoslav Michev, whose works will be
artistic interventions in the area of Kapana quarter in the town of
Plovdiv.

The choice of this urban area indicates the interest of Sariev Gallery
and Open Arts Foundation in this public space and is in accordance with
the Open Arts Foundation policy for understanding and commenting upon
urban places through art practices.

PROJECT 01 turns Kapana quarter into a subject of its own. As a concept
it puts the question about the lack of a general image of this quarter
by trying on one hand to understand possible spots where this image
appears and on the other hand the relation between image and particular
urban area. The works by the two artists for this project are not so
much connected with the constructing of certain art-objects as with the
formation of a conceptual framework. The works relate to problems about
the figure of the artist and the convention of the art work. They are
site-specific works in the public space of Kapana quarter, which explore
the connections between the work of art, a certain urban and
architectural surrounding and the public role of the artist.
The project will start with an artistic intervention in the area of
Kapana quarter and an exhibition in Sariev Gallery.

* Open Arts Foundation policy for understanding and commenting upon
urban places through art practices will be leading also in the
realization of the forthcoming in November 2010 "Kapana – between Berlin
and Istanbul" art-project. In this aspect "Background: young artists"
appears as a kind of marking and examining of the particular area.


The exhibition is realized with the support of America for Bulgaria
Foundation
--
---SARIEV GALLERY
www.sariev-gallery.com

---ARTNEWSCAFE
www.artnewscafe.com

---OPEN ARTS Foundation
www.openarts.info

a: a: 40, Otets Paisiy str, Plovdiv 4000, Bulgaria
m: +359 888 520 375, +359 888 220 302
s: vesselina.sarieva, katrin.sarieva


------------------------------------

powered by:

VENTSISLAV ZANKOV contemporary art foundation
http://foundation.zankov.info


Art and Bulgaria
http://art-bg.blogspot.com/


[elektrik_bg] more info on: http://zetmag.org/elektrik_bg
moderator:ventsislav zankov
http://zankov.info

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks