contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

11 май 2009

Изложба на Стефан Лютаков в Галерия СариевГалерия Сариев - Пловдив
Представя

Орехотрошачка
Стефан Лютаков
(скулптура)

12 май – 28 юни


Стефан Лютаков е един от най-талантливите и успешни като реализация
съвременни български скулптори. Носител е на престижни наши и
международни награди. От 2002г. е професор във ВТУ „Св. св. Кирил и
Методии". В творческата си биография има над двадесет самостоятелни
изложби у нас и в чужбина, както и многобройни участия в представителни
форуми. Работи във всички скулптурни жанрове – малка пластика, мащабни
проекти, инсталация. Причината едни от най-добрите работи да бъдат на
открито са естествените материали с натуралния им вид и цветове –
белезникава хартиена каша, ръждив метал, червена глина, което ги свързва
с природното и идеята за извечното. Емблематични са неговите работи
„Завързано животно", „Тайната вечеря", „Лодки", „Дъжд".

В галерия Сариев е познат с работите си от хартия в изложбата „Ре-Хартия
II" през 2006г.

Настоящата изложба „Орехотрошачка" представя пластики с по-кавалетен
характер, които външно са обединени от материала, от който са създадени
– чугуна. Според автора вкусът към този материал е направил много за
артистичната му свобода и творчески образ. Природата на чугуна,
спецификата на неговата обработка и традициите в най-широкото му
използване подчертават усещането за предметност на скулптурата като едно
от най-важните и качества. Скулптурата като предмет, който провокира да
бъде не само съзерцаван, но и докосван, усещан тактилно, реално
използван и то не само в ритуален, но и в чисто битов план. Това е
основната концепция на изложбата, чието заглавие носи името на една от
работите – „Орехотрошачка". Звучи като леко заиграване с музикалната
класика и намигане на автора, че скулпурата може не само да се използва,
но и чува.

„Със скулптурата можеш да разровиш жарта, да счупиш орех или да съхраниш
тайните и праха си. Все пак това не са чисти предмети, както не са чисти
предмети спомените и тайните („Кутия за спомени", „Кутия за тайни"). С
намека за предметност съм по-ясен и по-естествен в мислите си за хората
и човешкото." – казва авторът.

И в тази си изложба Стефан Лютаков остава верен на знаковостта,
синтетичността и пластическото им разиграване в пространството. Отново
се повтарят вариациите на любимите му природни образи и животни (риба,
кон, цвете) – носталгичен и поетичен елемент и деликатното усещане за
движението като емоция на духа („Море").


Галерия Сариев, Пловдив, Отец Паисий 40, 0888520375, 0888221302
www.sariev-art.com


--------

Sariev Gallery - Plovdiv
Presents

The Walnut-cracker
Stefan Lyutakov
(Sculpture)

12th of May – 28th of June


Stefan Lyutakov is one of the most talented and successful contemporary
sculptors in Bulgaria. He is a winner of prestigious national and
international awards. Since 2002 he is a   professor at the University
of Veliko Tarnovo "St. st. Kiril and Metodii". The author has more than
twenty solo exhibitions in Bulgaria and abroad, as well as numerous
participations in different art-forums.
Stefan Lyutakov has works from all genres of sculpture – small plastics,
large art-projects, installations. The reason some of the most
impressive author's works to be in the open is the use of materials that
have natural colors – whitish paper pulp, rusty metal, red clay. This
feature particularly makes them melt into the natural background which
refers to the theme of eternity. Some of his most emblematic works of
art are "The Tied Animal", "The Last Supper", "Boats", "Rain".

In Sariev Gallery he is known with his participation in   "Re-Paper II"
exhibition in 2006.


The present exhibition titled "The Walnut-Cracker" presents smaller
plastics, which are outwardly united by the material they are made of –
cast iron. The author says that his taste for this material has helped
him a lot on his way to artistic freedom and the formation of his
artistic image.
The nature of cast-iron, the specificity of its tooling and the
traditions in its many usages underline the tangibility of sculpture as
one of its basic features. Sculpture as an object that provokes not only
to be observed but also touched and used, ritually and in the everyday
life. This is the central concept in the exhibition, which has the same
title as one of the works – "The Walnut-cracker".  There is a slight
allusion with the musical classic work and a hint made by the author
that sculpture can be not only used but also heard.

"With this sculpture one can rake up fire, crack a walnut or keep the
secrets of one's soul. Yet these are not solely objects, the way
memories and secrets are not only objects ("The box for Memories", "The
box for Secrets"). By emphasizing on the tangibility of sculpture I feel
more clear and natural when thinking of people and humanity." – says the
artist.


In this exhibition Stefan Lyutakov stays true to symbolism, the
synthetic material and their plastic disposition in space. Variations of
author's favorite images from Nature can be seen too (a fish, a horse, a
flower) – nostalgic and poetic elements and the delicate sense of
movement as an emotion of the spirit ("Sea").


Sariev Gallery, Plovdiv 4000, 40 Otec Paisii str., 0888520375,
0888221302, www.sariev-art.com
------------------------------------

>> art and Bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
>> 39grama news online http://39grama.blogspot.com
>>All About Him project/2008/>> http://a-a-h.info

39GRAMA newspaper/printed issue/
http://39grama.info

closeUp disscusion club http://zetmag.org/na_tjasno

powered by E80 association
EXIT STRATEGIES&PROJECTS
http://e-80.info

[elektrik_bg] more info on: http://zetmag.org/elektrik_bg
   
moderator:ventsislav zankov
http://zankov.net


Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/elektrik_bg/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/elektrik_bg/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:elektrik_bg-digest@yahoogroups.com
    mailto:elektrik_bg-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    elektrik_bg-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks