contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

25 април 2016

“Есенция” Гордан Кактър Откриване на: 03. Май, 18,30 ч.


Галерия Аросита
Представя
 
Гордан Кактър
"ЕСЕНЦИЯ"
03- 21 Май 2016
 
Откриване на:  03. Май, 18,30 ч.
 
"Есенция"
съществително
1.
основната, реална и неизменна природа на нещо или неговата специфична индивидуална черта или черти:
Свободата е самата същност на нашата демокрация".
2.
вещество, получено от растения, билки или други подобни, чрез дестилация, инфузия, и т.н., и съдържащо характерните си вещества в концентрирана форма.
3.
алкохолен разтвор на етерично масло.
4.
парфюм; аромат.
5.
във философията: същност, вътрешна природа, същинска субстанция или конституцията на всичко, за разлика от това, което е случайно, феноменалено, илюзорно, и т.н.
6.
нещо, което съществува  като духовна или нематериална единица.
 
Бекграунд:
 
Роден съм и израснал в Тексас, регион на САЩ, добре известен със своята  култура на оръжията. Оръжията са навсякъде там.  Не е необичайно да ги видите да стърчат от задните прозорци на пикапите или от началото на тази година, с прилагането на нов закон, носени открито на обществени места в кобур на бедрото. От най-ранна възраст бях изпълнен с потрес и ужас, защото точно седем  мои приятели от училище са или убити, или убили някого, или извършили самоубийство с оръжия, съвсем достъпни за тях. В такава среда , на заден план в съзнанието ви постоянно стои безпокойството, че във всеки един момент животът ви може да бъде изложени на риск. През последните десетилетия въпросът за притежаване на оръжие се е превърнал в може би най-противоречивият въпрос за американското общество, защото е свързан с една безкрайна поредица от ежедневни трагедии включващи оръжие. От друга страна расте непримиримостта на собствениците на оръжие и тяхното нежелание да се откажат от тях, тъй като те възприемат своите оръжия като неделима част от идентичността си, изложена на заплаха в бързо променящото се общество. От своя страна, аз, който живея на половин свят разстояние и вече 15 години съм далеч от тази среда , мога да разглеждам този въпрос съвсем абстрактно и дистанцирано.
 
На 11 януари тази година, стар мой приятел се свърза с мен и ми съобщи, че брат ми е бил убит същия ден, прострелян в главата от "приятел", с когото са спорели. Излишно е да казвам, че "абстрактният" ми поглед към въпроса стана много реален в този миг. Зад такъв проблем стоят безброй емоции, мисли, въпроси и недоумения, които съпътстват преживяването на подобна лична трагедия, особено когато има твърде малко яснота или обяснение за случилото се и то може да бъде разглеждано само от голямо разстояние и в изолация, като една много първична демонстрация на смъртта.
 
 
 
Изложбата:
 
"Есенция" е опит да избягам от претенциите и неясните позиции, които често се проявяват в работата ми; да говоря просто и директно, а във визуално отношение искрено и най-вероятно наивно, предавайки една малка част от опита, описан по-горе.
За да постигна тази цел, съм композирал изложбата от няколко различаващи се по вид работи: едни са свързани с вътрешните емоции, явили се в резултат на гореописаното събитие и с простото желание да им намеря видима форма, докато други действат като означения на дадени мои мисли и ги предлагам като  "отправна точка" за зрителите, с цел да предизвикат собствените им мисли.
 
Изложбата се състои от кратка серия автопортрети, изградени на базата на концепцията за дисонанс; идеята за два дисхармонични, но едновременно съществуващи елемента в психологията, чийто дисонанс провокира необходимостта от разрешение и в крайна сметка води до една нова и обединителна концепция. На практика тези картини са изработени от прозрачни двойни изображения, всяко изображение, свързано с емоция или мисъл, обединени в ново комбинирано изображение, представляващо трета възможност.
 
Има четири варианта на едно изображение на брат ми - като резултат от описанието на събитието в хода на разследването. Много хора са разказали случилото се и всеки разказ е различен от другия. При всеки нов преразказ на историята, тя се явява малко по-различна и малко по-изкривена. Визуално същият процес се повтаря в тези четири картини.
 
Има три произведения, които представят личното ми мнение за пистолетите и културата около тях.
 
Има и още четири произведения, посветени на смъртността.  Те трябва да отведат фокуса към по-дълбоко ниво от това на новинарско събитие или политически въпрос.
 
 
Essence
noun
1.
the basic, real, and invariable nature of a thing or its significant individual feature or features:
Freedom is the very essence of our democracy.
2.
a substance obtained from a plant, drug, or the like, by distillation,infusion,  etc., and containing its characteristic properties inconcentrated form.
3.
an alcoholic solution of an essential oil; spirit.
4.
a perfume; scent.
5.
Philosophy. the inward nature, true substance, or constitution of anything, as opposed to what is accidental, phenomenal, illusory, etc.
6.
something that exists, especially a spiritual or immaterial entity.
 
 
Background:
 
I was born and grew up in Texas, a region of the United States well known for its gun culture.  Guns are ubiquitous in this region; it is not uncommon to see them racked up in the back windows of pick-up trucks, or since the start of this year with the implementation of a new law, worn in the open in public spaces in a holster on the hip. From an early age I was filled with shock and horror as no less than seven of my school friends either were murdered, murdered someone else or committed suicide with weapons that were all too easily obtained. In such an environment there is a constant unease in the background of your mind that in any moment your life may be at risk. In the last decades the issue of gun ownership has become what could be the most divisive issue in American society as there have been a seemingly endless series of tragedies involving guns occurring on a daily basis and an increasing intransigence on the part of gun owners to relinquish their weapons as they have come to view their ownership of guns as an integral part of their identity which is under threat from a rapidly changing society. For my part, living half a world away and 15 years out of this environment I have mostly only considered this issue in the most abstract and disinterested ways.
 
On January 11th of this year an old friend of mine contacted me to inform me that my brother had been murdered that day, shot in the head by a "friend" as they were having an argument. Needless to say, the "abstract" issue became very real to me in an instant. Beyond such an issue there are the myriad of emotions, thoughts, questions and realizations that accompany the experience of such a personal tragedy, especially when that tragedy is given little clarification or explanation and is only given scope to be viewed from a great distance and in isolation as nothing more than a very primal demonstration of death.
 
 
 
 
The exhibition:
 
"Essence" is an attempt to strip away the pretensions and ambiguous positions that I have often employed in my work; to speak simply and directly, in visual terms sincerely and most likely naively, a small portion of the experience described above. To achieve this goal the exhibition is composed of several divergent types of work: some relate to interior emotions resulting as a consequence of the event described and simply aim to give them a visible form, while others act as signifiers of particular thoughts and are offered as a "starting point" for the viewer to have their own thoughts in relation to them.
 
The exhibition consists of a short series of self portraits based on the concept of dissonance; the idea of two disharmonious, yet coexisting elements in the psychology whose dissonance provokes the need for resolution and eventually leads to a single new and unified concept. Practically these paintings are made from transparent double images, each image relating a single emotion or thought, and yet uniting into a new composite image indicating a third possibility.
 
There are four variations of a single image of my brother. In the aftermath of the event described and during the investigation, many people have told the story of what happened: each is different from the other, and each time the story is retold it is slightly different and more distorted. Visually, the same process is repeated in these four paintings.
 
There are three works which denote my personal view towards guns and the culture surrounding them.
 
There are four works dedicated to mortality, they serve to bring the focus to a deeper level than that of a topical event or a political issue.
 
 
 
 
 
 
 

Росица Гецова
ул. "Врабча" №12-Б, гр. София,
работно време: 13.00-19.00, събота и неделя - неработни
тел.: +359 885 87 28 04,
www.arosita.info, arosita@abv.bg


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks