contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

07 март 2012

ФЕСТИВАЛ УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ–ТЕКСТ/11-13 МАЙ 2012, ПЛОВДИВ//FESTIVAL OTETS PAISIY STREET–TEXT/MAY 11–13, 2012, PLOVDIV

ФЕСТИВАЛ УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ – ТЕКСТ
11 - 13 МАЙ 2012, ПЛОВДИВ

(english version below)

За трета поредна година една улица става тема, сцена и фокус на градски събития в дните между 11-13 май 2012 г. Това е ул. Отец Паисий в Пловдив.

Фестивал „Улица Отец Паисий - Текст" е третото издание на ежегодния проект Улица Отец Паисий, началото на който беше поставено през 2010 г. В първото издание Фондация Отворени Изкуства организира тримесечен културен фестивал като голям изследователски проект с две изложби „Улицата Сега" и „Улицата Преди" и фокус-събитие „Уикенд Фест". През 2011 г., под мотото „Улица Отец Паисий – Успоредната градска култура – Препокриване, времевият фокус на събитието се стесни до уикенд фестивал, в рамките на който се организираха 48 разнообразни по жанрове събития на 36 локации по улицата.

Промяната на формата и тематичния фокус на Фестивал Улица Отец Паисий в реакция на живата градска култура е основна негова характеристика през годините, а мисията му е да стимулира и посочва нейните нови прояви. През 2012 г. Фондация Отворени Изкуства фокусира на темата „ТЕКСТ". За куратори на „Фестивал Улица Отец Паисий – Текст" са поканени Крум Филипов и Виктор Янков. Според концепцията на кураторите, улица Отец Паисий за няколко дни ще се превърне в лаборатория за текстове. Текстът превръща улицата в диалог като изгражда многопластова ситуационна среда. Динамичните трансформации на текстове от различни нива по улицата ще представляват една особена „карнавалност", артистично смесване на текстове от „висок" и „нисък" ред. Интертекстуалните мостове в движението по улицата са по-интересният път на културна идентификация и одухотвореност и текстът ще се превърне в провокация за всеки, който може да борави с него.

Формите на изява на тези търсения ще бъдат - театрални лаборатории, пърформанси, изложби, моноспектакли, литературни четения, прожекции. Предвиждат се лекции, дискусии, срещи с автори и издателства и други.

КРУМ ФИЛИПОВ е роден през 1969 г. в София, но е израснал в Смолян. Завършва българска филология в СУ „Климент Охридски" през 1995 г. През 2000 г. завършва „Театрална режисура" в класа на проф. Иван Добчев – НАТФИЗ „Кр.Сарафов", а през 2001 г. специализира „Кинорежисура" в класа на проф. Георги Дюлгеров. Автор е на две книги с поезия „Затръшнато небе" и „3,14 стихотворения". Лауреат е на конкурсите за поезия „Веселин Ханчев" - Ст. Загора, „П.Яворов"- Поморие, „Най-ярък дебют в литературата" - БНР, „Годишна награда за поезия" на радио „Дойче веле" и др. Режисьор в на спектакли, документални филми, музикални видеоклипове и телевизионни програми, участвали и награждавани в престижни фестивали у нас и в чужбина. От 4 години е режисьор и съсценарист на „Метафора" – предаване за книгите и четенето по БНТ-Пловдив.

ВИКТОР ЯНКОВ е роден през 1988 г. в Стара Загора. Завършва езикова гимназия „Ромен Ролан" в родния си град. От 2006 г. започва да работи като водещ в регионалния център на БНР, а през 2007 г. със свой колега създават музикалното радио предаване „Инсомния". През 2008 г. се мести да учи и работи в Пловдив, където завършва специалност „Политология". Той е сред издателите на вестник „Млък" и е сред сценаристите на телевизионното предаване „Студио ВУЗ". От година и половина е водещ и съсценарист на литературното предаване „Метафора" по БНТ2. През уикендите, все още, може да го намерите като едно от лицата зад бара в аrtnewscafé.

----------------------------------------------------------------

FESTIVAL OTETS PAISIY STREET –TEXT
MAY 11 – 13, 2012, PLOVDIV

For a third consecutive year a single street becomes the subject, scene and focus of numerous city events during May 11 to 13, 2012. This is Otets Paisiy Street in Plovdiv.

The Festival "Otets Paisiy Street –TEXT" is the third edition from the annual project Otets Paisiy Street which began in 2010. In the first edition Open Arts Foundation organized a three-month cultural festival, in the form of a big research project with two exhibitions "The Street Now" and "The Street Before" and a focus-event "Weekend fest". In 2011 the motto "Otets Paisiy Street – The parallel city culture – Overlapping" narrowed the time focus of the event to a weekend festival with 48 diverse events on 36 locations in the street.

The changing of the format and the subject focus of Festival Otets Paisiy Street in reaction to the living city environment is the festival's main distinction through the years and its mission is to stimulate and point out the city's new activities. In 2012 Open Arts Foundation puts the focus on the topic of "TEXT". As curators of this year's Festival Otets Paisiy Street – Text are invited Krum Filipov and Victor Yankov. Their idea is to transform Otets Paisiy Street into a laboratory for texts for a few days. By building a multilayered situational environment the text turns the Street into a dialogue. The dynamic transformations of texts from different levels along the street will represent a particular "carnival" feeling, artistic mixture of texts from "high" and "low" line. The inter-textual bridges in the traffic along the street are the more interesting route of the cultural identification and spirituality and the text will become a provocation for everyone who can work with it.

These quests will be expressed in different ways – theatre laboratories, performances, exhibitions, one-man shows, literature readings, and screenings. There will be also lections, discussions, meetings with authors and publishing houses, etc.

KRUM FILIPOV was born in 1969 in Sofia, but grew up in the town of Smolyan. He graduated Bulgarian philology from Sofia University in 1995. In 2000 he graduated also "Theatre directing" and "Film directing" from the National Academy of Film and Theatre Arts in the class of prof. Ivan Dobchev. He wrote two books of poetry – "Slammed sky" and "3,14 poems". He has been awarded prizes in numerous poetry competitions – "Veselin Hanchev" – Stara Zagora, "P.Iavorov" – Pomorie, "Most bright debut in literature" – Bulgarian National Radio, "The annual poetry prize" – Deutsche Velle radio, etc. He is directing shows, documentaries, musical video clips and television programmes, that were listed or awarded in prestigious festivals in Bulgaria and abroad. Since 4 years he has been a director and co-writer of "Metaphor" – a TV show about books and reading on BNT-Plovdiv.

VICTOR YANKOV was born in 1988 in Stara Zagora. He graduated from the Romain Rolland High School in his home town. In 2006 he began work as a host in the regional centre of the Bulgarian National Television and in 2007 together with a colleague created the music radio show "Insomnia". In 2008 he moved to study and work in Plovdiv where he graduated Political studies. He is among the publishers of "Shut up" newspaper and is one of the writers of the TV show "Studio UNI". In the last year and a half he has been host and co-writer of the TV show for literature "Metaphor" on BNT-Plovdiv. In the weekends you can still find him among the faces behind the bar in artnewscafé.

.....................................................

OPEN ARTS Foundation
36, Otets Paisiy str.
Bulgaria, Plovdiv 4000
+359 885 78 73 06
skype: open.arts.foundation
office@openarts.info

www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks