contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

10 май 2011

носител на "железен орден за съвременно изкуство" 2011 -доктор Галентин Гатев

На 9-ти май 2011 в Хамбара носител на "железен орден за съвременно изкуство" 2011 стана доктор Галентин Гатев.
 

Отличието се присъжда за:

 

o    „Другият аромат" , „Колоритът задължителен",  Corpus Alienum",  „Скрита триизмерност",  „Вагон за особено внимание" , „В защита на твърдия материал" , „Движение с черна кутия",  „Двигатели с регионално предназначение"  - изложби, артистични дейности и акции, с които  авторът изпробва как да се мисли немислимото и  превръща невъзможното и безмисленото в реален продукт и действие, с което връща на творческия процес свободата на съотнасяне със света в неговото многообразие и абсурдност на взаимовръзките между предмети, явления и хора.

o  Артистична дейност, надхвърляща местните стереотипи за артист и изкуство и  претенции за стойност, базирани на регионалния си произход и предназначение

o  Принос към българското, европейско и световно изкуство на 20-ти и 21-ви век

 

 

БИОГРАФИЯ Д-р Гатев

 

Ðîäåí ïðåç 1960 ã. â Òåòåâåí

 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

1986    Çàâúðøâà, Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò Ñîôèÿ.

1992    Ïðèäîáèâà ñïåöèàëíîñò Äåðìàòîâåíåðîëîãèÿ.        

 

ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÍÈ ÈÇËÎÆÁÈ

2010    Êîëîðèòúò çàäúëæèòåëåí", Ãàëåðèÿ Âúðõîâå", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

1998    Íåùî êàòî ñòàðà ïîïèâàòåëíà", ãàëåðèÿ Âàøêîâÿê", Áåðëèí (êàòàëîã)

1996    Corpus Alienum", â ðàìêèòå íà Ñâèäåòåëñòâà. Ðåàëíàòà ðàçëè÷íîñò", Ñîôèéñêà ãðàäñêà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ (êàòàëîã)

           Åäèíñòâåíî âúçìîæåí íà÷èí (ãàëåðèÿïðè÷èíà, ðóäíèêñëåäñòâèå)", ãàëåðèÿ Àòà Ðàé", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

1995    Ñêðèòà òðèèçìåðíîñò", Ôðåíñêè èíñòèòóò, Ñîôèÿ

           "Âàãîí çà îñîáåíî âíèìàíèå", ïåðîí 1 íà Öåíòðàëíà ÆÏ ãàðà Ñîôèÿ è íà âëàêà ÏëîâäèâÑîôèÿ (êàòàëîã)

           Èçêîâè ìè êîëêîòî ïîäêîâè ìîæåø", î-â â ð. ßíòðà, Ãàáðîâî

           ×àñò îò ïðîöåñà çà ïðîèçâîäñòâî íà ïå÷àòåí ïðîäóêò", Ôðåíñêè èíñòèòóò, Ñîôèÿ

1994    Â çàùèòà íà òâúðäèÿ ìàòåðèàë", äåìîíñòðàöèÿ íà çàâúðøåíèÿ ïðîäóêò è äîêóìåíòàöèÿ, ãàëåðèÿ Ëåñåäðà", Ñîôèÿ (êàòàëîã)

           Â çàùèòà íà òâúðäèÿ ìàòåðèàë", Ìåòàëîîáðàáîòâàíå è çúáîïðîèçâîäñòâî ÀÄ, Áîòåâãðàä (êàòàëîã)

           Îáíàðîäâàíå íà ñïåöèàëèçàöèÿ ïî îíêîäåðìàòîëîãèÿ", âÑòàíäàðò", 13 ìàé 1994 ã.

           Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî", Êàòåäðà ïî äåðìàòîâåíåðîëîãèÿ, Ìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ, Ñîôèÿ (êàòàëîã)

2011    Другият аромат", Национална художествена галерия, София

          

ÑÚÂÌÅÑÒÍÈ ÈÇËÎÆÁÈ

2002    Äâèæåíèå ñ ÷åðíà êóòèÿ" â ðàìêèòå íà Áÿë íîðìàëåí ìúæ", êóðàòîð Âåíöèñëàâ Çàíêîâ, íåçàâèñèìî àðò ïðîñòðàíñòâî, Ñîôèÿ

2001    Äîêóìåíòà, Ìîíà, Äåòðîéò, ÑÀÙ  

1999    Äâèãàòåëè ñ ðåãèîíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå", êóðàòîð Ðîçà Ìàðòèíåç, â ðàìêèòå íà SITE Santa Fe Biennial, Ñàíòà Ôå, Íþ Ìåêñèêî, ÑÀÙ (êàòàëîã)

1998    Äâèãàòåëè ñ ðåãèîíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèå", êóðàòîðè Ðîáúðò Ôëåê, Ìàðèÿ Ëèíä è Áàðáàðà  Âàíäåðëèíäåí, â ðàìêèòå íà Ìàíèôåñòà 2, Ëþêñåìáóðã (êàòàëîã)

           Bulgariaavantgarde", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, Êþíñòëåðâåðêùàò Ëîòðèíãåðùðàñå", Ìþíõåí, Ãåðìàíèÿ. (êàòàëîã)       

1997    Ôîòî- è âèäåîàðò îò Áúëãàðèÿ", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, ãàëåðèÿ èôà", Áåðëèí; Åâðîïåéñêè êóëòóðåí öåíòúð, Åðôóðò (êàòàëîã)

           Ðèñóíêè îò 1997-ìà", êóðàòîð Ðóåí Ðóåíîâ, ãàëåðèÿ XXL", Ñîôèÿ

1996    Áúëãàðñêî áëèö øîó", êóðàòîð ßðà Áóáíîâà, Áúëãàðñêè êóëòóðåí öåíòúð â Ìîñêâà (êàòàëîã)

           Ïëàñòè÷åñêèÿò îáðàç íà 90-òå", êóðàòîðè Ñâèëåí Ñòåôàíîâ è Ðóåí Ðóåíîâ, Íàöèîíàëåí äâîðåö íà êóëòóðàòà, Ñîôèÿ       

1993    Òåðàïèÿ", ñòàðàòà ñãðàäà íà ïîùàòà â Ãàáðîâî

 

 

 

 

 

 

 

ÈÇÁÐÀÍÀ ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß, ÏÎÑÂÅÒÅÍÀ ÍÀ ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ ÍÀ Ä-Ð ÃÀÒÅÂ

Anderson, Geneva. "A New Noah's Ark" (Íîâ Íîåâ êîâ÷åã),  Artnews, January 1993

Anderson, Geneva. Dermatologie? Kunst" (Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî), Neue Bildende Kunst, Nr. 6/1994

Ãåíîâà, Èðèíà. Äåðìàòîëîãèÿ? Èçêóñòâî, Êóëòóðà, 1994, ¹ 13.

Anderson, Geneva. Für einen Tag: Holz statt Stahl" (Çà åäèí äåí: äúðâî âìåñòî ñòîìàíà), Neue Bildende Kunst, Nr. 6/1994

Áóáíîâà, ßðà. Íåíóæíèÿò ïðåäìåò, Êóëòóðà, 1995, ¹ 4.

Áóáíîâà, ßðà. Äîêòîðúò êàòî õóäîæíèê, Êóëòóðà, 1995, ¹ 33.

Ðóåíîâ, Ðóåí. Ñêðèòà òðèèçìåðíîñò, Êóëòóðà, 1995, ¹ 50.

Ïîïîâà, Äèàíà. Art Work, Êóëòóðà, 1996, ¹ 18.

Ãåíîâà, Èðèíà. Îò êàòàëîãà äî êóðàòîðà, Êóëòóðà, 1996, ¹ 50.

Ðóåíîâ, Ðóåí. Ðàçëè÷âàíå, Ëèòåðàòóðåí âåñòíèê, 1996, ¹ 39.

Ðåñòàíè, Ïèåð. Èíòåðâþ íà Èâà Éîëîâà, Òðóä, 1996, ¹ 317.

Hoffman, Justin. Bulgariaavantgarde", Kunstforum International, Nr. 141/1998

Imdahe, Georg. Sisyphos schlägt Purzelbaum" (Ñèçèô ïðàâè êúëáî) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Juli 1998, S. 41

Áàëêàíñêè, Êàìåí. Ìàíèôåñòà 2, Art in Bulgaria, 1998, ¹ 54.

Ñòåôàíîâ, Ñâèëåí. Åâðîïåéñêîòî áèåíàëå è ðîäíèòå ïîâåäåí÷åñêè ïðàêòèêè, Art in Bulgaria, 1998, ¹ 55.

Solakov, Nedko. "A Letter From Sofia" (Ïèñìî îò Ñîôèÿ), Flash Art/News, October 1998

Fleck, Gross; Posca, Claudia. Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2), Kunstforum International, Nr. 142/1998

Martinez, Rosa. "Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2), Art Monthly, September 1998

Birnbaum, Daniel. "All Together Now" (Âñè÷êè çàåäíî), frieze, September-October 1998

Posca, Claudia. Manifesta in Luxembourg" (Ìàíèôåñòà â Ëþêñåìáóðã), Kunstforum, Oktober-Dezember/1998

Crabtree, Amanda. "Manifesta 2" (Ìàíèôåñòà 2). Art Monthly, September 1998

Miller, Joe. "Santa Fe" (Ñàíòà Ôå), ART PAPERS Magazine, November-December 1999

Cameron, Dan. "Looking for a Place" (Â òúðñåíå íà ìÿñòî), ARTFORUM, November 1999

Reed, Arden. "Looking for a Place" (Â òúðñåíå íà ìÿñòî), SITE Santa Fe's Third International Biennial, the Off-Site Venues, THE Magazine, September 1999

Kutner, Janet. "An Artful Exploration" (Èçêóñíî èçñëåäâàíå), The Dallas Morning News, 8 August 1999

Rugoff, Ralph. "Global Art Reaches Santa Fe" (Ãëîáàëíîòî èçêóñòâî èäâà â Ñàíòà Ôå), The Financial Times, 31 August 1999

Navrot, Migiel. "SF Biennial Goes Global" (Áèåíàëåòî â Ñàíòà Ôå èçëèçà ïðåä ñâåòà), The Sunday Journal North, Santa Fe, 9, 11 July 1999

Lopez, Ruth. "Reinventing the Color Wheel" (Ïðåîòêðèâàéêè êîëåëîòî íà öâåòîâåòå), Pasatiempo, Santa Fe, 9-15 July 1999

Íèêîëàåâ, Ñòåôàí. Èäâà ðåä íà Ïàðèæ, Êóëòóðà, 2000, ¹ 14.

Fresh Cream, Phaidon Press Limited, London, 2000

„Наблюдения над една година", Светлана Куюмджиева,в.Култура,  04.04.2011г.

Доктор в музея", Светла Петкова, в.Култура, 05.11.2011 

Няма коментари:

Последователи

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks