contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

08 ноември 2017

В ОЧАКВАНЕ НА ЕДИНИЦАТА / WARTEN AUF DIE EINS

В ОЧАКВАНЕ НА ЕДИНИЦАТА
Изложба на д-р Гатев

Куратор: Йово Панчев

16 ноември - 15 декември 
Откриване: сряда, 15 ноември, 18:30 

Гьоте-институт България
ул. Будапеща 1, София 

Работно време:
пон.-пт., 10:00-19:00

(deutsche Version unten)


В настоящото произведение-изложба, или както е вече формулирано като жанр от предишни проекти на Д-р Гатев „универсален художествен модел", е представена една горчива несъстоятелност на съвременния национален етос. И като жест към т.нар. културен елит, и като овладяна в технологичен жаргон ескиза „В очакване на единицата" визуализира несполучаването на подема. 

„В очакване на единицата" тук, в Гьоте-институт в София, се състои от модел на стена с асансьорни врати (4 бр. фото-постери) и лайт бокс с чертеж на асансьорна клетка. Първоначално планираните технически развити макет, инсталация и видео се заместват в изложбата със статични образи и информативен подсветнат чертеж. Цифрата „0" показваща етаж „0" се редува с „00", „000", „0000" или „-0", „-00", „-000" и т.н. в лутане из базовата кога. Количествено натрупване, което не води до качествено изменение доказва, че разстоянието от нула до едно е огромно, разтегаемо, непреодолимо. Не и по този начин.

Проектът разгръща един на пръв поглед ясен проблем, макар и да разчита по-скоро на личните прочити и собствените референции. Той е заключен в движението по хоризонтала, непреодоляно от механизъм за движение по вертикала. Този технически неуспех визуализира хладната и тясна като асансьорна шахта безизходица, по замисъл създадена да бъде проход, пробив и път.

Така насложени, двете посоки на движение – реалната и непостижимата, образуват съставния образ на напрежението на една собствена несъстоятелност. Дали подемът, преодоляването на гравитацията е желана цел, или осъзнато невъзможен лиричен блян, не бива да се предполага. Самата ситуация, мизансценът на този универсален художествен модел поставя хоризонтални варианти на транспорт от точка „о" до друга „о" и усещането за едно напрежение, породено от желанието за въз-ход, поглед от нулата към единицата – линия под 45 градуса.

„В очакване на единицата" очакването е изведено буквално като състояние-цел, но и състояние-проблем. Едно обстоятелство-огледало на човешкото състояние . Хоризонтът на нулата и този на невъзможната и недостижима единица представят нещата в капана на дуализъм, по-близък до обаятелната ерес, отколкото до спасителната вяра.

Двайсет години след „Only Possible Way" (http://drgatev.com/?page_id=177) "В очакване на единицата" продължава темата за механизма (на битието) през технологията на транспорта като културен феномен, еднакво близък до детската игра и екзистенциалния предел. 

-

Д-р Гатев, роден 1960г, е лекар със специализация в дермовенерологията. Автор и колекционер от деветдесетте години. От 1996 участва в международни форуми, сред които Manifesta 2 (Люксембург), SITE Santa Fe (САЩ), Documenta Detroit, (САЩ), Изложби в IFA-Berlin и Künstlerwerkstatt, Мюнхен, Германия. През 2010 г. Д-р Гатев започва да осъществява мащабни солови проекти в различни столични локации. Колоритът задължителен, в Credo Bonum е придружена от каталог-монография от Руен Руенов, следват изложбата Другият аромат в НХГ (2010), Картините се поставят върху стените в НХА – галерия Академия(2012), Спорадична бифокалност (с участието на Rassim, Станислав Памукчиев и Венцислав Занков) в САМСИ (2013), Noli me tangere, в пространството на Московска 11 (2013), Кукла-униформа, в Credo Bonum (2015). Повече информация тук:http://drgatev.com/?page_id=37


---------------------------------------------------------

WARTEN AUF DIE EINS
Ausstellung von Dr. Gatev

Kurator: Yovo Panchev

16. November - 15. Dezember 2017
Eröffnung: Mittwoch, 15. November, 18:30

Goethe-Institut Bulgarien
Budapesta Str. 1, Sofia

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr., 10:00-19:00

In der momentan gezeigten Werk-Ausstellung, oder – wie es bereits in früheren Projekten von Dr. Gatev als Genre formuliert wurde – einem „gesamtkünstlerischen Modell", wird eine bittere Haltlosigkeit des modernen nationalen Ethos präsentiert. Als Geste gegenüber der sogenannten kulturellen Elite, aber auch als ein im Technologie-Jargon gehaltener Entwurf, schildert „Warten auf die Eins" das Misslingen des Aufschwungs. 

„Warten auf die Eins" besteht hier im Goethe-Institut in Sofia aus einem Modell einer Wand mit Aufzugstüren (4 Fotoposter) und einer Light-Box mit der Zeichnung einer Fahrstuhlkabine. Das Modell, die Installation und das Video, die ursprünglich geplant und technisch ausgearbeitet waren, wurden in der Ausstellung durch statische Abbilder und eine beleuchtete informative Zeichnung ersetzt. Die Zahl „0", die den „nullten" Stock bezeichnet, wird abgelöst durch „00", „000", „0000" oder „-0", „-00", „-000" usw.; ein Umherirren auf der Suche nach dem Basis-Wann. Die quantitative Akkumulation, die nicht zu qualitativer Veränderung führt, beweist, dass die Distanz von Null bis Eins riesig, dehnbar und unüberwindbar ist. Zumindest nicht auf diese Weise.
Das Projekt rollt ein auf den ersten Blick klar ersichtliches Problem auf, auch wenn es eher auf persönliche Lesarten und eigene Bezüge setzt. Es ist in der horizontalen Bewegung verhaftet und nicht vom Mechanismus der vertikalen Bewegung überwunden. Dieser technische Misserfolg visualisiert die kühle und fahrstuhlschachtschmale Ausweglosigkeit, die als Durchgang, Durchbruch und Weg gedacht war.

So überlagert bilden die beiden Bewegungsrichtungen – die reale und die unerreichbare – das zusammengesetzte Spannungsbild einer eigenen Unhaltbarkeit. Darüber, ob der Aufschwung, die Überwindung der Schwerkraft, ein angestrebtes Ziel ist oder ein lyrischer Wunschtraum, dessen Unmöglichkeit erkannt wird, dürfen keine Vermutungen angestellt werden. Die Situation selbst, die Inszenierung dieses gesamtkünstlerischen Modells, stellt horizontale Varianten eines Transports vom Punkt „0" zu einem anderen „0" und das Gefühl einer Spannung dar, welche dem Wunsch nach einem Aufschwung entspringt, einem Blick von der Null zur Eins – einer 45°-Linie. 

In „Warten auf die Eins" ist das Warten buchstäblich als Ziel-Zustand ausgeführt, aber auch als Problem-Zustand, ein Spiegel-Umstand des menschlichen Befindens. Der Horizont der Null und jener illusorischen und unerreichbaren Eins zeigen die Dinge in der Falle eines Dualismus, der der faszinierenden Ketzerei näher ist als dem rettenden Glauben.

Zwanzig Jahre nach „Only Possible Way" (http://drgatev.com/?page_id=177) setzt „Warten auf die Eins" das Thema des Mechanismus (des Seins) durch die Technologie des Transports als ein kulturelles Phänomen fort, das dem Kinderspiel und der existenziellen Grenze gleich nah ist.
 
ventsislav zankov, PhD http://zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 'VENTSISLAV ZANKOV' CONTEMPORARY ART FOUNDATION http://foundation.zankov.info mobile: +359 887 51 97 94 Post: P.O.BOX 223 1618 Sofia, Bulgaria art and bulgaria http://art-bg.blogspot.com/ http://artchannel.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks