contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

21 януари 2014

Изложба 'future past - past future' / ArtUP! / transmediale 2014

(english version below)

future past – past future
Медийно изкуство от България, Гърция и Турция
Изложба в рамките на transmediale 2014 и онлайн на платформата ArtUP!
25.01. – 02.02.2014

ArtUP!, проект на Гьоте-институт в Анкара, Атина и София, в сътрудничество с Фестивала за изкуства и дигитална култура transmediale и SUPERMARKT в Берлин, представят художници от България, Гърция и Турция в нова групова изложба future past – past future.

Дали преди бъдещето е било по-добро? Дали в съвременността бъдещето е вече минало? Дали, в сравнение с настоящето, днес миналото е това, което изглежда рай? Какви проекти за бъдещето има във времена на социални, икономически и политически кризи, разпростираща се бедност, корупция и недоверие в демокрацията?

Дванадесет художници от България, Гърция и Турция показват с работите си в изложбата future past – past future, колко разностранен е подходът към тези въпроси, вариращ от много лични рефлексии на последните вълни от протести в тези три страни до художествени интервенции, осъществени от самите художници.

Художници: Бил Баласкас: Re: Evolution | Егемен Демирджи: Horizons | Ширин Бахар Демирел: Living with Leviathan | Георг Дривас: Sequence Error | The Erasers: Feedback for Atlas – An accident waiting to happen | Правдолюб Иванов: Черни балони | Маринос Куцомихалис, Афродити Псара, Мария Варела: Oiko-nomic Threads | Нур Балкър Куру: ArTM | NAGLEDNA: Bright Future in the Year of our Discontent | Камен Стоянов: Бъдеща идея | Джан Сунгу, Малве Липман: Ето че пристигнахме | Боряна Венциславова: Високи сини планини, реки и златни равнини

Куратор: Сандра Науман

Физическа изложба:
25 януари - 2 февруари 2014
SUPERMARKT – Творчески ресурсен център Берлин, ул. Брунен 64, 13355 Берлин
Работно време: Понеделник - Петък: 10.00 – 18.00 | Събота, Неделя: 12.00 – 18.00
Вход свободен

Онлайн изложба:
future past – past future ще бъде също представена онлайн на платформата ArtUP!, с начало 25 януари 2014: www.goethe.de/futurepast

Съпътстващи събития:
25 януари 2014, 19.00 | SUPERMARKT Берлин | Откриване
30 януари 2014, 11.00 | HKW Берлин | Панел: Медийни изкуства в Югоизточна Европа
1 февруари 2014, 16.00 | SUPERMARKT Берлин | Организиран преглед и срещи-разговори с художници
2 февруари 2014, 17.00 | SUPERMARKT Берлин | Закриване

Повече информация:
http://www.goethe.de/futurepast 

Контакт:
Гьоте-институт Анкара: Нико Зандфукс (sandfuchs@ankara.goethe.org)
Гьоте-институт Атина: Герлинде Бук (buck@athen.goethe.org)
Гьоте-институт София: Бианка Рекенбайл (reckenbeil@sofia.goethe.org)

Изложбата е проект на Гьоте-институт, ArtUP! - платформа за медийни изкуства, фестивал за изкуства и дигитална култура transmediale и SUPERMARKT - творчески ресурсен център.


future past – past future
Media Art from Bulgaria, Greece and Turkey
An on-site exhibition within the framework of the transmediale festival 2014 and online exhibition on the ArtUP! platform
25.01. – 02.02.2014
 
 
ArtUP!, a project of the Goethe-Institut in Ankara, Athens and Sofia, in collaboration with the transmediale festival for art and digital culture as well as SUPERMARKT in Berlin presents artists from Bulgaria, Greece and Turkey within the new group exhibition future past – past future.
 
Did the future look better in the past? Today, has the future already turned into the past? Or is it perhaps that nowadays the past seems almost blissful compared to the present in which we actually live? What concepts of the future exist in times of social, economic and political crises, in times of increasing poverty, corruption and mistrust of the democratic process?
 
Twelve artists from Bulgaria, Greece and Turkey show in their works for future past – past future a diversity of approaches in response to these questions, ranging from highly personal reflections on the latest waves of protests in these three countries to activist interventions by the artists themselves.
 
Artists: Bill Balaskas: Re: Evolution | Egemen Demirci: Horizons | Şirin Bahar Demirel: Living with Leviathan | George Drivas: Sequence Error | The Erasers: Feedback for Atlas – An accident waiting to happen | Pravdoliub Ivanov: Black Balloons | Marinos Koutsomichalis, Afroditi Psarra, Maria Varela: Oiko-nomic Threads | Nur Balkır Kuru: ArTM | NAGLEDNA: Bright Future in the Year of our Discontent | Kamen Stoyanov: Future Idea | Can Sungu, Malve Lippmann: And we have arrived | Borjana Ventzislavova: High Blue Mountains, Rivers and Golden Plains
Curator: Sandra Naumann
 
On-site exhibition:
25 January - 2 February 2014
SUPERMARKT – Creative Resource Center Berlin, Brunnenstr. 64, 13355 Berlin
opening hours: Monday - Friday: 10 a.m. - 6 p.m. | Saturday, Sunday: 12 p.m. - 6 p.m.
free admission
 
Online exhibition:
future past – past future will also be presented online on the ArtUP! platform, starting from 25 January 2014: www.goethe.de/futurepast
 
Fringe events accompanying the exhibition:
25 January 2014, 7 p.m.  | SUPERMARKT Berlin | Opening
30 January 2014, 11 a.m. | HKW Berlin | Panel: Media Art in Southeast Europe
1 February 2014, 4 p.m.   | SUPERMARKT Berlin | Guided tour with artist talks
2 February 2014, 5 p.m.   | SUPERMARKT Berlin | Finissage

 
Detailed information:
 
 
contact information
Goethe-Institut Ankara: Nico Sandfuchs (sandfuchs@ankara.goethe.org)
Goethe-Institut Athens: Gerlinde Buck (buck@athen.goethe.org)
Goethe-Institut Sofia: Bianka Reckenbeil (reckenbeil@sofia.goethe.org)
 
 
                                  
The exhibition is a project of the Goethe-Institut, ArtUP! Media art platform, transmediale festival for art and digital culture and SUPERMARKT Creative Resource Center.
__._,_.___
View attachments on the web

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks