contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

16 юни 2010

Пърформанс арт уикенд 18-20.06.2010 - ПловдивМЕСТА И СУБЕКТИ

Пърформанс арт уикенд, 18 -20 юни 2010 г.

Елизабет Пенкер (A), Сузане Рогенхофер (A), Марина Фауст (FR/A), Емерик Ено (FR), Алберт Майър (A), Продан Марков (БГ), ДаДа Да Академия (INT), Формация ВИЛХЕЛМ ГРЬОНЕР(D), FOREVER AND A DAY BÜRO (D).

проект на

Сдружение Изкуство днес

Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна

Куратор: Якоб Рачек

Българска версия

/ scroll down for english version

Лятната програма в Центъра за съвременно изкуство, Пловдив (ЦСИ) е посветена на различни форми на Пърформанс арт, което ще премине отвъд разделителните граници на скулптурата и инсталацията, звука, вокала и танца. Между 18 и 20 юни 2010 г. Центърът за съвременно изкуство ще бъде домакин на около двадесет международни и български артиста, които ще участват в интердисциплинарна плеада и ще създадат една уникална атмосфера за артистични срещи.

Програмата

Петък, 18 юни 2010 г.

19:00 ч. – Център за съвременно изкуство, Баня Старинна

пърформанс с Елизабет Пенкер, Сузане Рьогенхофер, Марина Фауст, Емерик Ено, Алберт Майър и студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Събота, 19 юни 2010г.

19:00 ч. – Галерия Коридор, ул. Константин Стоилов 36, Ст. град в Пловдив

откриване "ДаДа Да Академия архив / ПОКАЗАН" с творби от Ирис Брош, Селма Доборач, Марина Фауст, Лазар Лютаков, Алберт Майър, Продан Марков, Александър Пеев, Елизабет Пенкер, Панос Пападопулос, Максимилан Праматаров, Сузане Рогенхофер, Тамуна Ширбиладзе, Аксел Щокбургер, Дорота Валентинович.

20:00 ч. – Галерия Сариев, ул. Отец Паисйи 40, Пловдив

oткриване "на три стени" с творби от Марина Фауст.

21:00 ч. – Автър парти в artnewscafé, ул. Отец Паисий 38, Пловдив

DUB Club Виена представя DJ Суийт Сузи и джонихавай.

Неделя, 20 юни 2010г.

19:00 ч. – Център за съвременно изкуство, Баня Старинна

формация ВИЛХЕЛМ ГРЬОНЕР(Берлин): "33 скици ".

20:00 ч. – Център за съвременно изкуство, Баня Старинна

Forever and a Day Büro презентира "Лонтано" с творби от Бен Котрел, Матиас Дорнфелд, Андрю Гилбърт, Мариола Грьонер, Ервин Кнейсл, Маркус Селг и Астрид Суркова.

Петъчната тематична вечер в ЦСИ ще започне с Елизабет Пенкер и Сузане Рогенхофер, две виенски артистки, чиято работа е посветена на изследването за възможни препокри-вания между езика на музиката и живописната структура. За техния пърформанс в Пловдив ще си сътрудничат със сънародника си Алберт Майър също така и със студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив (AMTИ). С напредването на вечерта, публиката ще стане свидетел на пърформанс на младия френски изпълнител Емерик Ено, чиято музика води началото си от "формиране на глас и дихание между тишина, съприкосновения и сърцебиения, ритми и наситена маса от звуци. Той отваря път към импровизацията и остава, в този който е станал свидетел на изпълнението му, впечатлението за едно цялостно преживяване. Неподправено, поетично и крехко." (Антони Домингес, Mouvement)

Програмата ще премести ракурса си в два филма от Марина Фауст- "Транспорт" и "Паркът". Нейната работа разказва за „спектакъл между театралност и реалност, такъв който остава дистанция, който с времето се оказва че е едно неоценимо богатство, и който не е нито живота нито неговата противоположност, а е обикновен като живота, и е обвързан с него, такъв който не го видоизменя, а го продължава." (Стефани Моасдо)

Откриване на 19 юни 2010, събота от 19:00 часа, ДаДа Да Академия архив ПОКАЗАН е една ретроспекция и в същото време преглед на едноименен артистичен колектив създаден преди две години във Виена. ДаДа Да Академия е платформа за артистична продукция и излагане, фокусирана е върху създаване на връзки между изкуството, звука и поезията. Като поставя противоречието на изящните, лингвистичните и изпълнителските мотиви в центъра на вниманието, ДаДа Да Академия подпомага създаването на обновени граматични структури в горепосочените пространства. Така е разгледанa подробно отличителната черта на работния процес, артистичната дейност и преследването както от автора така и от публиката.

В Пловдив, ДаДа Да Академия ще бъде представена на различни места за срещи из града. Галерия Коридор ще покаже произведения и проекти от Ирис Брош, Селма Доборач, Марина Фауст, Лазар Лютаков, Алберт Майър, Продан Марков, Александър Пеев, Елизабет Пенкер, Панос Пападопулос, Максимилан Праматаров, Сузане Рогенхофер, Тамуна Ширбиладзе, Аксел Щокбургер, Дорота Валентинович. ДаДа Да Академия кани като специален гост Хейдулф Гернгрос, архитект, артист, писател и главен редактор на списание СТ/А/Рот Виена. В галерия Сариев ще се представят други произведения на Марина Фауст, като набляга на нейната филмова дейност. Като продължение на тези откривания, DJ Суийт Сузи, съосновател на известния DUB Club и една от няколкото известни DJ дами, които идват от виенска електронна сцена ще ни поведат заедно с Jonnyhawaii на пътешествие из различните жанрове на електронната музика като Breakbeat, Electro House, Dub Step, Dub, Global Beats и още много други стилове. Начало 21 часа в artnewscafé.

С "33 скици" фестивалът през уикенда ще кулминира в неделя 20 юни с хореография специално направена за това място от берлинската формация ВИЛХЕЛМ ГРЬОНЕР. Дуетът Мариола Грьонер и Гюнтнер Вилхелм се посвещават на основни въпроси отнасящи се към пространственото предназначение на хореографията, техническото учение на прецизното движение и техните междинни отражения. И като включва всичко това се сформира един нежен воал от ирония, рефракция и хумор." (Франц Антон Крамер, Танцова платформа Дюселдорф).

Пърформансът на ВИЛХЕМ ГРЬОНЕР ще бъден последван от "Лонтано"- изложба куратирана от Forever and a Day Büro с творби от берлински артисти като Бен Котрел, Матиас Дорнфелд, Андрю Гилбърт, Мариола Грьонер, Ервин Кнейсл, Маркус Селг и Астрид Суркова.

МЕСТА И СУБЕКТИ се осъществява с подкрепата на Гьоте-Институт България, Австрийското посолство в София и АМТИ Пловдив.

Медиен контакт: Якоб Рачек, Сдружение "Изкустно днес", ел. поща: jr@jakobracek.com

тел: 0896 027 628 begin_of_the_skype_highlighting 0896 027 628 end_of_the_skype_highlighting

За редовна информация и за получаване на последните новини по проектите ни посетете www.arttoday.org

english version

SITES & SUBJECTS

Performance Art Weekend, June 18 – 20, 2010

Elisabeth Penker (A), Susanne Rogenhofer (A), Marina Faust (FR/A), Aymeric Hainaux (FR), Albert Mayr (A), Prodan Markov (BG), DaDaDaAcademy (INT), Ensemble WILHELM GROENER (D), FOREVERAND A DAYBÜRO (D).

project by

Art Today Association

Center for Contemporary Art Plovdiv, The Ancient Bath

Curator: Jakob Racek

This years summer season at the Center for Contemporary Art CCA Plovdiv is dedicated to various forms of Performance Art, crossing the division lines of visual art and installation, sound, voice and dance. From Friday till Sunday, June 18 - 20, 2010 , the CCA Plovdiv hosts as much as twenty international and local artists who will perform in interdisciplinary constellations and thus create unique settings for artistic encounters.

Program

Friday, June 18, 2010

7 P.M. – Center for Contemporary Art – Plovdiv , The Ancient Bath

Performance program with Elisabeth Penker, Susanne Rogenhofer, Marina Faust, Aymeric Hainaux, Albert Mayr and students from the Academy for Music and Arts AMTII in Plovdiv .

Saturday, June 19, 2010

7 P.M. – Corridor Gallery, 36 Konstantin Stoilov Str., Plovdiv

Opening "DaDa Da Academy archive: ON VIEW" with works by Iris Brosch, Selma Doborac, Marina Faust, Lazar Lyutakov, Albert Mayr, Prodan Markov, Alexandar Peev, Elisabeth Penker, Panos Papadopoulos, Maximilian Pramatarov, Susanne Rogenhofer, Tamuna Sirbiladze, Axel Stockburger, Dorota Walentynowicz.

8 P.M. – Sariev Gallery, Otec Paisii Str. 40

Opening "on three walls" with works by Marina Faust.

9 P.M. – After party at artnewscafé, Otets Paisii Str. 38, Plovdiv

DUB Club Vienna presents: DJ Sweet Susie and jonnyhawaii live.

Sunday, June 20, 2010

7 P.M. - Center for Contemporary Art / The Ancient Bath

Ensemble WILHELM GROENER ( Berlin ): "33 sketches".

8 P.M. - Center for Contemporary Art – Plovdiv , The Ancient Bath

Opening "Lontano" with works by Ben Cottrell, Matthias Dornfeld, Andrew Gilbert, Mariola Groener, Erwin Kneihsl, Markus Selg and Astrid Sourkova.

Friday´s soiree in the CCA will start with Elisabeth Penker and Susanne Rogenhofer, two Viennese artists whose work is dedicated to the examination of possible overlaps between the language of music and pictorial structures. For their Plovdiv performance they will collaborate with the Austrian artist Albert Mayr as well as with students from the local Academy of Music and Arts Plovdiv (AMTII). In the course of the evening the audience will witness a performance by the young French performer Aymeric Hainaux, whose music derives from voice and breath that "fashion between silence, frictions, heartbeats, rhythms and intense mass of sounds. It leaves much to improvisation and gives, to whom attends his performance, the impression of a whole experience. Raw, poetic and fragile." (Anthoni Dominguez, Mouvement)

The program will be flanked by two films of Marina Faust - "Transport" and "The Park". Her work tells us about "spectacle, about a reality-haunted theatre which allows distance, which conceives of time as an immeasurable treasure, which is neither life nor its opposite, which is just like life, which binds itself down to life, not transfiguring but continuing it." (Stéphanie Moisdon)

Opening on Saturday, June 19, 2010 , 7 P.M. , DaDa Da Academy archive ON VIEW claims to be a retrospective and at the same time a preview of the homonymous artist collective founded two years ago in Vienna . DaDa Da Academy is a platform for artistic production and exposition and focused on creating conjunctions between art, sound and poetry. Putting the deconstruction of visual, linguistic and performative patterns to the center of interest, DaDa Da Academy fosters the creation of renewed grammatical structures in the above mentioned areas. Thus the distinction of (working) process and artistic oeuvre and - following - of producer and audience is scrutinized. In Plovdiv , the DaDa Da Academy will be presented at different venues in the city. The Corridor Gallery will show works by Iris Brosch, Selma Doborac, Marina Faust, Lazar Lyutakov, Prodan Markov, Albert Mayr, Alexandar Peev, Elisabeth Penker, Panos Papadopoulos, Maximilian Pramatarov, Susanne Rogenhofer, Tamuna Sirbiladze, Axel Stockburger and Dorota Walentynowicz.

As a special guest, DaDa Da Academy invited Heidulf Gerngross - architect, artist, writer and chief-editor of ST/A/Rmagazine from Vienna . Sariev Gallery will display an extension of Marina Faust´s works, focussing on her filmic oeuvre. Following these openings, Dj Sweet Susie, co-founder of the legendary DUB Club and one of the few known female Dj's coming out of Vienna's electronic music scene, will take us together with jonnyhawaii on a journey into different genres of electronic music, like Breakbeat, Electro House, Dub Step, Dub, Global Beats and many other styles. Starting at 9 P.M. in artnewscafé.

With "33 sketches" the weekend festival culminates on Sunday, June 20, with a site-specific choreo-graphy by the ensemble WILHELM GROENER from Berlin . "The duo Mariola Groener and Günther Wilhelm devotes itself to basic questions addressing choreographic spatial assignment, the technical study of accurate movement, and their medial reflections. And covering all this is a fine veil of irony, refraction, and humour" (Franz Anton Cramer, Tanzplattform Düsseldorf).

WILHELM GROENERs Performance in the Center for Contemporary Art CCA Plovdiv will be accompanied by "Lontano" - an exhibition curated by Forever and a Day Büro with works by Berlin based artists such as Ben Cottrell, Matthias Dornfeld, Andrew Gilbert, Mariola Groener, Erwin Kneihsl, Markus Selg and Astrid Sourkova.

SITES & SUBJECTS is made possible with support of our institutional partner Goethe-Institute Bulgaria , the Austrian Embassy in Sofia and the Academy for Music and Arts Plovdiv.

Press contact: Jakob Racek, Art Today Association, jr@jakobracek.com, T. +359 8960 27 628

To see regular news and project updates please follow us at www.arttoday.org

--
ART TODAY ASSOCIATION
Center for Contemporary Art – Plovdiv
36 Konstantin Stoilov Str, 4000 Plovdiv , Bulgaria
Phone/fax
: +359 32 638868, mob.+359 888529224
Mail to: office@arttoday.org
http://www.arttoday.org

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks