contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

13 ноември 2008

ИЗВИНЕТЕ -14 ноември – 10 декември 2008

Text in English below

ИЗВИНЕТЕ
Станимир Генов
14 ноември – 10 декември 2008
откриване – 14 ноември, петък, 19 ч.
ПИСТОЛЕТ
ул. Рилски Езера 16
www.pistolet.cult.bg

Пространствената инсталация на Станимир Генов "ИЗВИНЕТЕ" създава абстрактна и минималистична среда, която предизвиква у попадналия в нея зрител състоянието на „ИЗВИНЯВАЩИЯ СЕ ЧОВЕК" – състояние, превърнало се в нов природен белег, дотолкова типичен, че не се разпознава. "Извиняващият се човек" надгражда "разумния човек" в неговия цивилизационен път. Един вид.
„Извиняващият се човек" има тик, с който риагира на всеки шум.

Работата на Станимир Генов вижда състоянието на „извиняващия се човек" като патология, чиято проява може да е кротка или агресивна (депресия). „Извиняващият се човек" внимателно се движи между останалите тела в опит да не влиза в контакт с тях. В случай на досег ...
ако не може да отвори уста, за да каже „извинете", значи пролива сълза в отчуждения си вътрешния свят и/или протяга крак за ритник.

Леда Екимова
(самият автор няма какво да каже)

Изложбата се осъществява с подкрепата на ДАУХАУС.
Повече за Станимир Генов на www.pistolet.cult.bg


***
ENGLISH

EXCUSE ME
Stanimir Genov
Nov 14 – Dec 10, 2008
Opening – Nov 14, 19h
PISTOLET Gallery
16 Rilsky Ezera Str, Sofia
www.pistolet.cult.bg

Stanimir Genov's installation "Excuse me" creates an abstract and minimalistic environment that evokes in the viewer present in it the state of the "self excusing man" – a state that has become a nature, so typical that it's hard to be recognized. The "self excusing man" upgrades of the "wise man" (Homo sapiens) in his civilization route. In a way. The "self excusing man" has a tic as a reaction to every noise.

Stanimir Genov's work views the state of the "self excusing man" as a pathology which manifests as a subtle or aggressive (depression). The "self excusing man" carefully moves between the other bodies trying not to contact them. In case of touching… if he can't open his mouth to say "Excuse me", means that he drops a tear into his alienated internal world and/or stretches his leg for a kick.

Leda Ekimova
(the author himself doesn't have anything to say)

The exhibition is supported by Studio DAUHAUS.
More about Stanimir Genov at www.pistolet.cult.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks