contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

10 май 2010

*новини видеохолика .......* videoholica newsletter


{ for English scroll down } { for English scroll down } { for English scroll down } { for English scroll down }


bg_5_news.jpg

Видеохолика пре-продукция тур 2010


Сдружение Видеохолика и Международният видео арт фестивал Видеохолика представят Видеохолика пре-продукция тур 2010' .

Между кризата и/или илюзията младият международен видео арт фестивал от Варна гостува в Добрич, Русе, София, Пловдив, Велико Търново и Балчик, от 14 Май до 10 Юни 2010, с видео арт от Австрия, Великобритания, Германия, Италия , Канада, Норвегия, Португалия, САЩ, Франция, Холандия, Япония и др.

'Видеохолика пре-продукция тур' предлага на българската публика видео арт селекция от предходните издания на фестивала и съвместни международни видео арт проекти, представяне на концепцията на предстоящото през август третото издание на фестивала, покана към българските видео арт творци да се присъединят към Видеохолика 2010, приятелска среща и отворен диалог с инициаторите и инициативите на Видеохолика.

Проектът 'Видеохолика пре-продукция тур 2010' се организира от сдружение Видеохолика с любезното партньорството на Галерия Архис, Варна; Градска художествена галерия, Добрич; Градска художествена галерия, Русе; Център за култура и дебат "Червената къща", Студио Даухаус, DADA Cultural Bar, София; Open Arts Foundation и Artnewscafe, Пловдив; Галерия Ателие, Велико Търново;
и Фестивал Процес – пространство, Балчик.

PLAKAT_1_TUR_web.jpg


Видеохолика излиза в "национална нелегалност"!


-------------------------------

--> Варна – 14 Май 2010 – петък
Галерия Архис, 19.00 /вход свободен/
бул."Княз Борис I" 67
--> Добрич – 15 Май 2010 – събота
Градска художествена галерия, 19.00 /вход свободен/
ул. "България" 14
--> Русе – 15 Май 2010 – събота
Градска художествена галерия, 21.00 /вход свободен/
ул. "Борисова" 39
--> София – 17 Май 2010 – понеделник
Червената къща, 19.30 /с вход/
ул. "Любен Каравелов" 15
-->

Пловдив – 19 Май 2010 – сряда
Одеонът на античния Филипополис, 21.30 /вход свободен/
ул. Гурко 10/ 12
С подкрепата на Open Arts Foundation, Пловдив

--> Велико Търново – 20/ 21 Май 2010 - четвъртък/ петък
Галерия Ателие, 19.00 /вход свободен/
ул. "Поп Матей Преображенски" 2
--> София – 26 Май 2010 – сряда
DADA Cultural Bar, 21.00 /вход свободен/
ул. "Бенковска" 10
С подкрепата на Студио Даухаус, София
--> Балчик – 10 Юни 2010 – четвъртък
Градска художествена галерия, 19.00 /вход свободен/
По покана на Фестивал Процес – пространство, Балчик

--------------------------------

Видео арт лист – продължителност 100 мин.*

1. Саймън Бенет, Холандия, „Машина на истината" 2007, 10:45
2. Киара Фумаи, Италия, „Мустаката жена", 2007, 1:05
3. Золт Вазарели, Унгария, „Ямакаши", 2007, 4:36
4. Жан Габриел Перио, Франция, „Nijuman No Borei", 2007, 10:00
5. Мари Магсамен и Стефан Хилербранд, САЩ, „Нека се оженим", 2008, 3:30
6. Серджо Круз, Португалия,„Животни", 2006, 3:00
7. Виктор Мутелекеша, Замбия / Норвегия, „Плачи, обичан континент!", 2007, 7:47
8. Гуидо Салвини, Италия – „Силата на текста" – 2009 – 02:24
9. Естер Джонсън, Великобритания – „Етюд по светлина и форма # 2" – 2008 – 01:00
10. Андреа Кустич, Хърватия – „Ти не си от никакво значение!" – 2009 – 05:45
11. Фунда Озгюнайдин, Германия – „Намус Беласи" – 2008 – 04:12
12. Роланд Вегерер, Австрия – "Как се чисти локва!" – 2008 – 01:44
13. Мартин Кохут, Германия – "Лунна разходка" – 2008 – 02:20
14. Lemeh42, Италия – „Изследване на човешката форма и хуманност # 01" - 2008 - 02:00
15. Кристиан Николай, Канада – "Шумна муха" – 2008 – 02:43
16. Ава Лач, Германия – "Tишина" – 2008 – 03:13
17. Джъстин Рандолф Томпсън, Италия – "Маса" – 2009 – 04:10
18. Борис Елдагсен, Германия – "Умиращата вдовица" – 2008 – 06:19
19. Гордън Кулшоу, Великобритания – "Слинки" – 2008 – 03:46
20. Кристина Бозурска, Македония – "Полиптих" – 2008/2009 – 03:58
21. Чарлз А. Гик, САЩ – "Цветя от устата" – 2009 – 04:43
22. Франк Вернер, Германия, „О, соле мио!" – 1999 – 02:00

* Варна, Добрич, Русе, Пловдив, Велико Търново

--------------------------------

Видеохолика сърдечно благодари за подкрепата и съдействието на Георги Бачев и Марта Събева (Галерия Архис, Варна), Красимира Кирилова (Градска художествена галерия, Русе), Недко Недков (Градска художествена галерия, Добрич), Йово Панчев и Антоний Дончев (Център за култура и дебат "Червената къща" и Студио Даухаус, София), Веселина Сариева (Open Arts Foundation и Artnewscafe, Пловдив), Орфей Миндов (Галерия Ателие, Велико Търново) и Пенка Минчева (Фестивал Процес – пространство, Балчик).

--------------------------------en_5_news.jpg


Videoholica Pre-production Tour 2010, Bulgaria

Videoholica Association and the International Video Art Festival Videoholica present 'Videoholica pre-production Tour 2010'.

Between the crisis and / or the illusion the young international video art festival Videoholica, based in Varna, is visiting Dobrich, Ruse, Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo and Balchik, from 14 May to 10 of June 2010, with video art from Austria, Germany, Italy, Canada, Norway, Portugal, USA, France, Holland and Japan.

'Videoholica Pre-production Tour 2010' offers to the Bulgarian public video art selection from the previous editions of the festival and joint international video art projects, presentation of the concept of the forthcoming third edition of the festival in August 2010, invitation to the Bulgarian video artists to take part in Videoholica 2010, friendly meeting and an open dialogue with the initiators and initiatives of Videoholica.

The project 'Videoholica Pre-production Tour 2010' is organized by Videoholica Association with the partnership of Arhis Gallery, Varna; City Art Gallery, Dobrich; City Art Gallery, Ruse; Centre for Culture and Debate "Red House", DADA Cultural Bar, Studio Dauhaus, Sofia; Open Arts Foundation and Artnewscafe, Plovdiv; Atelie Gallery, Veliko Tarnovo; Process – Space Festival, Balchik.Videoholica is going in "national underground"!

--------------------------------

--> Varna, Bulgaria - May 14, 2010 - Friday
Gallery Arhis, 19:00 /admission free/
67 Kniaz Boris I
-->

Dobrich, Bulgaria - May 15, 2010 - Saturday
City Art Gallery, 19.00 /admission free/
14 Bulgaria St.

--> Ruse, Bulgaria - May 15, 2010 - Saturday
City Art Gallery, 21.00 /admission free/
39 Borisova St.
-->
Sofia, Bulgaria - May 17, 2010 - Monday
Red House Centre for Culture and Debate 19.30 /entrance/
15 Karavelov St.
-->

Plovdiv, Bulgaria - May 19, 2010 - Wednesday
The Odeon Of The Ancient Philippopolis, 21.30 /admission free/
10/12 Gurko St.
In collaboration with
Open Arts Foundation, Plovdiv, Bulgaria

-->
Veliko Tarnovo, Bulgaria - May 20 / 21, 2010 - Thursday and Friday
Atelie Gallery, 19.00 /admission free/
2 Pop Matei Preobrajenski St.
--> Sofia, Bulgaria - May 26, 2010 - Wednesday
DADA Cultural Bar, 21.00, /admission free/
10 Benkovska St.
In collaboration with Studio Dauhouse
, Sofia
, Bulgaria
--> Balchik, Bulgaria - June 10, 2010 - Thursday
City Art Gallery, 19.00 /admission free/
Invited by Process – Space Festival, Balchik
, Bulgaria

--------------------------------

Video Art Screening List – duration 100 min.*

1. Simone Bennet, Netherlands, "The Truth Machine" – 2007 – 10:45
2. Chiara Fumai, Italy, "The Moustache Woman" – 2007 – 1:05
3. Zsolt Vasarhelyi, Hungary, "Yamakashi" – 2007 – 4:36
4. Jean-Gabriel Periot, France, "Nijuman No Borei" – 2007 – 10:00
5. Mary Magsamen and Stephan Hillerbrand, USA, "Let's Get Married" – 2008 – 3:30
6. Sergio Cruz, Portugal, "Animalz" – 2006 – 3:00
7. Victor Mutelekesha, Zambia/ Norway, "Cry the beloved continent" – 2007 – 7:47
8. Guido Salvini, Italy – "Strength Text" – 2009 – 02:24
9. Esther Johnson, UK – "Study in Light and Form #2" – 2008 – 01:00

10. Andrea Kustić, Croatia – "You Are Of No Importance!" – 2009 – 05:45
11. Funda Ozgunaydin, Germany – "Namus Belasi" – 2008 – 04:12
12. Roland Wegerer, Austria – "How To Clean A Puddle!" – 2008 – 01:44
13. Martin Kohout, Germany – "Moonwalk" – 2008 – 02:20
14. Lemeh42, Italy – "Study on Human Form and Humanity #01" – 2008 - 02:00
15. Christian Nikolay, Canada – "Ampli fly" – 2008 – 02:43
16. Ava Lache, Germany – "Silence" – 2008 – 03:13
17. Justin Randolph Thompson, Italy – "Table" – 2009 – 04:10
18. Boris Eldagsen, Germany – "The Dying Widow" – 2008 – 06:19
19. Gordon Culshaw, UK - „Slinky" – 2008 – 03:46
20. Kristina Bozurska, Macedonia – "Polyptych" – 2008/2009 – 03:58
21. Charles A. Gick, USA - "Flowers from the mouth" – 2009 – 04:43
22. Frank Werner, Germany, "O Sole Mio" - 1999 - 02:00

* Varna, Dobrich, Ruse, Plovdiv and Veliko Tarnovo

--------------------------------

Videoholica thanks for the support and cooperation of Georgi Bachev and Martha Sabeva (Arhis Gallery, Varna), Krasimira Kirilova (City Art Gallery, Ruse), Nedko Nedkov (City Art Gallery, Dobrich), and Antoniy Donchev and Yovo Panchev (Red House Centre for Culture and Debate and Studio Dauhaus, Sofia), Vesselina Sarieva (Open Arts Foundation and Artnewscafe, Plovdiv), Orfei Mindov (Atelier Gallery, Veliko Tarnovo) and Penka Mincheva (Process – Space Festival, Balchik).


--------------------------------


--
Pavlina Mladenova
VIDEOHOLICA
Bulgaria, 9000 Varna, PB 318
videoholica.org
Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks