contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

06 юли 2007

FOR A HIGHER LOVE performance &Cabbage salad2 пърформанса от Леда Екимова:
За една по-висша любов
Зелева салата

Галерия Сариев
(в пространството до галерията)
07.07.2007, 20.00

ЗА ЕДНА ПО-ВИСША ЛЮБОВ
пърформанс


Жена, облечена в костюм на бяло коте лежи спокойно в котешка поза.
Творбата изразява нуждата от неподвижност и спокойствие, породена от острата умора и социално/комуникационно изтощение, или от друго. Творбата твърди, че състоянието на физическа и умствена неподвижност типично за котките, е единствено и необходимо условие за изпитване на ЕДНА ПО-ВИСША ЛЮБОВ.

“За една по висша любов” е трактовка на популярния образ на „жената-котка” и манипулира със залаганите в него идеи за сексуалност; фалшифицира феминистично-критичния подход в опит да идеализира бездействието на домашната котка (за духовността на домашната котка очаквайте повече в бъдеще). Разбира се, всеки опит за идеализация е бутафоричен – пърформансът разочарова с липсата на развитие, а котешкият костюм е нескопосан като изработка (дори почти не прилича на котка, а на нещо като пижама с прасешка глава), което, отнесено към сериозната и лична тематика, поражда жал и трагизъм.


Пърформансът е представен за първи път на събитието Remember Sofia Underground, 12 май 2007, Шипка 6.


ЗЕЛЕВА САЛАТА Пърформанс-инсталация


Творбата е опит за документация на интересна лайфстайл практика, популярна сред група гимназисти от малък провинциален град. Обект на тази работа е свинщината в чист вид, настроението й е меланхолично (примесено с катарзис и героика), подходът към нея е експресивно-изследователски!

Описаните в пърформанса практики носят силен (битово) минималистичен и аскетичен заряд. Тези съществени в изкуството, дори в духовното, търсения придават на „Зелева салата” конкретен изкуствоведски характер – превъщат пърформанса в своеобразно показно!!! за морал и естетика.

---------------------------------
2 performances of Leda Ekimova:
For a higher love
Cabbage salad
Sariev Gallery

(next to the gallery)
07.07.2007, 20.00
FOR A HIGHER LOVE performance

A woman dressed in white cat’s suit, is lying calmly in a cat’s position.
The work expresses the need for stillness and calmness born out of the social/communicational exhaustion, or by something else. The work claims that the state of physical and mental stillness typical for cats is the only and necessary condition for experiencing A HIGHER LOVE.

“For A Higher Love” is an interpretation of the popular image of the “woman-cat” and manipulates the suggested ideas of sexuality; it fakes the feministic-critical approach in attempt to idealize the stillness of the home raised cat (expect more about its spiritual life soon). Of course, any attempt for idealization is dummy – the performance disappoints with lack of action and the cat’s suit is badly made (it hardly resembles a cat, but something like a pajama with pig’s head), which related to the serious and personal thematic emerges pity and tragedy.

The performance has been previously presented at the event Remember Sofia Underground, May 12, 2007, Shipka 6.
GABBAGE SALAD performance-installation
The work attempts to document an interesting lifestyle practice that has used to be popular among group of teenagers in a small province town. The subject of this work is the pure pigsty, its mood is melancholic (mixed with catharsis and heroism), the approach to it is expressive and explorational!

The presented in this performance practices bear a strong minimalistic and ascetic charge. These strivings important for art, even for the spiritual, give to “Cabbage Salad” a concrete art explorational character transforming it to an exemplary model of moral and aesthetics!!!

----------------------------
2 pyrformansa ot Leda Ekimova:
Za edna po-vissha liubov
Zeleva salata
Galeriia Sariev
(v prostranstvoto do galeriiata)
07.07.2007, 20.00

ZA EDNA PO-VISHA LIUBOV
pyrformans

Zhena, oblechena v kostium na bialo kote lezhi spokojno v koteshka poza.
Tvorbata izraziava nuzhdata ot nepodvizhnost i spokojstvie, porodena ot ostrata umora i socialno/komunikacionno iztoshtenie, ili ot drugo. Tvorbata tvyrdi, che systoianieto na fizicheska i umstvena nepodvizhnost tipichno za kotkite, e edinstveno i neobhodimo uslovie za izpitvane na EDNA PO-VISShA LIuBOV.

“Za edna po vissha liubov” e traktovka na populiarniia obraz na „zhenata-kotka” i manipulira sys zalaganite v nego idei za seksualnost; falshificira feministichno-kritichniia podhod v opit da idealizira bezdejstvieto na domashnata kotka (za duhovnostta na domashnata kotka ochakvajte poveche v bydeshte). Razbira se, vseki opit za idealizaciia e butaforichen – pyrformansyt razocharova s lipsata na razvitie, a koteshkiiat kostium e neskoposan kato izrabotka (dori pochti ne prilicha na kotka, a na neshto kato pizhama s praseshka glava), koeto, otneseno kym serioznata i lichna tematika, porazhda zhal i tragizym.

Pyrformansyt e predstaven za pyrvi pyt na sybitieto Remember Sofia Underground, 12 maj 2007, Shipka 6.

ZELEVA SALATA
Pyrformans-instalaciia

Tvorbata e opit za dokumentaciia na interesna lajfstajl praktika, populiarna sred grupa gimnazisti ot malyk provincialen grad. Obekt na tazi rabota e svinshtinata v chist vid, nastroenieto j e melanholichno (primeseno s katarzis i geroika), podhodyt kym neia e ekspresivno-izsledovatelski!

Opisanite v pyrformansa praktiki nosiat silen (bitovo) minimalistichen i asketichen zariad. Tezi syshtestveni v izkustvoto, dori v duhovnoto, tyrseniia pridavat na „Zeleva salata” konkreten izkustvovedski harakter – prevyshtat pyrformansa v svoeobrazno pokazno!!! za moral i estetika.
--
Sariev Gallery
Centre for Contemporary Ceramics
40 Otec Paisii str, Plovdiv 4000
m: +359888520375
e: office@sariev-art.com
www.sariev-art.com
--- Leda Ekimova www.eskimo.cult.bg

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks