contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

19 март 2010

Nepredvidimo prozrachen / Izlozhba na Peter Canev v Atelie Plastelin

text in English below
---------------------------


НЕПРЕДВИДИМО ПРОЗРАЧЕН

(Хетерохронни инсталации)

ПЕТЕР ЦАНЕВ

Ателие Пластелин

ул. "Цар Симеон" 48 / до ъгъла с "Бенковски"

София

/22.03.2010/ - /01.04.2010/

Хегемонията на глобалната техноцивилизация принуждава изкуството да оперира с изцяло непознати режими на визуалното. Образите се превръщат в повърхности на концепти, а не на тела и обекти (по Flusser). Изобретената от Дюшан естетика на отчуждаването, базирана върху постпредметната формула на редимейд, единствена в дългосрочен план през 20 век съумява да акумулира нови форми на договаряне, които успяват да запазят недостъпен художествения обект. Сред изобилие от стратегии, обвързани с дематериализирането на обекта, художниците, свързани с глобалната арт сцена на 21 век, работят преди всичко с нагласи и очаквания, които ангажират психологическата активност на еманципирания зрител (по Ranciere), като участник в откриването на творбата. Нематериалната естетика на отчуждения обект е заменена от нематериалната естетика на невидимия и бързо разпадащ се контракт. Отчуждената формула на еманципирано участие има за цел да превръща неолибералното спекулативно изкуство в постоянен дистрибутор на несигурност. Предизвикването и контролирането на естетическа несигурност функционира като форма на нематериално производство, която предпазва изкуството от присвояване. Недостижимият обект на индустриалния модернизъм е заменен от прозрачния и неуловим зрител на алтермодерното (по Bourriaud), постоянно подвижен, изплъзващ се и запазващ своята независимост посредством генериране и консумиране на временни и непредвидими субективности. Неуловимият зрител не може да бъде центриран или закотвен в обитаваната от него течна жизнена среда (по Bauman). Неуловимият зрител е като прозрачен екран, който не може да бъде прелъстен и задържан задълго от спектакъла, който му предлага пост-медиумното (по Krauss) сътояние на изкуството, защото именно непредвидимата прозрачност на този зрител е основната медия на същото това изкуство.

Непредвидимо прозрачен е проект, който изследва надменността, която зрител и творец могат да понесат едновременно, не когато споделят една и съща идея за изкуство, а когато преживяват една и съща ситуация на хетерохронно отчуждаване към всички форми и идеи за изкуство.

Unpredictably Transparent

(Heterochronic Installations)

PETER TZANEV

Atelie Plastelin

48, King Simeon str. / corner w/ Benkovski str.

Sofia

/22.03.2010/

/01.04.2010/


The hegemony of the global techno civilization compels art to operate with a wholly unknown regimes of the visual. The images transform into surfaces of concepts and not of bodies and objects (after Flusser). The aesthetics of the alienation, invented by Duchamp, based on the post-object formula of readymade, is the only one in a long term plan in the 20th century that manages to accumulate new forms of agreement, which manage to keep the art object inaccessible. Among plenty of strategies, bound with the dematerialization of the object, during the last decades the artists, connected to the global art scene, work above all with arrangements and expectations, which engage the psychological activity of the emancipated spectator (after Ranciere) as a participant in discovering the work. The immaterial aesthetics of the alienated object is replaced by the immaterial aesthetics of the invisible and rapidly disintegrating contract. The alienated formula of invisible participation has for its purpose to transform the neoliberal speculative art into a constant distributer of uncertainty. Provoking and controlling of aesthetic uncertainty functions as a form of immaterial production , which protects the art from assumption. The unattainable object of the industrial modernism is replaced by the transparent and elusive spectator of the altermodern (after Bourraiud), constantly mobile, slippery and keeping his independence by generating and consuming of temporary and unpredictable subjectivities. The elusive spectator cannot be centered or anchored in the inhabited by him liquid environment (after Bauman). The elusive spectator is like a transparent screen, which cannot be seduced and detained for long by the spectacle, which the post-medium condition of art (after Krauss) offers him, because precisely the unpredictable transparency of such spectator is the basic media of that same art.

"Unpredictably Transparent" is a project, which explores the arrogance that spectator and artist can bare together, not when they share the same idea about art, but when they experience the same situation of heterochronic alienation towards all forms and ideas about art.

__._,_.___


art and Bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
powered by E80 association
EXIT STRATEGIES&PROJECTS

[elektrik_bg] more info on: http://zetmag.org/elektrik_bg
moderator:ventsislav zankov
http://zankov.info

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks