contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

21 януари 2010

ВИДЕОХОЛИКА 2010 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ / VIDEOHOLICA 2010 OPEN CALL FOR VIDEOS

[scroll down for English]

_______________________________________________


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ВИДЕОХОЛИКА 2010 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ

III ИЗДАНИЕ/ ПОДДЪРЖАЙ ИЛЮЗИЯТА ЖИВА
БИЕНАЛЕ АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО
10 – 17 АВГУСТ 2010, ВАРНА

Третото издание на МЕЖДУНАРОДНИЯ ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ВИДЕОХОЛИКА ще се проведе от 10 до 17 Август 2010 в рамките на Международното биенале за визуални изкуства АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО във Варна.

ВИДЕОХОЛИКА 2010 ще представи поредица от видео арт прожекции и изложби, презентации на утвърдени международни видео форуми и отличени видео артисти, паралелно с дискусии, отнасящи се до видео изкуството.

Третото издание на ВИДЕОХОЛИКА ще се проведе под мотото ПОДДЪРЖАЙ ИЛЮЗИЯТА ЖИВА.
В процеса на все по-сгъстяваща се иконосфера, мултимедии, хиперреалности и киберкултура, "мрежата от симулакруми" става все по-актуален феномен. Високи технологии, информация, интернет, кликане, теглене, задаване на команди, редактиране на спомени, изрязване на мечти. Изкуството задава ясно и отчетливо въпроса: „Ще ползваме ли всичко това, или ще се превърнем в самото него?" Създадената по този начин "хиперреалност" диктува поведението, възприятията и съзнанието на личността, като това води до загубване на субективността. Мотото на тазгодишното издание на фестивала апелира към запазване на идентичността/ автентичността в процеса на масово модифициране и унифициране на индивида. Понятието „илюзия" е обект на редица културни, социологически, религиозни, философски и психологически изследвания от времето на постмодернизма и продължава да бъде актуален проблем както с положителни, така и с отрицателни конотации. В този смисъл опазването/ съхраняването на нереалното е отрицание на материалния свят и протест срещу всевластието на информационните, социално-културни и политико-икономически спекулации.

Решенията по селекцията на видео арт творбите ще се взимат от 5 членно жури.
Кандидатите, спазили крайния срок и условията за участие, ще бъдат допуснати до журиране, което ще се проведе през месец юли 2010. Крайните резултати ще бъдат обявени на кандидатите по електронна поща до 30 юли 2010. Журито ще изготви представителна селекция от 20 филма.

Няма такса за участие.

Приемането на документите и видео арт творбите за участие във ВИДЕОХОЛИКА 2010 ще продължи до 30 юни 2010 и всички кандидатури са добре дошли!

За контакт, условия и формуляр за участие, моля посетете www.videoholica.org

Адрес:
Международен видео арт фестивал Видеохолика
ПК 318
9000 Варна
България

E-MAIL:
videoholica@gmail.bg

Интернет страница:
http://www.videoholica.org/

_______________________________________________OPEN CALL FOR VIDEO SUBMISSION

VIDEOHOLICA 2010 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL

3RD EDITION/ KEEP THE ILLUSION ALIVE
AUGUST IN ART BIENNIAL
10 – 17 AUGUST 2010, VARNA, BULGARIA

The 3rd edition of the VIDEOHOLICA INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL 2010 will take place in the period 10 – 17 August 2010 in Varna within the framework of the International Biennial for Visual Arts AUGUST IN ART.

VIDEOHOLICA 2010 will present a series of video art projections and exhibitions and will make presentations of well-known international video art forums and honored video artists in parallel with discussions concerning video art topics.

The 3rd festival edition will pass under the KEEP THE ILLUSION ALIVE motto.
In the process of increasingly stiffening economic spheres, multimedia, hyper realities and cybernetic culture, 'the network of simulacra' has become increasingly live phenomenon. High technologies, information, internet, clicking, downloading, setting commands, editing memories, cutting out dreams! The art sets the issue: "Shall we use all this, or shall we transform ourselves into very it?" The "hyper reality", thus created, dictates personality's behavior, perception and consciousness, causing loss of subjectivity. The motto of this year's festival appeals to preserving one's identity/ authenticity in the process of mass modification and unification of the individual. The term "illusion" is the subject of many cultural, sociological, religious, philosophical and psychological studies from the time of postmodernism, and continues to be a live issue, both with positive and negative connotations. In this sense, the conservation/ preservation of the unreal is a negation of the material world and a protest against the omnipotence of information, socio-cultural and politico-economic speculations.

The decisions about the selection of the videos will be made by the 5-member jury. All the applicants, who observe the rules and the deadline, will have admission to the jury, which will take place in July 2010. The final results will be announced and sent to the applicants by e-mail by the end of July 2010. The jury will make representative selection of 20 movies. There is no submission fee.

VIDEOHOLICA 2010 open call will run until 30 of June 2010 and all applications are very welcome.

For contacts, terms and conditions & application form, please visit www.videoholica.org

ADDRESS:
VIDEOHOLICA INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
POST BOX 318
9000 Varna
Bulgaria

E-MAIL:
videoholica@gmail.bg

WEB:
http://www.videoholica.org/

__._,_.___


art and Bulgaria http://art-bg.blogspot.com/
powered by E80 association
EXIT STRATEGIES&PROJECTS

Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks