contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

28 януари 2014

ВИДЕОХОЛИКА 2014 <7> ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ | VIDEOHOLICA 2014 <7> OPEN CALL


www.videoholica.org

English - Bulgarian

_

ВИДЕОХОЛИКА 2014
МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ
ИЗДАНИЕ 7
7
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
1 – 7 АВГУСТ 2014, ВАРНА

Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2014 стартира отворената покана за участие в 7-то издание на фестивала.
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се проведе от 1 до 7 август 2014 във Варна.
 
Изданието на фестивала ще бъде съпътствано от международен дискусионен панел по проблематиката и възможностите за алтернативна видео арт дистрибуция и създаване на он-сайт архив на видео изкуство у нас.
 
Темата на ВИДЕОХОЛИКА 2014 е 7.
_

7 се явява хипер функционално число с множество характерни символни и смислови обременености. Според мнозина, 7 е свещено или основно число, символ на началото и сътворението. Други, определят 7 като златната среда между първото число 1 и странното 13. Според трети, 7 символизира края или смъртта, именно заключвайки в цикъл от 7 редица човешки явления, след които не следва нищо. Има и разбирания, според които 7 символизира хармонията, свързаността и цялостта, събирайки 3 като символ на нематериалното и идейното с 4 - символ на материалното. Ако в тази ирационална синкретичност диспозицията на 7 е и основа (начало), и среда, и край, и всичко взето заедно, то математиката определено е забавна, а едно хипотетично артистично изследване - силно любопитно.
 
В 7-та си година, ВИДЕОХОЛИКА припознава 7 като собствена екзистенциална перформативност, но не за да подчертае неговата вече съществуваща комплексна символика, а за да провокира ново многопосочие на мислене, асоциации и интерпретации, далеч отвъд реалната потенциалност на 7. Какво изброява/ изобразява 7? От какво е повече и от какво е по-малко 7? Достатъчно ли е 7? Къде е мястото на 7 в днешния многочислен/ многофункционален свят? С тези и други въпроси се търсят поетични, абстрактни, иронични, условни, преносни и буквални коментари на подвижния образ, ангажирани да декомпозират аудио-визуалната и концептуална матрица на цифрата 7.
_
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се проведе отново в секции: видео арт, късометражно кино и анимация.
 
7-та ВИДЕОХОЛИКА ще селектира и обяви следните награди:
Първа награда - ЗЛАТЕН ВИДЕОХОЛИК - 1000 Евро
Втора награда - СРЕБЪРЕН ВИДЕОХОЛИК
Трета награда - БРОНЗОВ ВИДЕОХОЛИК
Награда за млад български автор - БГ ВИДЕОХОЛИК
 
ВИДЕОХОЛИКА 2014 има еднократна такса за участие от 15 лв.
 
Кандидатурите за участие във ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще се приемат, както по пощата, така и чрез Интернет.
 
Приемането на документите и видео арт творбите във ВИДЕОХОЛИКА 2014 ще продължи до 1 юни 2014 и всички кандидатури са добре дошли.

ВИДЕОХОЛИКА 2014 Условия за участие & Формуляр за участие: www.videoholica.org 

Присъединете се към нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/ videoholica.festival


_


VIDEOHOLICA 2014
INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
7TH EDITION
7
OPEN CALL FOR VIDEO ART
1 - 7 AUGUST 2014, VARNA, BULGARIA

VIDEOHOLICA International Video Art Festival in Varna, Bulgaria starts the new open call for video art submissions for its 7th edition.

The 7th VIDEOHOLICA will take place between 1st and 7th August 2014 in Varna, Bulgaria.

This year's edition of VIDEOHOLICA will be accompanied by an international panel discussion on the issues and opportunities for alternative video art distribution and creating on-site archive of video art in Bulgaria.

The theme of VIDEOHOLICA 2014 is 7.
_

7 appears to be a hyper functional number featuring multiple typical symbolic and meaningful encumbrances. According to many, 7 is a sacred or primal number, a symbol of beginning and creation. Others define 7 as the golden mean between the first number 1 and the odd 13. According to some, 7 symbolizes the end or death, because it closes a series of various human phenomena in a cycle of 7, after which nothing happens. There are concepts, according to which 7 symbolizes harmony, connectivity and integrity bringing together 3 as a symbol of the intangible and ideological and 4 - as that of intangible. If in this irrational syncretism the disposition of 7 is also a base (beginning), medium, end, and all taken together, then the math is definitely funny and a hypothetical artistic study - very curious.
 
In its 7th year, VIDEOHOLICA recognizes 7 as its own existential performativity, but not to highlight its existing complex symbolism but to provoke new multidirectional thinking, associations and interpretations beyond the real potentiality of 7. What does 7 count for/ depict? What is more and what is less than 7? Is 7 enough? Where is the place of 7 in today's multitudinous/ multifunctional world? With these and other questions we are searching for poetic, abstract, ironic, conditional, metaphoric and literal comments on the moving image, committed to decompose the audio-visual and conceptual matrix of the figure 7.
_

VIDEOHOLICA 2014 will be again composed of the sections: video art, short films and animation.

VIDEOHOLICA 2014 will award the following prizes:
First Prize - GOLDEN VIDEOHOLIC - EUR 1000
Second Prize - SILVER VIDEOHOLIC
Third Prize - BRONZE VIDEOHOLIC
Award for young Bulgarian author - BG VIDEOHOLIC

The 6th VIDEOHOLICA has a submission fee of EUR 15.

VIDEOHOLICA 2014 will accept both regular mail applications and online applications.

VIDEOHOLICA 2014 OPEN CALL will run until 1st June 2014 and all applications are very welcome.
 
Videoholica 2014 Terms and Conditions & Application Form: http://www.videoholica.org/

Join us on Facebook: https://www.facebook.com/ videoholica.festival__,_._,___


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks