contemporary art in Bulgaria; contemporary art and Bulgaria; contemporary art of Bulgaria; contemporary art off Bulgaria; contemporary art beyond Bulgaria;

powered by ARTCHANNEL.BG

Последователи

30 юли 2013

Видеохолика 2013 [НЕ НА ФОКУС!] | Videoholica 2013 [OUT OF FOCUS]BG - ENG


ВИДЕОХОЛИКА 2013
МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ
ИЗДАНИЕ 6
1 – 6 АВГУСТ 2013, ВАРНА

Международният видео арт фестивал Видеохолика 2013 ще се проведе от 1 до 6 август във Варна под мотото НЕ НА ФОКУС!, с апел за визуално, творческо и политическо разфокусиране.

Шестата Видеохолика представя международно видео изкуство в шест поредни дни, в шест тематични блока, една част, от които циркулира около темата на фестивала НЕ НА ФОКУС! [РАЗФОКУСИРАНЕ, РЕФОКУС! и НА ФОКУС], а друга част акцентира върху фестивалните секции и локациите, на които те ще бъдат представени [късометражни филми – ХоризонТАГ – Клуб Хоризонт; анимация – АниМентол – Клуб Ментол]. Българските видеа са събрани в компилацията БГ ФОКУС МОКУС, която ще бъде представена на 2-ри август в двора на Кукления театър на Варна.

За официалните призове на Видеохолика - ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН, БРОНЗОВ И МЛАД ВИДЕОХОЛИК, ще се състезават 147 видео арт произведения от 138 автори, които са селектирани от общо 289 видеа на 222 автора. Журито на Видеохолика 2013, което ще разпредели наградите, е в състав: Асена Гунал (културен мениджър, Турция), Владия Михайлова (куратор, България), Еирини Олимпиу (видео арт куратор, Гърция), Макс Хатлер (артист, Великобритания / Германия), Маркантонио Лунарди (артист, златен видеохолик 2012, Италия).

Презентационната програма на Видеохолика 2013 включва: Атински видео арт фестивал - презентация и специална селекция 2013, които ще бъдат представени от главния директор на фестивала Илиас Хаджихристодуло (Гърция) и видео арт кураторката Еирини Олимпиу (Гърция); Програмният мениджър Асена Гунал (Турция) ще представи последните проекти и инициативи на центъра за изкуство, дебат, култура DEPO в Истанбул; Българската кураторка Владия Михайлова (Галерия Васка Емануилова, София) гостува на Видеохолика 2013 с последния си кураторски проект „За съспенса или как се скрива бомба под масата", който представя млади български автори, работещи с видео изкуство; Златният Видеохолик 2012 Маркантонио Лунарди (Италия), представя на среща-разговор последния си филм „Хорът"; Видео артистите Макс Хатлер (Великобритания / Германия) и Сун Питерсен (Дания) освен, че ще говорят за работата си на художници, ще представят и съвместния си аудио-визуален пърформанс HATTLERIZED MOTORSAW.

Откритите локации на Видеохолика 2013 са Държавен куклен театър – Варна, Летен клуб Хоризонт в Морската градина на Варна и клуб Ментол. Градска художествена галерия, галерия Архис, галерия Графит и contemporary space също ще са домакини на прожекции, лекции и презентации в рамките на шестата Видеохолика.

Основни спомоществователи на ВИДЕОХОЛИКА 2013 са Община Варна [Програмата за творчески проекти и Варна кандидат за европейска столица на културата 2019] и Affect Media (Варна). ВИДЕОХОЛИКА 2013 се организира от Сдружение Видеохолика (Варна) с подкрепата на Гьоте-институт София, Галерия Архис (Варна), Галерия Графит (Варна), Градска художествена галерия (Варна), Държавен куклен театър (Варна), Летен клуб Хоризонт (Варна), клуб Ментол (Варна), contemporary space (Варна), както и с подкрепата на множество приятели на Видеохолика от страната и чужбина.

Входът за всички събития на Видеохолика 2013 е свободен.

За контакт и повече информация: www.videoholica.org


--VIDEOHOLICA 2013
INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
EDITION 6
1 – 6 AUGUST 2013, VARNA, BULGARIA

The International Video Art Festival Videoholica 2013 will be held from1st to 6th of August in Varna under the title OUT OF FOCUS!, with an appeal for a visual, artistic and political defocusing.

The sixth Videoholica presents international video art in six consecutive days in six thematic blocks, one of which circulates around the theme of the festival OUT OF FOCUS! [DEFOCUS, REFOKUS! and IN FOCUS], and others focus on the sections of the festival and the locations where they will be presented [shorts –HorizonTAG - Club Horizont; animation – AniMenthol - Club Menthol]. Bulgarian videos are collected in the compilation BG FOCUS MOCUS that will be screened on August 2nd in the backyard of the Puppet Theatre Varna.

147 video art works by 138 artists, who have been selected from a total of 289 videos of 222 authors, will compete for the official awards of Videoholica - GOLD, SILVER, BRONZE AND YOUNG VIDEOHOLIC. The jury of Videoholica 2012, who will adjudge the prizes, includes: Asena Gunal (cultural manager, Turkey), Vladiya Mihaylova (curator, Bulgaria), Eirini Olympiou (video art curator, Greece), Max Hattler (artist, UK / Germany), Marcantonio Lunardi (artist, Gold Videoholic of 2012, Italy).

The presentation program of Videoholica 2013 includes: Athens Video Art Festival - presentation and special selection 2013, which will be presented by the Director of the festival Ilias Chatzichristodoulou (Greece) and festival video art curator Eirini Olympiou (Greece); program manager Asena Gunal (Turkey) will present recent projects and initiatives of DEPO Center for Art, Culture and Debate in Istanbul; Bulgarian curator Vladiya Mihaylova (Vaska Emanouilova Gallery, Sofia) is coming to Videoholica 2013 with her latest curatorial project "On the Suspense or How to Hide a Bomb under the Table", which presents young Bulgarian artists working in video art; GOLD VIDEOHOLIC 2012 Marcantonio Lunardi (Italy) will talk about his last film "Choir"; video artists Max Hattler (UK / Germany) and Sune Petersen (Denmark) will talk about their work as artists and will present their join audio-visual performance HATTLERIZED MOTORSAW.

The open-air locations of Videoholica 2013 are the State Puppet Theatre - Varna, HORIZONT Summer Club in the Sea Garden of Varna and Menthol Club at the central Varna beach. Varna City Art Gallery, ARHIS Gallery, GRAPHIT Gallery and contemporary space will host other projections as well as lectures and presentations of the sixth Videoholica.

The main sponsors of the VIDEOHOLICA 2013 are the Varna Municipality [Program for Creative Projects and Varna - Candidate for European Capital of Culture 2019] and Affect Media (Varna, Bulgaria). VIDEOHOLICA is organized by the Association Videoholica (Varna, Bulgaria) with the support of the Goethe-Institut Sofia (Bulgaria), Archis Gallery (Varna, Bulgaria), Club Menthol (Varna, Bulgaria), contemporary space (Varna, Bulgaria), GRAFFIT Gallery (Varna, Bulgaria), State Puppet Theater (Varna, Bulgaria), Summer Club HORIZONТ (Varna, Bulgaria), Varna City Art Gallery (Bulgaria) as well as with the support of many friends of Videoholica from home and abroad.

Admission to all events of Videoholica 2013 is free.

For more information: www.videoholica.org


Няма коментари:

железен орден кой какво и защо

you can't save me

може и така

нечовешко

малко съветски песни и красавици

съдбата си играе със съдбата на съдба

бейби,бейби,бейби

What do New York Couples Fight About

Jackson Pollock on John Cage

царевицата и кунст-а - акция на плажа

Her Morning Elegance / Oren Lavie

Jonathan Meese - tate modern london

music: Royksopp - Sparks